Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 11.12.2018 klo 15.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdentie) asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus
Sinnemäki Anni + Rissanen Laura
Lautakunta toteaa, että uhanlaisen kirvelilattakoin esiintymien turvaaminen on keskeistä ja suunnittelun edetessä pyritään kaikkien esiintymien säilyttämiseen ja tarvittaessa myös esiintymien siirtoihin.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Liitteet

1

Sijaintikartta 20.11.2018

2

Ilmakuva 20.11.2018

3

Lapinlahden sairaala, suunnitteluperiaatteet 20.11.2018

4

Rakennussuojelulain mukainen päätös

5

Rakennushistoriaselvitys

6

Lapinlahden sairaalan puistoalue suojelutavoitteet ja jatkosuunnittelun ohjeistus

7

Kirvelilattakoiselvitys Helsingissä ja Inkoossa 2011

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Kilpailun järjestäminen Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten myymiseksi (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus
Sinnemäki Anni + Modig Silvia
- kriteeri referensseistä vastaavista hankkeista on laatukriteeri, joka auttaa arvioimaan kokonaisuutta mutta ei ole liian ulossulkeva TÄMÄ MUOKATTUNA KOHTAAN 3.4.1
Kohtaa 4 muutetaan siten että ensimmäisen vaiheen kilpailuesitykset jätetään arvioitavaksi 31.5.2019
SEURAAVAT ESITYKSET KOHTAAN 6.3.1. KILPAILUESITYKSEN IDEAN ARVIOINTI
Viimeinen ympyrä tässä kohtaa muutetaan muotoon, jonka jälkeen lisätään kaksi kohtaa
- Kaupunkilaisille avoimen, yleishyödyllisen toiminnan jatkuminen osana kokonaisuutta
- Hankkeiden arvioinnissa arvostetaan monipuolisuutta, sitä että kokonaisuudessa on mukana erilaisia toimintoja, myös yleishyödyllisiä toimintoja, jotka tuottavat mitattavaa yhteiskunnallista arvoa kaupungille ja kaupunkilaisille
- Hankkeiden yleishyödyllisten, sosiaalisia tai kulttuurisia arvoja tuottavien osien arviointiin, pyydetään asiantuntijalausunnot esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimialalta ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta

Vastaehdotus
Modig Silvia + Kivelä Mai
kohtaan 3.1.1

lisätään

kilpailuun otetaan mukaan myös ehdotukset, joissa on esitetty hankkeita jotka perustuvat vuokramalliin. Vuokraaminen voi koskea joko kaikkia tai osaa kiinteistöistä. Mahdollista on myös vuokramalli joissa vuokraaja ottaa vastuulleen kaikki tarvittavat kunnostukset ja vastaa kunnostuksista omalla rahoituksellaan. Tällöin hakijan tulee esittää uskottava ja läpinäkyvä , tämän kilpailun sisällölliset kriteerit täyttävä rahoitus- ja korjaussuunnitelma joka turvaa kiinteistön/kiinteistöjen rakennushistorialliset arvot, samoin esitettävä vuokrataso, jota hanke on valmis maksamaan.

Lautakunta hyväksyi molemmat vastaehdotukset yksimielisesti

Liitteet

1

Lapinlahden sairaalan kilpailuohjelma 20.11.2018

2

Lapinlahden sairaala hankeselvitys10.8.2018

3

Pöytäkirja Lapinlahden sairaala 26.10.2018 liitteineen

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavaehdotus (nro 12560) ja sen asettaminen nähtäville (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus
Kivelä Mai + Rantanen Tuomas
Lisäksi lautakunta edellyttää, että nähtävillä olon yhteydessä tarkastellaan erityisen tarkasti Kuninkaansaaren pohjoispuolelle suunniteltua rakentamista ja sen vaikutuksia saaren arvokkaisiin luontoarvoihin ja yleiseen virkistyskäyttöön nähtävillä olon aikana saatujen palautteiden ja lausuntojen pohjalta.

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 / Kivelä Mai
JAA: 2, EI: 10, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Rautava Risto, Rissanen Laura
EI: Asko-Seljavaara Sirpa, Heinäluoma Eveliina, Hyttinen Nuutti, Kaleva Atte, Kivelä Mai, Lovén Jape, Modig Silvia, Rantanen Tuomas, Sinnemäki Anni, Stranius Leo
Poissa: Soininvaara Osmo

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen äänin 10-2, 1 poissa

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavaehdotuksen nro 12560 kartta, päivätty 27.11.32018

4

Asemakaavaehdotuksen nro 12560 selostus, päivätty 27.11.2018

5

Havainnekuvat, 27.11.2018

6

Tilastotiedot

7

Vuorovaikutusraportti 27.11.2018

8

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennus Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Käsittely

Vastaehdotus
Kaleva Atte + Hyttinen Nuutti
Malmin lentokentän alueella on yleisesti ottaen runsas lajisto, erityisesti kanta erittäin uhanalaista viheryökköstä ja Suomessa harvinaista kimolepakkoa.

Lentokentän ruohikkoalueet ovat myös erityisesti suojeltavan ja erittäin uhanalaisen heinäkurpan tärkeimpiä levähdysalueita Suomessa.

Lisätään päätösehdotuksen (1) kohtaan yksi:

- hyväksyä liitteen (nro 3) mukaisen 4.12.2018 päivätyn Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennuksen Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden
osalta asemakaavan muutoksen pohjaksi siten, että kaavarungon tarkennuksessa huomioidaan kentän alueen erittäin tärkeiden luontoarvojen säilyttäminen

Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Kaleva Atte
JAA: 3, EI: 5, Tyhjiä: 4, Poissa: 1
JAA: Rautava Risto, Rissanen Laura, Sinnemäki Anni
EI: Asko-Seljavaara Sirpa, Hyttinen Nuutti, Kaleva Atte, Kivelä Mai, Stranius Leo
Tyhjiä: Heinäluoma Eveliina, Lovén Jape, Modig Silvia, Rantanen Tuomas
Poissa: Soininvaara Osmo

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen äänin 5-3, 4 tyhjää, 1 poissa

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennus Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta

4

Vuorovaikutusraportti 4.12.2018

5

Osa päätöshistoriaa (Nallenrinne)

6

Osa päätöshistoriaa (Lentoasemankorttelit)

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Malmin Ormuspellon pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteiden hyväksyminen (Malmi, korttelit 38098, 38093, 38094, 38096 ja 38104 sekä tontit 38092/11 ja 12 ja 38099/8) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Malmin Ormuspellon pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteet

2

Kartta pienteollisuusalueesta

3

Kartta pienteollisuusalueen kortteleista ja yleiskaava

 

8

Pitäjänmäen Takkatien ja Arinatien pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteiden hyväksyminen (Pitäjänmäki, korttelit 46037, 46038, 46039, 46023, 46022 ja 46017) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Pitäjänmäen Takka- ja Arinatien pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteet

2

Sijaintikartta Takka ja Arinatien korttelit

3

Yleiskaava 2002 Takka ja Arinatien pienteollisuusalueella

4

Yleiskaava 2016 Takka ja Arinatien pienteollisuusalueella

 

9

Tattarisuon pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteiden hyväksyminen (Suurmetsä, korttelit 41001 - 41013) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Tattarisuon pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteet

2

Kartta pienteollisuusalueesta

3

Tattarisuon pienteollisuusalueen korttelit ja yleiskaava 2016

 

10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Munkkiniemen koulutustalo (Hollantilaisentie 11) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12519) (a-asia) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12519 kartta, päivätty 11.12.2018

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12519 selostus, päivätty 11.12.2018

5

Tilastotiedot

6

Tehdyt muutokset

7

Vuorovaikutusraportti 11.12.2018 ja asukastilaisuuden muistio 13.3.2018

8

Päätöshistoria

 

11

Tuusulanbulevardi, suunnitteluperiaatteet (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Heinäluoma Eveliina

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Tuusulanbulevardi - Bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet

3

Taustaa ja perusteluja

4

Suunnittelun eteneminen ja vuorovaikutus

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle MAL 2019 -suunnitelman luonnoksesta (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Modig Silvia

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 14.11.2018

2

MAL 2019 suunnitelmaluonnos

3

MAL 2019 toimenpidekortit

4

MAL 2019 vaikutusten arviointiselostusluonnos

 

13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helen Oy:n Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (a-asia) pdf html

 

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus
Sinnemäki Anni + Asko-Seljavaara Sirpa
Kappaleeseen 8, toiseksi viimeinen lause: Lautakunta painottaa, että mahdollisen voimalaitoksen polttoaineiden ilmastovaikutukset tulee arvioida huolellisesti ja uusimman tutkimustiedon valossa.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Liitteet

1

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

2

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen liitteet

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

14

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2019 (a-asia) pdf html

 

Päätös
Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Rautava Risto

Liitteet

1

1 Toimintasuunnitelma ja tubu 2019 1

2

2 Toimintasuunnitelma yhteinen osuus,  tiivistelmä 2

3

3 Käyttötaloustaulukot 3

4

4 Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain 4

5

5 Määrä ja taloustavoitteet talousarviokohdittain 5

6

6 Hankkeet esirakentaminen 6

7

7 Hankkeet talonrakennus 7

8

8 Vuokra- ja osakehankkeet 8.pdf

9

9 Hankkeet kadut ja liikenneväylät 9

10

10 Hankkeet puistot ja liikunta-alueet 10

11

11 Hankkeet luonnonsuojelualueet ja leikkipuistot 11

12

12  Kartta_rakentamiskohteet 2019 12

13

13 Irtaimen omaisuuden hankinnat 13

14

14 Investointien yhteenvetotaulukko 14

15

15 Strategian toimenpideohjelma 15

16

16 Kymp JN lausunto toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 16

 

15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne, vuoden 2018 käyttömenojen ylittämiseksi pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

16

Kalasatamassa olevien Työpajanpihan ja Tukkutorinkujan välillä Vanha Talvitie−Hermannin rantatie katusuunnitelman hyväksyminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 30803/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 30803/1

 

17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. valtuustoaloitteesta koskien mikromuovin vähentämistä hulevesistä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite mikromuovin vähentämisestä hulevesissä

 

18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. valtuustoaloitteesta koskien penkkien saamista Taivaskalliolle pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Järvinen Jukka Aloite Kvsto 29082018 2

 

19

Pysyväisluonteisten rakenteiden ja laitteiden sijoittamisesta perittävät maksut ja sovellettavat sopimusehdot 1.1.2019 alkaen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Maksut 1.1.2019 alkaen

2

Sopimusehdot 1.1.2019 alkaen

3

Nykyiset maksut, 31.12.2018 saakka voimassa

4

Nykyiset sopimusehdot, 31.12.2018 saakka voimassa

 

20

Kantakaupungin eräiden alueiden asettaminen rajattuun rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten (nro 12561) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta, piirustus nro 12561/11.12.2018

 

21

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden teknisen johtajan 6.11.2018 § 169 tekemästä Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun hankintaa koskevasta päätöksestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Hankintaoikaisuvaatimus 19.11.2018, Ramboll Finland Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy

2

Lausunto_ryhmittymä_Unitas

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

22

Kaupunkiympäristön toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

KYMP sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus 3.12.2018

 

23

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 29.11.−4.12.2018 tekemien päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 11.12.2018

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi