Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2022

1 (9)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

24.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 328

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 3.2.2020 § 4 (muu vahinko)

HEL 2019-009894 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 3.2.2020 (4 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen osittain siten, että hakijalle maksetaan 250 euroa. Enemmät vaatimukset hylätään.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö on 3.2.2020 (4 §) päätöksellään hyväksynyt osittain hakijan vahingonkorvausvaatimuksen. Hakijalle on korvattu 500,00 euroa. Enemmät vaatimukset on hylätty. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta 18.11.2015 klo 14.00 osoitteesta Tupavuori 2 tapahtuneeseen ajoneuvon varastosiirtoon ja 14.3.2019 tapahtuneeseen ajoneuvon romuttamiseen liittyen. Hakijalta on tiedustelu 17.5.2021, haluaako hän romutustodistuksen, ja kerrottu samalla, että romutustodistus voidaan vastaanottopisteellä mahdollisesti korjata hakijan nimiin. Hakija on täydentänyt oikaisuvaatimustaan 27.5.2021, ja täydennyksessä esitetystä pyynnöstä, on hakijalle lähetetty 8.6.2021 romutustodistus sekä pysäköinninvalvonnan varastointi- ja hävitystapahtumaraportit.

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että hallintopäällikön päätös on ratkaistu virheellisin perustein. Hakijan mukaan ajoneuvo on ollut ikäistään paremmassa kunnossa, eikä käypä hinta ole ollut negatiivinen. Hakija on esittänyt, että vielä helmikuussa 2020, on saman vuosimallin ja merkkisten ajoneuvojen keskimääräinen hintapyyntö ollut 1 250 euroa. Oikaisuvaatimuksen mukaan tarvittavat osat ja työkalut oli hankittu ja ne ovat olleet ajoneuvossa varastosiirron hetkellä.

Hakija on kertonut jääneensä Korkeimman hallinto-oikeuden 17.10.2017 tekemän päätöksen jälkeen odottamaan kaupungilta esitystä asian loppuun käsittelemiseksi. Hakija on kertonut uskoneensa ajoneuvon olleen hyvässä tallessa vartioidulla ja aidatulla alueella, ja että kaupunki ennen pitkää esittäisi asiassa hakijalle vahingonkorvauksen. Hakijan mukaan Helsingin kaupungilla ei ole ollut oikeutta luovuttaa ajoneuvoa romutettavaksi, eikä hakija ole romutustodistusta saanut. Oikaisuvaatimuksen mukaan vahingossa tapahtuva romutus vaikuttaa epäuskottavalta. Hakijan näkemyksen mukaan hallintopäällikön päätöksessä on esitetty, että hakija olisi itse toiminnallaan myötävaikuttanut ajoneuvon tuhoutumiseen. Oikaisuvaatimuksen täydennyksessä on esitetty, että virheellinen menettely on tapahtunut ajoneuvon omistusoikeuden siirrossa kaupungin omaisuudeksi 12.3.2019, ja että kierrätyksen toimituksessa on laadittu virheellinen irtaimistoraportti.

Perustelut

Lautakunta viittasi hallintopäällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä yhtyi hallintopäällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin. Lautakunta otti huomioon asiassa saadut uudet selvitykset.

Toimialan hallintopäällikön päätöksessä on todettu, että Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta on 14.3.2019 virheellisesti siirtänyt
hakijan ajoneuvon kierrätettäväksi teollisuuden raaka-aineena. Päätöksessä on hyväksytty osittain hakijan vahingonkorvausvaatimus siten, että hakijalle on korvattu 500,00 euroa. Enemmät vaatimukset on hylätty.

Jätelain 59 §:n mukaan kerääjän tai käsittelijän on annettava ajoneuvon haltijalle romutustodistus tarkastettuaan tämän oikeuden luovuttaa ajoneuvo romutusta varten. Kerääjän tai käsittelijän on ilmoitettava romuttamisesta Liikenne- ja viestintävirastolle ajoneuvon lopulliseksi poistamiseksi liikenneasioiden rekisteristä.

Kaupunki on pyytänyt selvityksen ajoneuvojen siirtoyksiköstä. Saadun selvityksen mukaan asiassa on toimittu virheellisesti toimittamalla ajoneuvo viralliseen vastaanottopisteeseen kierrätettäväksi. Kunnan toimittaessa ajoneuvon hävitettäväksi, romutustodistus toimitetaan kunnalle pyydettäessä. Hakijalle ei ole lähetetty romutustodistusta ajoneuvon teollisuuden raaka-aineeksi siirtämisen jälkeen, koska ajoneuvo on siirretty kunnan omaisuudeksi ja romutettu vastoin hallinto-oikeuden lainvoimaista päätöstä. Ajoneuvon hävittämiseen ei ole löytynyt muuta syytä kuin inhimillinen virhe.

Romutustodistuksen tiedoista käy ilmi, että ajoneuvon haltijaksi on merkitty Helsingin kaupunki.

Ajoneuvojen siirtämistä koskevan lain 12 §:ssä säädetään ajoneuvon siirtymisestä kunnan omistukseen. Jos omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä muuta ajoneuvoa kuin romuajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava saaneen tiedon siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy sen kunnan omistukseen, jonka alueelta ajoneuvo on siirretty edellyttäen, että ajoneuvon liikenneasioiden rekisteriin merkittyä viimeistä omistajaa tai muuta tiedossa olevaa omistajaa ja haltijaa on yritetty toistuvasti kirjeitse tavoittaa ja kaikki olosuhteet huomioon ottaen on muutoin ilmeistä, että ajoneuvo on tullut hylätyksi.

Jos ajoneuvolla voidaan perustellusti olettaa vielä olevan kohtuullista vaihdanta-arvoa, kun otetaan huomioon ajoneuvon arvo, kunto ja muut ulkoisesti havaittavat seikat verrattuna 10 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin siirtokustannuksiin, tai jos 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa ei ole ilmeistä, että ajoneuvo on hylätty, ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen 60 päivän kuluttua sen jälkeen, kun omistajan tai haltijan on katsottava saaneen tiedon siirtopäätöksestä. Ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen kuitenkin vasta, kun siirtopäätös on saanut lainvoiman. Romuajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen kunnan ottaessa sen haltuunsa.

Varastointitapahtumaraportin tiedoista käy ilmi, että hakijan ajoneuvo on siirretty kaupungin omaisuudeksi 12.3.2019 eli kaksi päivää ennen ajoneuvon siirtämistä teollisuuden raaka-aineeksi 14.3.2019. Tätä ennen ajoneuvoon on kohdistunut toimenpidekielto 8.12.2015 alkaen.

Koska siirtopäätös ei ollut saanut lainvoimaa, olisi kaupungin tullut ajoneuvojen siirtämistä koskevan lain mukaan yrittää tavoittaa hakijaa kirjeitse ennen ajoneuvon siirtämistä kaupungin omaisuudeksi, ja ajoneuvon siirtämistä kierrätettäväksi teollisuuden raaka-aineena.

Kaupunki on pyytänyt selvityksen ajoneuvojen siirtokeskuksesta oikaisuvaatimuksen johdosta. Saadun selvityksen mukaan romutettavista ajoneuvoista löytyvät yli 20 euron tai tunne- tai muuta arvoa omaavat tavarat otetaan talteen löytötavaralain mukaisesti, ja merkitään varastointitapahtumapöytäkirjaan. Varastointitapahtumapöytäkirjan tiedoista käy ilmi, ettei hakijan ajoneuvossa ole ollut talteen otettua löytötavaraa ennen ajoneuvon romuttamista.

Kaupunki on katsonut hallintopäällikön päätöksessä ajoneuvon arvon ja hakijan oman myötävaikutuksen huomioiden kohtuulliseksi korvaussummaksi 500,00 euroa.

Hallintopäällikön päätökseen saadussa ajoneuvojen siirtoyksikön selvityksessä on katsottu, että ajoneuvon markkina-arvo eli käypä arvo on ollut 500-1 000 euroa, mutta auton käyttöarvon on katsottu olleen negatiivisen, koska ajoneuvo ei ole ollut liikennöitävässä kunnossa määräaikaiskatsastuksessa havaittujen vikojen vuoksi. Hallintopäällikön päätökseen saadussa selvityksessä on aikaisemmin todettu mm., että ajoneuvo on ollut haltuunottohetkellä lähes 19 vuotta vanha ja matkamittarilukema on ollut 271 190 km.

Kaupunki on pyytänyt uuden selvityksen ajoneuvojen siirtoyksiköstä oikaisuvaatimuksen johdosta. Saadun selvityksen mukaan ajoneuvon arvioitu markkina-arvo on perustunut Traficomilta, siirtoyksikön tietojärjestelmästä, varastohenkilökunnalta, viralliselta vastaanottopisteeltä ja netistä saatuihin tietoihin ajoneuvosta, sekä vastaavien ajoneuvojen hintapyynnöistä.

Kaupunki on pyytänyt selvityksen ajoneuvojen siirtokeskukselta oikaisuvaatimuksen johdosta. Saadun selvityksen mukaan siirtokeskuksessa on 12.3.2019 arvioitu ajoneuvosta tarjousmyynnissä saatavien tarjousten jäävän alle tavoitteen eli alle tuhanteen euroon.

Asiassa saatujen selvitysten mukaan hallintopäällikön päätöksessä on ajoneuvon markkina-arvon katsottu olleen 1 000 euroa.

Ajoneuvon arvioidusta markkina-arvosta on vähennetty 500 euroa hakijan oman myötävaikutuksen vuoksi, sillä hakijalla on ollut mahdollisuus noutaa ajoneuvo kustannuksitta hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen 14.11.2016 lähtien.

Ajoneuvojen siirtoyksiköltä aikaisemmin saadussa selvityksessä on kuitenkin todettu, että hakija on voinut noutaa ajoneuvon kustannuksitta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 17.10.2017 jälkeen. Hallintopäällikön päätöksen perusteluissa on näin ollen kerrottu virheellisesti, että hakijalla on ollut mahdollisuus noutaa ajoneuvo kustannuksitta 14.11.2016 jälkeen. Hallintopäällikön päätöstä oikaistaan tältä osin ja asia huomioidaan oikaisuvaatimusasian arvioinnissa.

Vaikka hakijalla on ollut mahdollisuus noutaa ajoneuvo kustannuksitta yli vuoden ajan ennen 14.3.2019 tapahtunutta romutusta, olisi kaupungin tullut ajoneuvojen siirtämistä koskevan lain mukaan yrittää tavoittaa hakijaa kirjeitse ennen ajoneuvon siirtämistä kierrätettäväksi teollisuuden raaka-aineena.

Kaupunki katsoo edelleen, että hakija on vaikuttanut vahinkoon omalla myötävaikutuksellaan, koska hakija ei ole korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen noutanut ajoneuvoaan eikä ole sitä tiedustellut, vaikka hakija on ollut tietoinen siitä, että ajoneuvo on ollut varastolla. Ajoneuvoa on koko ajan säilytetty kaupungin kustannuksella eikä hakija ole maksanut säilytyksestä mitään.

Kaupunki katsoo edellä esitetyin perustein kohtuulliseksi korvata hakijalle aiheutunut vahinko siten, että ajoneuvon arvioiduksi markkina-arvoksi muutetaan 1 250,00 euroa, josta vähennetään 500,00 euroa hakijan oman myötävaikutuksen vuoksi. Hakijalle korvataan siten 250,00 euroa aikaisemmin korvatun 500,00 euron lisäksi. Hakijan esittämät muut enemmät vaatimukset hylätään.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen muilta osin.

Lopputulos

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä osittain oikaisuvaatimuksen siten, että hakijalle maksetaan 250,00 euroa. Korvaus suoritetaan hakijan aikaisemmin ilmoittamalle pankkitilille. Muilta osin vaatimukset hylätään.

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla velvollinen suorittamaan hakijalle enempiä korvauksia.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 3 luku 2 §, 5 luku 5 §, 6 luku 1 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) 1 §, 8 a §, 9-10 §, 12 §

Jätelaki (646/2011) 58 §, 59 §

Löytötavaralaki (788/1988) 3 §

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 21.2.2020 (Salassapid. kohdat peitetty JulkL (621_1999) 24.1 § k 4 ja 32)

2

Oikaisuvaatimus 27.5.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi e-kirjeitse 11.2.2020. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 24.2.2020 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 21.2.2020 (Salassapid. kohdat peitetty JulkL (621_1999) 24.1 § k 4 ja 32)

2

Oikaisuvaatimus 27.5.2021

Oheismateriaali

1

Konsultaatio PH 13.11.2020 (Salassa pidettävä kohta poistettu (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

2

Pysäköinninvalvonta_Varastointitapahtuma 19.11.2015-14.3.2019

3

Pysäköinninvalvonta_Hävitystapahtuma 14.3.2019

4

Romutustodistus

5

Selvitys, Ajoneuvojen siirtokeskus, puhelinmuistio 27.4.2021

6

Selvitys ajoneuvon arvosta 16.12.2019

7

Selvitys oikaisuvaatimukseen ajoneuvon arvosta (Salassa pidettävä kohta peitetty JulkL (621/1999 24.1 § k 25)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintopäällikkö 03.02.2020 § 4

HEL 2019-009894 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti osittain hyväksyä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Hakijalle korvataan 500,00 euroa. Enemmät vaatimukset hylätään.

Päätöksen perustelut

Hakija on 20.9.2019 esittänyt kaupungille 7 965,98 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen. Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo on pysäköinninvalvonnan toimesta otettu luvattomasti haltuun ja romutettu vastoin hallinto-oikeuden ratkaisua. Ajoneuvon varastosiirto on tehty 18.11.2015 klo 14.00 osoitteesta Tupavuori 2. Hakija vaatii korvausta ajoneuvon seisonta-ajasta 18.11.2015-17.9.2019 2,65 euroa päivältä, yhteensä 3710,00 euroa, ajoneuvoveroja ja vakuutusmaksuja ajalta 18.11.2015-17.9.2019 yhteensä 405,98 euroa, ajoneuvon käyvästä arvosta 3100,00 euroa sekä esinevahingoista yhteensä 750,00 euroa.

Virheellisesti pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää varastoon kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin alkamisesta. Varastosiirrosta tehdään kirjallinen päätös, joka annetaan tiedoksi ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Päätöksessä kehotetaan vastaanottajaa noutamaan ajoneuvo 60 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen.

Varastosiirrosta sekä ajoneuvon säilyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta on vastuussa ajoneuvon omistaja tai haltija. Ajoneuvo luovutetaan varastosta ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, kun siirto- ja varastointikustannukset on maksettu. Mikäli ajoneuvo on siirretty varastoon maksamattomien lainvoimaisten pysäköintivirhemaksujen vuoksi, myös nämä virhemaksut pitää maksaa ennen ajoneuvon luovuttamista.

Hakijan ajoneuvon varastosiirrosta on lähetetty varastosiirtopäätös virkakirjeenä 19.11.2015. Samana päivänä hakija on toimittanut oikaisuvaatimuksen varastosiirrosta, josta annettiin hylkäävä päätös 22.2.2016. Tämän jälkeen hakija on vienyt asian 28.3.2016 hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksen asiassa 14.11.2016. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan hallinto-oikeus ei tutki hakijan vaatimusta palauttaa auto siirtopaikalle eikä korvausvaatimusta. Hallinto-oikeus kumosi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen ja poisti hakijan korvausvelvollisuuden siirtokustannuksista.

Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta on 14.3.2019 virheellisesti siirtänyt hakijan ajoneuvon kierrätettäväksi teollisuuden raaka-aineena. Hakija on saanut tiedon ajoneuvon kierrätettäväksi siirtämisestä 17.9.2019.

Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen hakijalla on ollut mahdollisuus noutaa ajoneuvo varastolta kustannuksitta. Hakija ei ole noutanut ajoneuvoaan eikä ole ollut kaupunkiin yhteydessä hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kaupungin on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa vahingonkorvausvastuussa olevan korvausvastuun.

Vahingonkorvausoikeudessa noudatettavan yleisen periaatteen mukaan jokaisen on omalla toiminnallaan pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää sekä myös huolehdittava aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta. Hakijalla on ollut mahdollisuus noutaa ajoneuvo varastolta kustannuksitta ja näin ollen estää ajoneuvon kierrätettäväksi joutuminen sekä saada ajoneuvo takaisin omaan käyttöönsä välittömästi hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Hakijan ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä 29.6.2016. Ajoneuvoveroja on kertynyt 1.2.2016 asti. Hakijan ajoneuvoverot olivat maksamatta jo ennen varastosiirtoa. Vakuutusmaksut hakija olisi voinut keskeyttää. Ajoneuvovero ja vakuutusmaksut eivät ole siirrosta johtuvia hakijalle aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

Näin ollen vaatimukset ajoneuvon seisonta-ajasta, ajoneuvoveroista sekä vakuutusmaksuista hylätään.

Pysäköinninvalvonnan varastoinnin irtaimistoraportin mukaan ajoneuvossa ei ole ollut talteenotettua löytötavaraa. Näin ollen hakijan vaatimukset esinevahingoista hylätään.

Hakijan ajoneuvo oli haltuunottohetkellä lähes 19 vuotta vanha eikä se ollut liikennöitävässä kunnossa, koska ajoneuvo ei ollut läpäissyt määräaikaiskatsastusta usean katsastuksessa havaitun vian takia. Hylkäysperusteina on mainittu muun muassa jarrujärjestelmän viat ja ympäristöhaitat. Ajoneuvon matkamittarilukema on tammikuussa 2015 ollut 271190 km. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi ajoneuvon käyttöarvo oli negatiivinen.

Ajoneuvon arvo ja hakijan oma myötävaikutus huomioiden kaupunki katsoo kohtuulliseksi korvaussummaksi 500,00 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 5 luku 5 §, 6 luku 1 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (5.12.2008/828) 5 luku 1 §, 8a §, 9-10 §, 12 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 310 39930

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566