Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2022

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

01.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle varavaltuutettu Seida Sohrabin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee Kalastajankadun nimen antamista Helsinkiin uudelle meren rannalle rakennettavalle kadulle

HEL 2021-011568 T 00 00 03

Hankenumero 5264_209

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nimistötoimikunta toteaa valtuustoaloitteesta antamassaan lausunnossa, että nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja että nimet suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä. Nimistö luodaan paikasta käsin, ja kaavanimet on tarkoitettu kestämään aikaa. Pyrkimyksenä on, että annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön liittyvä perusta. Silloin kun alueella tarvitaan paljon nimiä, saatetaan käyttää niin sanottuja ryhmänimiä, jolloin alueen nimistö luodaan tietyn aihealueen piiristä.

Kaupunkiympäristölautakunta yhtyy nimistötoimikunnan ajatukseen, että Helsingin ranta-alueilla on jo vanhastaan suosittu nimistön aihepiirejä, jotka liittyvät Helsingin merellisyydestä kumpuaviin teemoihin, kuten esimerkiksi merenkulku ja kauppa (Laajasalossa ja Karhusaaressa), merenkulun ammattilaiset (Ullanlinnassa ja Punavuoressa), merenkulun väylät, meret ja merimytologia (Länsisatamassa), meriviitat ja merenkulku (Vuosaaressa). Lisäksi nimistössä on muistettu kalojen, kalastuksen ja kalastusvälineiden sekä laivanrakennuksen, veneilyn ja ranta-alueiden elinkeinojen teemoja. Myös rantakasvillisuutta ja ranta-alueiden eläimistöä on huomioitu kaavanimissä eri puolilla kaupunkia.

Viikin kaupunginosassa Viikinrannan osa-alueella Vanhankaupunginkosken kupeessa sijaitsevat Kalastajanpolku – Fiskarstigen -niminen pihakatu sekä Kalastajanranta – Fiskarstranden -niminen rantapuisto. Ne on nimetty vuonna 2005 voimaan tulleessa asemakaavassa nro 11317. Myös naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla on joitakin kalastaja-alkuisia kaavanimiä.

Uusia kaavanimiä suunniteltaessa otetaan huomioon koko pääkaupunkiseudun olemassa oleva ja suunniteltu nimistö. Pelastusturvallisuussyistä ja paikantamisen helpottamiseksi samanalkuisten tai samantyyppisten kadunnimien tulisi sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä. Mikäli Kalastajankatu joskus nimettäisiin Helsinkiin, tulisi sen sijaita Kalastajanpolun ja Kalastajanrannan lähettyvillä. Alueelle ei tällä hetkellä ole suunnitteilla kaavahankkeita, mutta mikäli alueelle tullaan joskus kaavoittamaan uusia katuja, voidaan asiaan silloin tarvittaessa palata.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 13.10.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Varavaltuutettu Seida Sohrabi ja yksi muu valtuutettu ovat tehneet 13.10.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

Helsinki tunnetaan luontonsa ja viihtyisyytensä lisäksi merellisyydestään. Kaupunki kasvaa kovaa tahtia ja uusia asutuskeskuksia rakennetaan meren tuntumaan. Uusia asutuksia tulee mm. Sompasaareen ja Laajasaloon, joista molemmat sijaitsevat meren lähellä.

Meri tunnetaan kaloistaan ja Helsingissä moni kalastaa. Itseasiassa merellisen sijaintinsa vuoksi Helsingissä on kalastettu jo satojen vuosien ajan. Helsingistä ei kuitenkaan löydy Kalastajankatua, vaikka monilla muilla rannikkokaupungeilla on oma Kalastajankatunsa.

Kotimaisten kielten keskus sekä Kuntaliitto ovat antaneet suosituksen siitä miten uusia tien ja kadun nimiä pitäisi nimetä. Uuden kadun nimen suositellaan olevan osuva, kotoisa ja helppo kirjoittaa. Siinä voidaan ottaa huomioon alueen ominaispiirre sekä historialliset seikat. Kadun nimen ei toivota olevan pitkä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut esitämme, että Helsinkiin tulisi oma Kalastajankatu.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 10.3.2022 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 13.10.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Nimistötoimikunta 10.11.2021 § 80

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566