Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2022

1 (5)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

03.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 271

Paloheinän hiihtoreitin puistosuunnitelman hyväksyminen

HEL 2022-005295 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Paloheinän hiihtoreitin puistosuunnitelman VIO 6241/2 liitteen numero 2 mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että latureitin toteutuksessa on huolehdittava siitä, että vaikutukset metsäluontoon ovat mahdollisimman vähäiset, ja lautakunta edellyttää, että latujen toteutuksen tulee vastata puistosuunnitelmissa esitettyä täsmällisesti puiden määrän osalta. Toteutusvaiheessa tulee siis huolehtia siitä, että ainuttakaan säilytettäväksi merkittyä puuta ei kaadeta.

Käsittely

Asiassa aikana kuultavana oli suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Päätösehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen kappale: Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että latureitin toteutuksessa on huolehdittava siitä, että vaikutukset metsäluontoon ovat mahdollisimman vähäiset, ja lautakunta edellyttää, että latujen toteutuksen tulee vastata puistosuunnitelmissa esitettyä täsmällisesti puiden määrän osalta. Toteutusvaiheessa tulee siis huolehtia siitä, että ainuttakaan säilytettäväksi merkittyä puuta ei kaadeta.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Angelvuo Petri, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus VIO 6241/2

2

Suunnitelmapiirustus VIO 6241/2

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Paloheinän hiihtoreitin puistosuunnitelman VIO 6241/2 liitteen numero 2 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Hiihtoreitin tarve on määritelty kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelussa, joka vastaa reitin kunnossapidosta. Paloheinän hiihtoreitin puistosuunnitelman lähtökohtana on vuonna 2020 hyväksytty Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelma, jonka mukaan Paloheinän täyttömäen pohjoispuolinen ulkoilureitti, joka on nykykäytössään talvella latuna, muutetaan talvikunnossapidettäviksi reiteiksi. Taustalla on kaupungin saama runsas asukaspalaute, jossa on toivottu lisää käveltäviä ja pyöräiltäviä talviulkoilureittejä Keskuspuiston pohjoisosaan. Tavoitteena on myös vähentää laduilla kävelyä ja pyöräilyä.

Suunnitelman sisältö

Paloheinän hiihtoreitin puistosuunnitelma sisältää suunnitelmaselostuksen VIO 6241/2 liitteen 1 mukaisesti, suunnitelmapiirustuksen VIO 6241/2 liitteen 2 mukaisesti ja vuorovaikutusraportin liitteen 3 mukaisesti.

Keskuspuiston opastussuunnitelman mukainen talvikunnossapidettävä reitti yhdistää Keskuspuiston pääreitin ja Paloheinän majan, jolloin alueen kävely- ja pyöräilymahdollisuudet paranevat talvisin. Paloheinän täyttömäen pohjoispuolinen, ulkoilumajalta länteen sijoittuva uusi latureitti on noin 600 metriä pitkä. Se sijoittuu jatkossa talvisin kävelylle ja pyöräilylle osoitettavan ulkoilureitin reunaan korvaten siinä tällä hetkellä olevan ladun. 

Uudelle latureitille on suunniteltu kahden vierekkäisen, perinteisen hiihtotyylin latu, joka sijoittuu olevan ulkoilureitin reunaan kiinni, mistä syystä puiden kaatamistarve on vähäinen. Puiden kaatamisesta ei ole haittaa liito-oraville, mikä on tarkistettu suunnittelun yhteydessä. Latupohja pinnoitetaan puuhakkeella, jolloin sen luiskat maisemoituvat luonnonkasvillisuudella.

Puistosuunnitelman mukainen hiihtoreitti mahdollistaa talvikunnossapidetyn kävely- ja pyöräilyreitin sekä säilyttää hiihtoyhteyden. Mikäli suunniteltua latua ei toteutettaisi, katkeaisi hiihtoyhteys Paloheinän majalta läntisille yhteysladuille. Kävelyä, pyöräilyä ja latua ei ole mahdollista sijoittaa nykyiselle reitille sen kapeuden vuoksi.

Vuorovaikutus

Suunnittelu tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupunkiympäristön ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelun kanssa. Paloheinän hiihtoreitin puistosuunnitelma laadittiin kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta. Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Kerro Kantasi verkkopalvelussa 23.1. - 13.2.2022 yhdessä Kuninkaantammentien hiihtoreitin puistosuunnitelmaluonnoksen kanssa. Kummastakin puistosuunnitelmasta pystyi antamaan palautetta erikseen. Paloheinän latusuunnitelman luonnoksesta saatiin 323 kommenttia.

Mielipiteet ryhmiteltiin ja kuvattiin pääkohdiltaan teemoittain varustettuina esimerkkikommentein. Niihin laadittiin vastineet, jotka ovat koottuina vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Suunnitelma kävelyn ja pyöräilyn mahdollistamisesta talvella todettiin monessa palautteessa hyväksi asiaksi ja edistävän alueen monipuolista käyttöä. Vastineessa todetaan, että saadun palautteen perusteella talvellakin hoidetuille kävely- ja pyöräilyreiteille on kysyntää.

Luisteluhiihtäjät toivoivat, että myös luisteluhiihto olisi mahdollista korvaavalla reitillä perinteisen hiihtotyylin lisäksi. Vastineessa todetaan, että luisteluhiihdolle on haastavaa tarjota kattavaa latuverkostoa sen vaatiman tilantarpeen takia. Leveiden reittien rakentaminen tarkoittaisi enemmän puiden kaatamista.

Puiden kaatamista vastustettiin saaduissa mielipiteissä. Vastineen mukaan latu on pyritty linjaamaan ja mitoittamaan niin, että rakentamisen vaikutus puustoon, maisemaan ja luontoon on mahdollisimman vähäinen. Ladun takia joudutaan kaatamaan 13 puuta, joiden rungon halkaisija on yli 20 senttimetriä. Tätä pienempiä puita ei mitattu suunnittelualueelta. Ladun takia joudutaan kaatamaan myös pienempiä puita. Kaadetut puut jätetään maastoon lahopuuksi.

Latureiteille toivottiin opastusta. Se toteutuu tästä vuodesta alkaen Keskuspuiston opastussuunnitelman mukaisesti. Palautteessa annettiin myös kritiikkiä Keskuspuiston opastussuunnitelmassa esitetyistä talvikunnossapidettävistä Paloheinän ja Haltialan ulkoilureiteistä. 

Kustannukset ja aikataulu

Paloheinän ladun arvioidut rakennuskustannukset ovat 70 000 euroa (alv 0%).

Ylläpidon kustannukset/vuosi vaihtelee talven lumimäärän mukaan arvioidun 200 - 2000 euroa (alv 0%) välillä. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut vastaa kunnossapidosta.

Ladun rakentaminen voidaan toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § 1-3 momentti.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Yleistiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30 / henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen verkkosivuilla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Angelvuo Petri, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus VIO 6241/2

2

Suunnitelmapiirustus VIO 6241/2

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Hallinto- ja lakipalvelut/Krook Tanja

Rakennukset ja yleiset alueet/tilat/Hilden Sari

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.04.2022 § 248

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566