Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2022

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

10.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 294

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimitilatontin (KTY) varauksen jatkamisesta Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6)

HEL 2015-006826 T 10 01 01 00

Ilmalanrinne 3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Ilmalanrinteen toimistohankkeen suunnittelua koskevan varauksen jatkamista Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (Y-tunnus 0196430-3) seuraavasti:

        varausalue on edelleen tontti 17056/6 (pinta-ala 2 142 m², rakennusoikeus 10 000 k-m², osoite Ilmalanrinne 3)

        varaus on voimassa 31.12.2023 saakka

        varausehtoja ei ole tarpeen muuttaa

L1117-53

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijainti- ja varausaluekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Maka / Make

Esitysteksti

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hartela Etelä-Suomi Oy:n varausta Ilmalanrinteen toimistohankkeen suunnittelua varten esitetään jatkettavaksi 31.12.2023 saakka. Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska hakija on edistänyt alueen kehittämistä ansiokkaasti, ja koronapandemia on aiheuttanut laajaa epävarmuutta toimistohankkeisiin ja siten viivästyttänyt hankkeen aloitusta.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja suunniteltava hanke

Hartela Etelä-Suomi Oy pyytää tontin varauksen jatkamista. Tontille on tarkoitus suunnitella noin 10 000 k-m²:n suuruinen toimistorakennus ”Ilmalan Tori”. Toimistorakennus yhdistetään Hartelan naapuritontille 17056/10 toteuttamaan ”Ilmalan Asema” –hankkeeseen, johon ovat sijoittuneet Hartelan ja HSY:n toimistot.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Varaushakemuksen kohteena olevalla tontilla on voimassa asemakaava nro 11561, joka on tullut voimaan 5.1.2012. Asemakaavassa tontti on osoitettu toimitilarakentamisen korttelialueeksi (KTY). Kaavamääräyksen mukaan tontin rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, mediakeskus-, opetus-, koulutus-, studio- ja näyttelytiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Tontin rakennusoikeus on 10 000 k-m². Hanke on asemakaavan mukainen.

Sijainti- ja varausaluekartta on esityksen liitteenä 1.

Aikaisemmat varaukset

Kaupunginhallitus päätti alun perin (7.9.2015 § 841) varata tontin 17056/6 Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 31.12.2016 saakka. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on sittemmin päättänyt jatkaa varausta kaksi kertaa; 8.4.2019 varausta jatkettiin 31.12.2019 saakka ja 4.2.2020 taasen 31.12.2021 saakka.

Rakennusosakeyhtiö Hartelan nimi on muuttunut Hartela Etelä-Suomi Oy:ksi 31.12.2016.

Varauksen jatkaminen

Esittelijä esittää tonttivarauksen jatkamista hakijalle päätösesityksen mukaisesti.

Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska hakija on edistänyt alueen kehittämistä toteuttamalla viereiselle tontille 17056/10 ”Ilmalan asema” toimitilarakennuksen 7.12.2017, ja markkinoimalla aktiivisesti Ilmalanrinteen toimitila-aluetta viime vuosina. Lisäksi ”Ilmalan aura” –hanke läheiselle tontille 17053/14 on lähdössä käyntiin tänä keväänä koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista huolimatta, parantaen yhdessä Ilmalantorille valmistuneen raitiovaunupysäkin kanssa alueen haluttavuutta.

On myös selvää, että koronapandemia on viivästyttänyt yleisesti ottaen toimistohankkeita yhteiskunnan sulkeutuessa ja työntekijöiden siirtyessä etätöihin.

Toteutuessaan hanke edistää alueen rakentamista ja on kaupungin yritys- ja elinkeinopolitiikan mukainen.

Varausehtoja ei ole tarpeen tässä yhteydessä muuttaa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 -kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijainti- ja varausaluekartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Maka / Make

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 23.03.2020 § 12

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 08.04.2019 § 11

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 19.03.2018 § 18

Kaupunkiympäristölautakunta 04.02.2020 § 62

Kaupunkiympäristölautakunta 15.01.2019 § 8

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 12

Kiinteistölautakunta 23.02.2017 § 92

Kiinteistölautakunta 26.11.2015 § 567

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 351

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 841

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566