Helsingin kaupunki

 

 

 

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 10.10.2017 klo 15.30

Kokouspaikka: Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Mai Kivelän  ja varatarkastajaksi jäsen Kaisa Hernbergin.

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen peruuttaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Itäisen saariston tarkistetun asemakaavaehdotuksen nro 12300 hyväksymiseksi (a-asia) pdf html

 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen


Käsittely

Palautusehdotus
Kivelä Mai + Haglund Mia:

Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että jatkotyöstössä selvitetään seuraavien, rakentamisen ulkopuolelle kaavaehdotuksessa esitettyjen alueiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien muuttaminen luonto- ja linnustoarvoja tehokkaammin suojaaviksi: Harjaluoto, Hattusaari, Hernesaaren MY-2-varaus, Huomenlahja, Itäinen Villaluoto, Itä-Villingin MY-2-varaus, Kutupaasi, Louesaaren itäosa, Läntinen Villaluoto, Pitkärivi, Pohjoinen Villaluoto, Tammaluoto,Tupsu ja Villingin keskiosan MU-1-alueet. Lisäksi tulee varmistaa se, että myös muut luontoarvoja omaavat alueet sekä linnustollisesti erityisen arvokkaat vesi- ja luotoalueet on huomioitu kaavassa riittävässä määrin.

Villingin osalta tulee lisäksi selvittää Helsingin saaren luoteisosassa sekä Kristallilahden itäpuolella omistamien palstojen sekä valtio-omisteisen itä-Villingin pohjososan rakentamattoman, yhtenäisen metsäisen alueen jättäminen rakentamisen ulkopuolelle.

Jatkotyöstössä yhtenä päämääränä tulee olla se, että kaava kokonaisuudessa saadaan mahdollisimman pian päätettäväksi.


Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 / Kivelä Mai
JAA: 11, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
JAA: Asko-Seljavaara Sirpa, Heinäluoma Eveliina, Hernberg Kaisa, Hyttinen Nuutti, Kaleva Atte, Lovén Jape, Pasanen Amanda, Rautava Risto, Rissanen Laura, Sinnemäki Anni, Särelä Mikko
EI: Haglund Mia, Kivelä Mai

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11-2


Vastaehdotus

Sinnemäki Anni + Rautava Risto:
Hyväksyessään asemakaavaesityksen lautakunta edellyttää että sille tuodaan mahdollisimman pian kaava-alueen kaupungin maita koskeva hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa linjataan alueen luonnonsuojelun ja retkeilyn periaatteet, joissa varmistetaan metsäluonnon monimuotoisuuden ja lintujen pesintärauhan turvaaminen myös käytännössä. Villingin Laukonlahteen tulee kiinnittää myös tässä työssä erityistä huomiota.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 A kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

3

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 B kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

4

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 C kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

5

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 D kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

6

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 E kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

7

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 F kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

8

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 G kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

9

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 H kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

10

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 I kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

11

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 J kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

12

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 K kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

13

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 L kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

14

Asemakaavaehdotuksen nro 12300 selostus, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017

15

Havainnekuva, karttalehti A 28.2.2017

16

Havainnekuva, karttalehti B 28.2.2017

17

Havainnekuva, karttalehti C 28.2.2017

18

Havainnekuva, karttalehti D 28.2.2017

19

Havainnekuva, karttalehti E 28.2.2017

20

Havainnekuva, karttalehti F 28.2.2017

21

Havainnekuva, karttalehti G 28.2.2017

22

Havainnekuva, karttalehti H 28.2.2017

23

Havainnekuva, karttalehti I 28.2.2017

24

Havainnekuva, karttalehti J 28.2.2017

25

Havainnekuva, koko kaava-alue kartta L 28.2.2017

26

Tehdyt muutokset

27

Helsingin Itäinen saaristo arvokkaat luontokohteet -kartta

28

Itäisen saariston rauhoitetut ja arvokkaat luontokohteet

29

Helsingin Itäinen saaristo kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, kaupunkisuunnitteluvirasto 3.2.2017

30

Itä-Villinki arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi 7.-9.9.2016, Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut 2016

31

Itäisen saariston maisema- ja luontokohteet. Saarikohtainen selostus kaavalehdittäin, kaupunkisuunnitteluvirasto 2014/2017

32

Helsingin Itäisen saariston asemakaava-alueen tärkeimmät saaristolintujen pesimäluodot, yhteenveto 14.2.2014, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

33

Villingin saari, Kantatilaselvitys ja mitoitustarkastelu, Ramboll 2016

34

Iso Villasaari, Kantatilaselvitys ja mitoitustaulukko, Ksv 2016

35

Metsähallituksen Luontopalveluiden suorittama sukellustarkastus/Kallahdenharjun Natura-alueen kohteen inventointi (Suojelubiologi Mats Westerbom 18.10.2012), rajauskartat

36

Villingin vesiosuuskunta ja vesihuolto, Airix 2012

37

Teknisen huollon periaatesuunnitelma, kaupunkisuunnitteluvirasto / rakennuttajatoimisto HTJ Oy 4.9.2011

38

Vuorovaikutusraportti I 9.9.2014, täydennetty 7.10.2014, keskustelutilaisuuksien muistiot ja ensimmäisen viranomaisneuvottelun pöytäkirja

39

Vuorovaikutusraportti II 28.2.2017, täydennetty 26.9.2017 ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 21.9.2016

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Oulunkylän liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyvien katusuunnitelmien hyväksyminen (a-asia) pdf html

 

Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Pöydällepanoehdotus:
Särelä Mikko

Liitteet

1

Piirustus 30703/1 Mäkitorpantie välillä Panuntie-Kivalterintie

2

Piirustus 30703/2 Mäkitorpantie välillä Kivalterintie-Mestarintie

3

Piirustus 30703/3 Mäkitorpantie välillä Mestarintie-Kylänvanhimmantie

4

Piirustus 30703/4 Katusuunnitelmien koostepiirustus

5

Katusuunnitelman selostus 30703/1-3 Mäkitorpantie välillä Panuntie-Kylänvanhimmantie

6

Piirustus 30704/1 Välimetsäntie välillä Etumetsänpolku-Mäkitorpantie

7

Katusuunnitelman selostus 30704/1 Välimetsäntie välillä Etumetsänpolku-Mäkitorpantie

8

Piirustus 30705/1 Mäkitorpankuja

9

Katusuunnitelman selostus 30705/1 Mäkitorpankuja

10

Piirustus 30706/1 Kylänvanhimmantie välillä Mäkitorpantie-Patakuja

11

Piirustus 30706/2 Kylänvanhimmantie välillä Patakuja-kortteli 28154

12

Katusuunnitelman selostus 30706/1-2 Kylänvanhimmantie välillä Mäkitorpantie-kortteli 28154

13

Piirustus 30708/1 Siltavoudintie välillä Oulunkylän tori-Ruutanatie ja Oulunkylän tori

14

Piirustus 30708/2 Siltavoudintie välillä Ruutanatie -Käskynhaltijantie

15

Katusuunnitelman selostus 30708 /1-2 Siltavoudintie välillä Oulunkylän tori-Käskynhaltiantie ja Oulunkylän tori

16

Piirustus 30709/1 Mikkolantie välillä Toivalanpuisto-Käskynhaltijantie

17

Katusuunnitelman selostus 30709/1 Mikkolantie välillä Toivalanpuisto-Käskynhaltijantie

18

Muistutusten käsittely

 

6

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Veräjämäen Maaherrantien ympäristön tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12440 hyväksymiseksi (sisältää liikennesuunnitelman) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sijaintikartta (2)

2

Ilmakuva (2)

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12440 kartta, päivätty 28.2.2017, muutettu 10.10.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12440 selostus, päivätty 28.2.2017, muutettu 10.10.2017

5

Havainnekuva 10.10.2017

6

Liikennesuunnitelma nro 6630/10.10.2017

7

Tilastotiedot muutettu 10.10.2017

8

Tehdyt muutokset

9

Vuorovaikutusraportti 28.2.2017, täydennetty 10.10.2017 ja asukastilaisuuden muistio 28.4.2016

10

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle vuokrausperusteiden määräämiseksi eräille tonteille (Pitäjänmäki, tontit 46117/11 ja 15, Mellunkylä, tontit 47214/3-7, tontit 47296/1-14, 47299/1-9, 47300/1-18, 47305/19-20 ja 47306/1-9) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Pitäjänmäki, opaskartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

2

Mellunkylä, Myllypuron voimalaitoskortteli, opaskartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

3

Mellunkylä, Rukanlaki, opaskartta ja ote ajantasa-asemakaavasta

4

Yhteenvetotaulukko

 

8

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Pia Pakarisen ym. valtuustoaloitteesta koskien Merimiehenkadun liikenneturvallisuuden parantamista päiväkotien kohdalla pdf html

 

Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Pöydällepanoehdotus
Rissanen Laura

Liitteet

1

Pakarinen Pia ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 13

 

9

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Elina Moision ym. valtuustoaloitteesta koskien Tehtaankadun liikenneturvallisuuden parantamista koulujen kohdalla pdf html

 

Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Pöydällepanoehdotus:
Rissanen Laura

Liitteet

1

Moisio Elina ym. valtuustoaloite Kvsto 15.3.2017 asia 23

 

10

Vuosaaren liikuntapuiston hankesuunnitelman hyväksyminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Vuosaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma

2

Salassa pidettävä (Muu salassapidon peruste)

3

Liite YLEISSUUNNITELMA_2017

 

11

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Ilkka Taipaleen valtuustoaloitteesta koskien aiempia toteutumattomia valtuustoaloitteita pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 24

 

12

Oikaisuvaatimus kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön poikkeamispäätöksestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

13

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 28.9. − 4.10.2017 tekemien päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 10.10.2017

Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö

puhelin 310 37368

heikki.mantymaki@hel.fi