Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2022

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

14.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 366

Kaupunkiympäristölautakunnan periaatepäätös helikopterikentän sijoittamisesta Kivikkoon

HEL 2022-004809 T 10 03 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Mia Haglund: Pyydän asian viikoksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Mia Haglundin ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta alueesta ja voimassa oleva asemakaava

2

Tulevaisuuden ilmaliikenne Helsingin metropolialueella

3

Ilmailualan tulevaisuus ja Kivikon helikopterikenttä

4

Lausunto, Finavia Oyj, 31.5.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa periaatepäätöksen seuraavista asioista:

Kivikossa varataan liitteen 1 mukainen alue ja ilmatilaa mahdollistamaan tulevaisuuden ilmailualan kehittämistä Helsingissä. Samalla varaudutaan toiminnan maankäytöllisten edellytysten verkostomaiseen kehittämiseen Helsingin alueella. Asiassa varaudutaan myös tekemään tarvittavia selvityksiä ilmailun kehittämispolkujen osalta Kaupunginkanslian Elinkeino-osaston ja Kaupunkiympäristön toimialan yhteistyössä.

Vireillä olevaa asemakaavan muuttamista helikopteritoimintaa varten jatketaan pelastuslaitoksen helikopteritoiminnalle jo kaavoitetulla alueella.

Aineistoa on täydennetty Finavian lausunnolla Kaupunkiympäristölautakunnan 26.4.2022 pyynnön mukaisesti (liite 4).

Esittelijän perustelut

Ilmailualan säädösten mukaisia lähestymissektoreita on erittäin haastavaa sovittaa jo valmiiksi rakennettuun urbaaniin kaupunkirakenteeseen.  Alueidenkäytön näkökulmasta tulisi ensisijaisesti varata terminaalialue ilmailualan tulevaisuuden kehityksen tarpeisiin. Muilta osin verkostoa voidaan suunnitella kehittyvän kaluston, markkinatilanteen ja lainsäädännön myötä.

Alueelle on mahdollista sijoittua tulevaisuudessa mm. kaupallista helikopteritoimintaa sekä muita ilmailualan operoijia, jotka säädösten puolesta sopisivat määriteltyihin lähestymissektoreihin ja melurajoihin (mm. dronet, sähköiset lentolaitteet ja miehittämättömät ilma-alukset).

Osana asemakaavatyötä määritellään toiminnan reunaehdot mm. melun ja liikennöintiaikojen suhteen, joiden puitteissa toiminta ei aiheuttaisi haitallisia ympäristövaikutuksia läheisille asuin- ja virkistysalueille. Kaavan yhteydessä osoitetaan mm. lähestymissektorit sekä varataan rakennusala tukikohtana toimivalle rakennuskannalle, huolto-ja korjaustoiminnalle sekä latausinfralle. Kaavaa on mahdollista valmistella joko kaupungin aloitteesta tai hankekaavana. Voimassa olevan asemakaavan mukainen lentotoiminta olisi mahdollista ympäristöluvan myöntämisen jälkeen.

Taustaa

Helikopterioperaattoreiden toiminta Hernesaaressa päättyi vuoden 2018 lopussa. Helikopteritoiminnalle on haettu yhteistyössä yrittäjien, Maankäyttö- ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuden sekä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa korvaava sijaintipaikkaa. Yleiskaavaa 2016 valmisteltaessa laadittiin raportti ”Helsinkiin tulevan helikopterikentän sijaintipaikkaselvitys”. Saavutettavuuden ja lähestymissektorien sijoittamisen kannalta Kivikko osoittautui kaupalliselle toiminnalle soveltuvaksi sijaintipaikaksi Helsingissä.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (16.9.2019) varasi joukolle helikopterialan operaattoreita Kivikon teollisuusalueelta teollisuustontin nro 47052/13 helikopterikentän toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Yrittäjien tarkoituksena oli mahdollistaa helikopteritoiminta Helsingin alueella.

Hankkeen katsottiin tukevan kaupungin yritysmyönteistä strategiaa ja mahdollistavan kaupallisen helikopteriliikennöinnin pääkaupunkiseudulla. Periaatepäätöstä on valmisteltu yhteistyössä elinkeino-osaston kanssa.

Ilmailualan tulevaisuus ja strategiset tavoitteet

Tällä hetkellä ilmailualan kehitys miehitettyjen ja miehittämättömien dronejen näkökulmasta on murrostilassa ja jatkuvan muutoksen alaisena (liite 1). Sekä teknologia että lainsäädäntö kehittyvät jatkuvasti. Tulevaisuudessa on mahdollista, että eri tyyppiset miehitetyt ja miehittämättömät ilma-alukset yleistyvät kaupungeissa. Jo tällä hetkellä droneja voidaan hyödyntää mm. tutkimus- ja valvontakäytössä sekä citylogistiikan tarpeisiin. Kaupungit voivat toimia mahdollistajina parantamalla dronekuljetuksien edellytyksiä ja last mile -ratkaisuja osana liikennejärjestelmää.

Ilmatilan käyttöön urbaanissa ympäristössä olisi järkevää varautua, vastaavalla tavalla kuin maanalaisia tilavarauksia on Helsingissä jo suunniteltu. Tämä tarkoittaa verkoston suunnittelua, joka sisältää eri tyyppisiä operointi- ja laskeutumispaikkoja. Verkoston toiminta edellyttää toiminnalle osoitettua terminaalia, joka sisältäisi mm. huolto-, varastointi- ja latausinfraa.

Helikopterikentän asemakaavamuutos olisi järkevää laatia varautuen samalla ilmailualan tulevaisuusskenaarioihin. Kehittyvän ilmailualuskaluston (dronet ja miehittämättömät alukset) operointi tulee edellyttämään kaupunkitilalta mm. lataus-, huolto- ja laskeutumispaikkoja sekä tietoliikenneyhteyksien toimimista ilmatilassa. Kaupunkisuunnittelussa on varauduttava myös verkoston toimivuuteen ja reittien turvallisuuteen. Kivikon sijaintipaikalle on mahdollista sovittaa sekä tarvittava infra että ilmailualan säädösten mukaiset helikopterien lähestymissektorit. Laadittujen selvitysten mukaan meluvaikutukset jäisivät pääosin Lahdenväylän ja Kehä I:n liikennemelualueille sekä Kivikon teollisuusalueen päälle. Ilmailualan keskittymä voisi houkutella Kivikon teollisuusalueelle erityisosaamista, lisätä alueen vetovoimaisuutta sekä kohottaa alueen profiilia.

Mikäli asemakaavan muutoksesta luovutaan, jäisi Kivikon tontille voimassa olevan asemakaavan mukaisesti pelastuslaitoksen tarpeisiin osoitettu helikopterikenttä.

Asemakaavamuutoksesta luopuminen tarkoittaisi ilmailualan kannalta epävarmaa tulevaisuutta Helsingissä. Pysyvän operointipaikan puute ei mahdollista alan investointeja tai ilmailualan kehittymistä Helsingissä.

Kaupallinen operointi väliaikaisilta laskeutumispaikoilta on osoittautunut käytännössä mahdottomaksi mm. alueiden vuokrauksen, muun käytön, esirakentamisen tai lupakäytänteiden kannalta. Ilmailualan yrittäjiltä on tullut viime aikoina yhteydenottoja operointipaikoista sekä Kaupunginkanslian elinkeino-osastolle että Kaupunkiympäristön toimialalle.

Kivikon tontille jäisi pelastuslaitoksen tarpeisiin osoitettu helikopterikenttä, vaikka pelastuslaitoksella ei ole enää helikopteria.  Pelastuslaitoksen tarpeisiin osoitettu helikopterikenttä ei nykyisellään mahdollista kaupallista toimintaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta alueesta ja voimassa oleva asemakaava

2

Tulevaisuuden ilmaliikenne Helsingin metropolialueella

3

Ilmailualan tulevaisuus ja Kivikon helikopterikenttä

4

Lausunto, Finavia Oyj, 31.5.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 03.05.2022 § 274

Kaupunkiympäristölautakunta 26.04.2022 § 251

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566