Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2022

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/20

 

05.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 227

Oikaisuvaatimus asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut yksikön päällikön hissiavustushakemuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä 28.1.2022 (15 §)

HEL 2022-000896 T 10 07 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä As Oy Helsingin Kinaporinpihan tekemän oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut yksikön päällikön tekemää hissiavustuksen hylkäämispäätöstä 28.1.2022 (15 §).

Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut yksikön päällikkö päätti 28.01.2022 (15 §) hylätä As Oy Kinaporinpihan (jäljempänä hakija) hissiavustushakemuksen, sillä Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2021 vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että kaupungin hissiavustusten myöntämisestä luovutaan. 

Oikaisuvaatimus ja sen perusteet

Hakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että haettu Helsingin kaupungin hissiavustus myönnetään hakemuksen mukaisesti

Hakija perustelee vaatimustaan muun muassa sillä, että kaupungin hissiavustuksen pitkäaikaisuuden johdosta hakija on perustellusti voinut olettaa, että kyseinen hissiavustusmuoto on vakiintunut tapa. Myös kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen 2021 johdosta on syntynyt olettama, että kaupungin hissiavustus on voimassa ainakin vuosina 2021-2023. Lisäksi hakija toteaa, että koska viimeisin talousarvioehdotus annettiin julkisuuteen aivan liian myöhäisessä vaiheessa ja valmiiksi sovittuna on sen katsottava olevan ristiriidassa avoimen hallinnon periaatteiden kanssa eikä se näin ollen kohtele taloyhtiöitä tasapuolisesti. Jos hakijalla olisi ollut riittävän ajoissa tieto kaupungin hissiavustuksen päättymisestä, olisi se avustuksen saamiseksi osannut kiirehtiä hissiavustushakemuksen jättämistä.

Oikeudellinen arviointi

Asiassa ei ole todettu olevan edellytyksiä päätöksen muuttamiseen laillisuusperusteella. Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut yksikön päällikön tekemä hissiavustuksen hylkäämispäätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Viranhaltija on ollut toimivaltainen ja tehnyt päätöksen harkintavaltansa rajoissa.

Hissiavustuksiin myönnettävistä määrärahoista päättää Helsingin kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä.  Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt 8.12.2021 vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että kaupungin hissiavustusten myöntämisestä luovutaan.  Koska määrärahoja hissiavustusten myöntämiseen vuodelle 2022 ei ole, ei avustusta voida myöntää.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 5.3.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen yleiset edellytykset

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

As Oy Kinaporinpiha on asiassa asianosainen. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on lähetetty e-kirjeenä 28.2.2022. Oikaisuvaatimus on saapunut kirjaamoon 5.3.2022. Oikaisuvaatimus on siten saapunut määräajassa ja se on osoitettu oikealle toimielimelle.

 

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Marjaana Santala, lakimies, puhelin: 310 34108

marjaana.santala(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 5.3.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Kymp/Palu/Asuntopalvelut/Marjo Tapana

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut Asuntopalvelut Yksikön päällikkö 28.01.2022 § 15

HEL 2022-000896 T 10 07 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hylätä Asunto Oy Kinaporinpihan hissiavustushakemuksen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallituksen 21.6.2021 tekemän hissiavustusten myöntämisperusteita ja – menettelyä koskevan päätöksen mukaan Helsingin kaupungin hissiavustukset kohdennetaan ensisijaisesti kaupunkiuudistusalueille Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä ja kalleusalueelle 4. Muille alueille hissiavustusta myönnetään erikseen määrättyinä ajankohtina, mikäli vuotuista avustusmäärärahaa on jäljellä sen jälkeen, kun kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 avustukset on myönnetty. Kaupunkiuudistusalueiden ja kalleusalueen 4 hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ns. jatkuvalla periaatteella. Muut hissiavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä kahdesti vuodessa määrättyinä ajankohtina. Kaupungin vuotuisesta käytettävissä olevasta hissiavustusmäärärahasta puolet käytetään 31.5. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille ja jäljelle jäänyt avustusmäärärahaosa käytetään 30.10. mennessä jätetyille hissiavustushakemuksille. Mikäli avustusmäärärahaa on tämän jälkeen käyttämättä, hissiavustuspäätöksiä tehdään myös 30.10. jälkeen jätetyille hissiavustushakemuksille. Hissiavustushakemukset, joille ei riitä avustusmäärärahaa ko. vuonna, siirretään käsiteltäväksi seuraavalle vuodelle.

Asunto Oy Kinaporinpiha on jättänyt hissiavustushakemuksen 11.12.2021, jolloin vuoden 2021 hissiavustusmääräraha oli jo käytetty. Tämän vuoksi hakemuksen käsittely siirrettiin vuodelle 2022.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2021 vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että kaupungin hissiavustusten myöntämisestä luovutaan 1.1.2022, minkä vuoksi hissiavustusta ei voida myöntää.

Lisätiedot

Jouni Grön, rakennusneuvoja, puhelin: 310 34172

jouni.gron(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566