Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 26.11.2019 klo 15.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Kaupunkiympäristölautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Amanda Pasasen ja varatarkastajaksi jäsen Atte Kalevan.

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Kalevan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Malmin lentokenttäalueen YVA-menettelyä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Käsittely

Vastaehdotus
Kaleva Atte + Hyttinen Nuutti
Poistetaan kohdan 14 lopusta seuraava virke: "Lentokenttäalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 2020, kun lentotoiminta on päättynyt."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Kaleva Atte
JAA: 10, EI: 3, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haglund Mia, Koskela Antti, Laak Noora, Lovén Jape, Pasanen Amanda, Rautava Risto, Rissanen Laura, Sinnemäki Anni, Soininvaara Osmo, Vartiainen Satu Susanna
EI: Asko-Seljavaara Sirpa, Hyttinen Nuutti, Kaleva Atte

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3

Vastaehdotus
Kaleva Atte + Hyttinen Nuutti
Lisätään: "Erillisen YVA-menettelyn käynnistäminen Malmin lentokentän alueen rakentamishankkeista on perusteltua hankkeiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 / Kaleva Atte
JAA: 10, EI: 3, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Haglund Mia, Koskela Antti, Laak Noora, Lovén Jape, Pasanen Amanda, Rautava Risto, Rissanen Laura, Sinnemäki Anni, Soininvaara Osmo, Vartiainen Satu Susanna
EI: Asko-Seljavaara Sirpa, Hyttinen Nuutti, Kaleva Atte

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3

Liitteet

1

Atte Kalevan ym. aloite 11.9.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. valtuustoaloitteesta koskien sähköautoilun edistämistä uudis- ja täydennysrakentamisessa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutetun aloite 11092019 Hyttinen Nuutti, Aloite Aloite sähköautoilun edistämisestä uudis- ja täydennysrakentamisessa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Nallenrinne (Malmin lentokentän alue) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12577) (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Laak Noora

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12577 kartta, päivätty 4.6.2019, muutettu 26.11.2019

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12577 selostus, päivätty 4.6.2019, muutettu 26.11.2019

5

Havainnekuva, 26.11.2019

6

Liikennesuunnitelma (piir.nro 6964), päivätty 4.6.2019, muutettu 26.11.2019

7

Tilastotiedot

8

Tehdyt muutokset

9

Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 26.11.2019

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hernesaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12510) (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Rautava Risto

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12510 kartta, osa 1/2, päivätty 12.3.2019, muutettu 26.11.2019

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12510 kartta, osa 2/2, päivätty 12.3.2019, muutettu 26.11.2019

5

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12510 selostus, päivätty 12.3.2019, muutettu 26.11.2019

6

Havainnekuva 12.3.2019, muutettu 26.11.2019

7

Hernesaaren Korallikuja, julkisten alueiden yleissuunnitelma, MASU Planning 26.11.2019

8

Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, 18.4.2011, osa 1

9

Fordin talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 18.4.2011 osa 2

10

Valtion viljavarasto, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, 18.4.2011

11

Melkinlaiturin ja Hernesaaren asemakaavat, merellisten olosuhteiden vaikutus rakentamiseen, A-Insinöörit 31.10.2018

12

Hernesaari, esi- ja pohjarakentamisen yleissuunnitelma, Ramboll 12/18

13

Hernesaaren kunnallistekninen yleissuunnitelma, Sito Oy 31.10.2018

14

Hernesaari, asemakaavaluonnos, Pysäköintivaihtoehtojen rakennetekninen yleissuunnitelma, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan 15.10.2017

15

Hernesaari, Ympäristömeluselvitys, Insinööritoimisto Akukon Oy, 22.8.2018

16

Hernesaaren maaperän, pohjaveden ja huokoskaasun riskiarvio, Insinööritoimisto Vahanen Oy, 12.11.2018, teknistaloudellinen suunnittelu -yksikkö

17

Hernesaaren liikenneselvitys -raportti, WSP 13.9.2019, Helsingin kaupunki

18

Liikennesuunnitelma 6819 / 26.11.2019

19

Tehdyt muutokset

20

Tilastotiedot

21

Vuorovaikutusraportti, 12.3.2019, täydennetty 26.11.2019, ja yleisötilaisuuksien muistiot

22

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Marian kasvuyrityskampuksen (Lapinlahdenkatu 16) asemakaavan muutosehdotus (nro 12629) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Haglund Mia

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12629 kartta, päivätty 26.11.2019

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12629 selostus, päivätty 26.11.2019

5

Havainnekuva, 26.11.2019

6

Yritys- ja taloudellisten vaikutusten arviointi

7

Maankäytölliset lähtökohdat ja tavoitteet, 30.10.2019

8

Marian sairaalan ympäristöhistoriallinen selvitys

9

Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 1/2

10

Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 2/2

11

Perustamistapaselvitys

12

Pohjavesiselvitys

13

Kaavavaiheen paloturvallisuusselvitys

14

Kalliopysäköinnin luonnos

15

Kalliopysäköinnin kallioteknisiä leikkauksia

16

Rakennetekninen viitesuunnitelma pihakansista ja kellaripysäköinnin rakenteista

17

Liikennesuunnitelma (piir.nro 7014 / 26.11.2019)

18

Tilastotiedot

19

Vuorovaikutusraportti 26.11.2019 liitteineen

20

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

8

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Campus Marian toimitilatonttien (KTY-2) varaamiseksi YIT:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen suunnittelua varten (Kamppi, Marian sairaala-alue, kaavatontit 4176/1-3) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Haglund Mia

Liitteet

1

Sijainti- ja varausaluekartta

2

Erityiset ja yleiset varausehdot

3

Kehittämisvarauspäätös (elinkeinojaosto 19.11.2018)

4

Konseptiehdotus

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Yhteenvetotaulukko tontinvarausesityksestä

2

Tontinvarausmuistio 26.11.2019

3

Yhteenvetokartta tontinvarausesityksestä

4

Sijainti- ja tonttikartat (yksityiset)

5

Hakijat, joiden hakemuksen perusteella ei esitetä varausta

6

Sijainti- ja tonttikartat (Att)

7

Sijainti- ja tonttikartat (kilpailut)

8

Perustelumuistio 26.11.2019

9

Varausesityksen kokonaisuus kaavioina esitettynä

10

Varausesityksen vaikutus tontinvarauskantaan kaavioina esitettynä

 

10

Jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Sinnemäki Anni

Liitteet

1

Jalankulkijoiden kadunylitysjärjestelyjen suunnitteluperiaatteet -raportti

2

Yritysvaikutusten arviointi

3

Vuorovaikutusraportti

4

Koskelantien periaatesuunnitelma

 

11

Munkkiniemessä olevan Ramsaynrannan katusuunnitelman hyväksyminen (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31231/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31231/1

3

Vuorovaikutusmuistio

 

12

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hermannin rantatien tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12578) (sisältää liikennesuunnitelman) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12578 kartta, päivätty 28.5.2019, muutettu  26.11.2019

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12578 selostus, päivätty 28.5.2019, täydennetty 26.11.2019

5

Liikennesuunnitelma (piir.nro 6932, 6933, 6934)

6

Tehdyt muutokset

7

Vuorovaikutusraportti 28.5.2019, täydennetty 26.11.2019

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Oulunkylässä olevan Teinintie välillä Kisällinpolku-Kinkeripolku katusuunnitelman hyväksyminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31038/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31038/1

3

Muistutusten käsittely

 

14

Mellunkylässä olevien Kivikonlaidan pohjoisosan katusuunnitelman ja Kivikon ulkoilupuiston pohjoisosan puistosuunnitelman hyväksyminen pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Lovén Jape

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31156/1-3

2

Suunnitelmapiirustus nro 31156/1

3

Suunnitelmapiirustus nro 31156/2

4

Suunnitelmapiirustus nro 31156/3

5

Koostepiirustus nro 31156/4

6

Vuorovaikutusmuistio

7

Suunnitelmaselostus nro VIO 5999/1-2

8

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5999/1

9

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5999/2

 

15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristöntoimialan TA-kohdan 3 10 01 Kaupunkirakenne käyttömenojen ylityksestä sekä TA-kohdan 3 10 02 Rakennukset sitovan toimintakatteen alittamisesta vuodelle 2019 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

16

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2019 talousarviokohtien 8 04 Puistot- ja liikunta-alueet, 8 02 Rakennukset ja 8 01 Kiinteä omaisuus määrärahojen siirrosta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle SDP:n ryhmäaloitteesta: Helsingin laajennettava myönteisen erityiskohtelun rahoitusta pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Lovén Jape

Liitteet

1

SDP:n ryhmäaloite: Helsingin laajennettava myönteisen erityiskohtelun rahoitusta

 

18

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.4.2019 83 § (ajoneuvovaurio) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 15.4.2019

2

Oikaisuvaatimus, täydennys 4.6.2019, liite, hinauskuva

3

Oikaisuvaatimus 15.4.2019, liite, hinauskuva merkinnät

4

Oikaisuvaatimus, täydennys 4.6.2019, liite, katsastustodistus

5

Oikaisuvaatimus, täydennys 4.6.2019, liite, kuva

6

Korjauskustannuslaskelma 15.11.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 26.2.2019 39 § (ajoneuvovaurio) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 5.3.2019

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

20

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 14.11.−20.11.2019 tekemien päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 26.11.2019

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi