Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 24.1.2023 klo 15.30

Kokouspaikka: Horisontti, Työpajankatu 8

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Kaupunkiympäristölautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää valita
pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Sameli Sivonen ja varatarkastajaksi jäsen Katri Penttinen.

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Yliskylän pikaraitiotielenkin toteuttamisesta (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Yliskylän lenkin jatko

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Leikkipalveluiden järjestämisen periaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Esityksen muutos
Lehmuskoski Ville

Esittelijän muutos edelliskokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Terävöitetään mistä varsinaisesti ollaan päättämässä ja tämän johdosta korvataan päätösehdotus seuraavalla tekstillä:

Kaupunkiympäristölautakunta päättää leikkipalveluiden järjestämisestä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

- Leikkipalveluiden periaatteita toteutetaan lähileikkipaikoilla, alueleikkipaikoilla ja leikkipuistoissa.
- Verkosto suunnitellaan siten, että palvelu on hyvin saavutettavissa koko kaupungissa. Lähileikkipaikkojen minimipinta-ala on  500–600 m2, alueleikkipaikkojen 3 000 m2 ja leikkipuistojen 5 000–10 000 m2.
- Nykyinen palvelutaso turvataan suhteessa väestön sijoittumiseen kaupunkirakenteessa varmistaen alueellinen tasapuolisuus Tavoitteena on lähileikkipaikka 300 metrin tai vaihtoehtoisesti alueleikkipaikka tai leikkipuisto 600 metrin päässä kodista. Resursseja kohdistetaan katvealueiden poistamiseen sekä leikkipuistojen ja alueleikkipaikkojen kunnostukseen.
- Suunnitteluperiaatteet ovat sopivuus kaupunkikuvaan ja maisemaan, turvallisuus ja terveellisyys, käyttäjien monimuotoisuuden huomioon ottaminen, lasten kehityksen tukeminen sekä arjen hauskuus, vastuullisuus ilmaston ja ympäristön suhteen sekä luonnon yhdistäminen leikkipalveluihin kestävällä tavalla.
- Opastusta sekä leikkialueille että niiden sisällä ja käyttäjien suojausta UV-säteilyiltä parannetaan.
- Parannetaan erikoistason esteettömien leikkipaikkojen verkostoa ja sen kattavuutta.
- Suunnitellaan teemaleikkipuistoja kohokohdiksi kaupunkiuudistusalueilla.
- Turvataan alueleikkipaikkojen julkinen käyttö rajoittamalla yksityistä tai muuta käyttöä.


Vastaehdotus
Sinnemäki Anni + Koljonen Olli-Pekka
Muutetaan esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisia periaatteita seuraavasti:

- Opastusta sekä leikkialueille että niiden sisällä ja käyttäjien suojausta UV-säteilyiltä parannetaan. - > JAETAAN TÄMÄ KAHDEKSI ->

-  Opastusta sekä leikkialueille että niiden sisällä parannetaan.

- Kesien lämpenemiseen varaudutaan vesivirkistysmahdollisuuksilla ja kahluualtailla silloin kun ei olla meren lähellä ja varjosta ja käyttäjien UV-suojauksesta huolehditaan (joko puiden istutukset tai kankaat ja katokset)

Suunnitellaan teemaleikkipuistoja kohokohdiksi kaupunkiuudistusalueilla. ->
- Suunnitellaan teemaleikkipuistoja vetovoimaisiksi kohteiksi soveltuviin sijainteihin kolmea kaupunkiuudistusaluetta priorisoiden


Lisätään seuraavat periaatteet:

- vastuullisuutta ilmaston ja ympäristön suhteen sekä luonnon yhdistämistä leikkipalveluihin toteutetaan suosimalla muovittomia pintamateriaaleja, luontoelementtien tuomista leikkipaikoille (esim. puunrungot) ja luonnon korkeuserojen ja elementtien säilyttämistä aina silloin kun se on mahdollista (periaatteen neljä jälkeen)

- alueiden elävöittämiseksi tai viihtyisän kävely-ympäristön luomiseksi yksittäisiä leikkiin innostavia välineitä voidaan sijoittaa myös katualueille ja aukioille turvallisuuden näkökohdat huomioiden (viimeiseksi periaatteeksi)

-

Vastaehdotus
Koljonen Olli-Pekka + Rossi Saana
Lisätään päätöstekstiin.

”Leikkipuistojen ja leikkipaikkojen kunnostuksien ja uusinvestointien priorisoinneissa huomioidaan alueiden segregaatiokehitys. Lautakunta painottaa, että priorisointia tehdään alueille, joilla segregaatiota on paljon.”


Lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän muutoksen ja molemmat vastaehdotukset yksimielisesti

Liitteet

1

Leikkipalveluiden järjestämisen periaatteet

2

Taustaraportti ja verkostokartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Snellmaninkatu 23:n tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12736) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Borgarsdottir Sandelin Silja

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12736 kartta, päivätty 24.1.2023

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12736 selostus, päivätty 24.1.2023

5

Havainnekuva, 24.1.2023

6

Tilastotiedot

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti 4.7.2022, täydennetty 24.1.2023 ja keskustelutilaisuuden 26.8.2021 muistio

9

Päätöshistoria

 

6

Malmin uimahalli (Pekanraitti 14), asemakaavan muuttaminen (nro 12684) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutoksen nro 12684 kartta, päivätty 24.1.2023

4

Asemakaavan muutoksen nro 12684 selostus, päivätty 24.1.2023

5

Tilastotiedot

6

Tehdyt muutokset

7

Vuorovaikutusraportti 30.11.2020, täydennetty 24.1.2023

8

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, täydennetty 23.5.2022

9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Leikkipuisto Ruoholahti, puistosuunnitelman hyväksyminen, Länsisatama (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus VIO 6240/1

2

Suunnitelmapiirustus VIO 6240/1

3

Vuorovaikutusmuistio

 

8

Hintakilpailun järjestäminen Katajanokan Tulli- ja pakkahuoneen kehittämiseksi ja myymiseksi (Katajanokka, tontti 184/6) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus
Rautava Risto

Liitteet

1

Kilpailuohjelma

2

Kilpailualueen viitteellinen sijaintikartta

3

Rakennushistoriaselvitys

4

Maanvuokrasopimusluonnos

5

Esisopimus rakennuksen kaupasta ja tontin vuokraamisesta, luonnos

 

9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Viikinrannan energiakorttelin tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12806) (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12806 kartta, päivätty 24.1.2023

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12806 selostus, päivätty 24.1.2023

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 7334)

6

Tilastotiedot

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti päivätty 26.9.2022, täydennetty 24.1.2023

9

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle yhteistyösopimuksen tekemiseksi koskien Fingrid Oyj:n sähkönsiirtoyhteyden toteuttamista sekä suunnitteluyhteistyösopimuksen jatkamiseksi Helen Sähköverkko Oy:n kanssa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Yhteistyösopimusluonnos

2

Suunnittelunjatkosopimusluonnos

 

11

Toteutumatta jääneet sitovat toiminnan tavoitteet vuonna 2022, kaupunkiympäristön toimiala pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Helsinki Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus 2022

2

Alueraportti Helsinki 2022

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varauksen jatkamista Alppilan pohjoisosassa Savonkadun ympäristössä toimitila- ja asuntoalueen jatkosuunnittelua varten (Alppila) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kartta varausalueesta

2

Savonkadun-ymparisto-varausehdot-2023

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Kallion eräitä puisto-, rautatie- ja katualueita koskevan (Linnunlaulun alue) rakennuskiellon pidentäminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12831/24.1.2023

 

14

Hankintaoikaisuvaatimus, liikenne- ja katusuunnittelun järjestelmän hankinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 13.12.2022

2

Lausuma 20.12.2022

3

Lausuma 30.12.2022

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

15

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 29.8.2022 § 175 (autovaurio) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 9.9.2022

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

16

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 9.9.2022 § 195 (polkupyörävahinko) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 12.9.2022

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

17

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 30.5.2022 § 86 (liukastuminen) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 31 k)

4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 31 k)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

18

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 12.1. - 18.1.2023 tekemien päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 24.01.2023

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi