Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2012

1 (1)

Kiinteistölautakunta

 

 

 

 

Tila/8

 

14.06.2012

 

 

 

 

 

 

§ 347

Esitys kaupunginhallitukselle Vuosaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi

HEL 2012-006694 T 10 06 00

Kiinteistökartta L2 R2, Punakiventie 4

Päätös

Lautakunta päätti

-   esittää kaupunginhallitukselle 2.5.2012 päivätyn Vuosaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 6 554 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
13 630 000 euroa maaliskuun 2012 kustannustasossa.

-  oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen suunnittelua.

Päätös tehdään ehdolla, että opetuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Käsittely

Markku Metsäranta: Korjaus esityksen perusteluihin:

Esityksen perustelujen kohtaa Hankkeen toteutus ja aikataulu muutetaan siten, että rakentaminen alkaa 6/2014 ja työ valmistuu 6/2016.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Markku Metsäranta

Lisätiedot

Heli Marstio, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86353

heli.marstio(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 2.5.2012

Otteet

Ote

 

Opetusvirasto

 

HKR-Rakennuttaja

 

Tilakeskus

 

Kaupunginhallitus

 

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee

-   esittää kaupunginhallitukselle 2.5.2012 päivätyn Vuosaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 6 554 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
13 630 000 euroa maaliskuun 2012 kustannustasossa.

-  oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen suunnittelua.

Päätös tehdään ehdolla, että opetuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Tiivistelmä

Osoitteessa Punakiventie 4 toimii Vuosaaren ala-asteen koulu, joka on valmistunut vuonna 1971. Perusteellista koko rakennuksen perusparannusta ei ole tehty.

Rakennuksessa on todettu teknisiä korjaustarpeita, jotka edellyttävät peruskorjauksen mahdollisimman pikaista toteuttamista, ja myös toiminnallisia muutostarpeita, jotka ovat peruskorjauksen yhteydessä tehtävissä.

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 1. Hankesuunnitelman tekniset selostukset on koottu erilliseksi liitteeksi, joka on nähtävänä tilakeskuksessa.

Esittelijä

Yleistä hankkeesta

Rakennuksen mittauksen jälkeen tarkennetut nykytilanteen pinta-alat ovat: hyötyala 3 599 hym², huoneistoala sisältäen tekniset tilat 5 518 htm² ja kokonaislaajuus 6 299,5 brm² sekä lisäksi putkitunneli 279 m².

Korjaussuunnitelmassa huoneistoalaa ovat kasvattaneet tuulikaappien rakentaminen ja uuden hissin sisäänkäyntitaso. Bruttoala on kasvanut IV-konehuoneiden suurentuessa.

Suunnitelman hyötyala on 3 598,5 hym², huoneistoala teknisine tiloineen 5 544 htm²,  vuokranmaksuala 5 086 htm² ja hankkeen kokonaislaajuus 6 554 brm² sekä lisäksi putkitunneli 290,5 brm² ja jätehuone 29 brm².

Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Hankkeen lähtökohtana ovat olleet tekniset perusparannustarpeet. Tehtyjen tutkimusten perusteella ikkunat ja ovet vaativat uusimista, tuulikaapit puuttuvat ja osasta sisäänkäyntejä puuttuvat katokset. LVIS-tekniikka on suurelta osin alkuperäistä ja kaipaa päivittämistä. Yläpohjan lämmöneristys on heikko ja alapohjan alla on tuulettamatonta tilaa, jossa on maakellarin haju. Rakennuksen paloturvallisuutta tulee parantaa. Rakennus ei ole nykyisellään esteetön. Piha on pinnoiltaan ja varustukseltaan vaatimaton ja tarvitsee perusparannuksen.

Hammashoitola on muutettu opetustiloiksi vuonna 2006 ja ruokahuollon tilat sekä kirjasto-mediateekki on perusparannettu vuonna 2006. Oppilas-WC -tilat on kosteusvaurion vuoksi uusittu vuonna 2010.

Nämä tilat jäävät pääosin perusparannuksen ulkopuolelle.

Hankkeen sisältö

Hankesuunnitelmassa koko rakennus varustetaan nykyaikaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, ja sen vesi- ja viemäriputkisto-, sähkö- ja atk-järjestelmät uusitaan.

Vesikatto uusitaan kokonaisuudessaan ja eristepaksuutta kasvatetaan.

Alapohjan alusta puhdistetaan, tuuletus järjestetään ja lämmöneristystä lisätään. Ulkopuoliset salaojat ja osa sisäpuolisista uusitaan.

Ikkunat vaihdetaan puu-alumiini-ikkunoiksi ja ulko-ovet uusitaan.

Rakennuksen paloturvallisuutta parannetaan jakamalla se paloalueisiin ja osastoimalla porrashuoneita.

Kiinteistöön rakennetaan hissi.

Sisäänkäynteihin rakennetaan tuulikaapit ja katokset.

Opettajien työtiloja lisätään ja WC-tiloja parannetaan. Teknisen työn purunpisto uusitaan. Musiikkipainotteisuus huomioiden neljä luokka-huonetta muutetaan musiikin opetukseen soveltuviksi.

Pihan pintarakenteita, aitoja ja portteja korjataan ja uusitaan sekä leikkivälineitä lisätään. Uusi jätesuoja rakennetaan.

Kustannukset ja vaikutus käyttötalouteen

HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat 13,63 milj. euroa, alv. 0 %.

Neliökustannukset ovat 2 080 euroa/brm² (6554 brm²).

Kustannukset ovat maaliskuun 2012 hintatasossa.

Vuokravaikutus

Vuosaaren ala-asteen rakennus on opetusvirastolle vuokrakohde, jonka kiinteistöviraston tilakeskus toteuttaa. Kiinteistöviraston tilakeskuksen vuokra-arvio (alv. 0 %) hankkeesta em. kustannusten perusteella on:

pääomavuokra 16,96 euroa/htm²/kk (korko 3 %, kuoletusaika 30 vuotta, jäännösarvo 30 %)

ylläpitovuokra 2,99 euroa/htm²/kk (vuoden 2012 tasossa)

yhteensä 19,95 euroa/htm²/kk.

Laskennallisesti vuokranmaksupinta-ala on 5 086 m².

Kuukausivuokra on 101 466 euroa ja vuosivuokra 1 217 592 euroa.

Arvioitu väistötilakustannus

Vuosaaren peruskoulun perusparannus toteutetaan ennen tätä hanketta, ja sille hankittavia väistötiloja on tarkoitus käyttää myös Vuosaaren ala-asteen väliaikaistiloina.

Opetusvirasto maksaa rakennushankkeen ajan nykyistä vuokraa. Väistötiloista aiheutuva tämän ylimenevä vuokra on perusparannuksen jälkeen 3 573 euroa/kk 10 vuoden ajan.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke on vuosien 2012 - 2017 talonrakennuksen investointiohjelmassa vuosina 2014 - 2015 toteutettavana hankkeena.

Rakentaminen alkaa 1/2014 ja työ valmistuu 6/2015.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta sekä kiinteistön ylläpidosta ja tilaa rakennuttamistehtävät HKR-Rakennuttajalta.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Markku Metsäranta

Lisätiedot

Heli Marstio, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86353

heli.marstio(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 2.5.2012

Otteet

Ote

 

Opetusvirasto

 

HKR-Rakennuttaja

 

Tilakeskus

 

Kaupunginhallitus

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2213

Sörnäistenkatu 1

+358 9 310 1671

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

tilakeskus@hel.fi

http://www.tilakeskus.fi

+358 9 310 40380

 

FI02012566