Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2021

1 (9)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 601

Oikaisuvaatimus liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöksestä 11.12.2020 § 98 koskien pysäkkijärjestelyitä Laivurinkadun eteläpäässä

HEL 2020-012763 T 08 00 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää tutkimatta ********** tekemän oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö on päätöksellään 11.12.2020 § 98 päättänyt, että Laivurinkadulla toteutetaan liikennejärjestelyt välillä Merikatu Ehrensvärdintie piirustuksen 7120 mukaisesti.

Lähiliikenteen bussilinjojen 18 (Eira – Munkkivuori) ja 39 (Eira – Myyrmäki) liikennöinti alkaa syksyllä 2021 sähkönivelbusseina, joita varten tarvitaan Eiraan sähköbussien latausasema. Sähköbussien toimintaedellytysten mahdollistamiseen varaudutaan toteuttamalla latausaseman edellyttämät liikenne- ja katujärjestelyt Laivurinkadulla.

Kolme asukaspysäköintipaikkaa poistuu. Latausinfran rakentamisesta ja kustannuksista vastaa HKL.

Asia on tullut vireille kuntayhtymän aloitteesta.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että päätökset on kumottava ja laadittava asuttavuuden ja ympäristön huomioon ottava uusi suunnitelma. Rakenteilla oleva pysäkki on poistettava Laivurinkatu 7 A 1:n edestä ja katualue sillä kohtaa ennallistettava.

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätös 11.12.2020 § 98 on syntynyt väärin perustein. Se ei ole kuulunut liikenne- ja katusuunnittelupäällikön toimivaltaan, koska se ei ole merkitykseltään vähäinen pysäkin taakse jäävän asunto Laivurinkatu 7 A 1:n tai rakennetun kulttuuriympäristön kannalta eikä liikenneratkaisuna.

Asukkaiden kannalta järjestely ei ole vähäinen, vaan se tulee uhkaamaan asumisterveellisyyttä ja viihtyisyyttä. Päätöksestä ei ole tiedotettu eikä asukkaita ole mitenkään kuultu.

Pysäkki on kokonaan ikkunoiden edessä. Jalkakäytävä kaventuu pysäkin kohdalla. Tilanne on asumisviihtyvyyden kannalta sietämätön. Suunnitelmaa laadittaessa ei ole ollenkaan välitetty vaikutuksista asuntojen terveellisyyteen ja viihtyisyyteen sekä historialliseen miljööseen.

Päätöksen vaikutusten arviointi sekä lähiympäristön asumisolosuhteisiin, että vaikutukset arvokkaaseen Ensipuistikon, Laivurinkadun ja asunto-osakeyhtiö Manulan rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuuteen on laiminlyöty eikä päätöstä voida pitää merkitykseltään vähäisenä. Ensipuistikon ja Laivurinkadun suojelua ei voi asettaa vastakkain, koska ne ovat samaa RKY-kokonaisuutta.

Päätöksentekoprosessi ei ole hyvän hallintotavan mukainen. Pilkkomalla päätökset suunnitelman sisältö on pimitetty asukkailta ja tietoisesti estetty heidän vaikutusmahdollisuutensa suunnitteluvaiheessa.

Päätöshistoriasta selviää, että päätöksiä on ketjutettu ja niitä koskevat alueet rajattu niin, että ainoa päätös, jossa tilanne kokonaisuudessaan ja Laivurinkatu 7 A 1:n eteen siirrettäväksi suunniteltu päätepysäkki on selkeästi esitetty, on liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätös 11.12.2020 § 98. Päätöstä ei ole edeltänyt minkäänlainen tiedottaminen tai vuorovaikutus asunto-osakeyhtiö Manulan ja vaikutusalueella olevien asukkaiden kanssa. Päätöstä ei myöskään ole toimitettu tiedoksi asunto-osakeyhtiölle.

Oikaisuvaatimukseen 2.8.2021 saapuneessa täydennyksessä todetaan, että liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätöstä 11.12.2020 § 98, maankäyttöjohtajan päätöstä 16.3.2021 § 39 ja rakennusmestarin päätöstä 6.5.2021 § 311 tulisi käsitellä kokonaisuutena. Päätösketjun pilkkominen on ollut tarkoituksellista ja estänyt asukkaiden puuttumisen heidän asumisolosuhteisiinsa ratkaisevasti vaikuttaviin suunnitelmiin.

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat 18.10.2021 toimitetussa kirjeessään todenneet, että heille ei ole ilmoitettu, että heidän oikaisuvaatimuksensa yhdistetään asunto-osakeyhtiö Manulan oikaisuvaatimukseen tai ettei heidän oikaisuvaatimustaan käsiteltäisi.

Päätöksen perustelut

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen tehneet ovat kunnan jäseniä.

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Nyt kyseessä olevan päätöksen 11.12.2020 § 98 pöytäkirjanotteen muutoksenhakuohjeessa on lausuttu muun ohella seuraavaa:

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Päätös on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon 11.12.2020. osoitteeseen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista&year=2020&dkey=U5110510040VH.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus olisi tullut toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, eli viimeistään 4.1.2021.

Oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon sähköpostitse 14.7.2021 klo 12.59. Oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa. Oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki 134 §, 138 §
Hallintolaki 49 c §

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Roosa Kellokoski, lakimies, puhelin: 310 45114

roosa.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 14.7.2021

2

Oikaisuvaatimus 14.7.2021, liitteet

3

Oikaisuvaatimus, täydennys 2.8.2021

4

Oikaisuvaatimus, täydennys 2.8.2021, liite, kirjausilmoitukset

5

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021

6

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.2021, liite, oikaisuvaatimus 14.7.2021

7

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.2021, liite, oikaisuvaatimuksen liitteet

8

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, lisäselvitys

9

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2020-012763

10

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2020-013843

11

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2021-008251

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Roosa Kellokoski, lakimies, puhelin: 310 45114

roosa.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 14.7.2021

2

Oikaisuvaatimus 14.7.2021, liitteet

3

Oikaisuvaatimus, täydennys 2.8.2021

4

Oikaisuvaatimus, täydennys 2.8.2021, liite, kirjausilmoitukset

5

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021

6

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.2021, liite, oikaisuvaatimus 14.7.2021

7

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.2021, liite, oikaisuvaatimuksen liitteet

8

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, lisäselvitys

9

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2020-012763

10

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2020-013843

11

Oikaisuvaatimus, täydennys 18.10.2021, liite, kirjausilmoitus HEL 2021-008251

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 14.09.2021 § 462

HEL 2020-012763 T 08 00 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää tutkimatta asunto-osakeyhtiö Manulan tekemän oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Katu- ja liikennesuunnittelupäällikkö on päätöksellään 11.12.2020 § 98 päättänyt, että Laivurinkadulla toteutetaan liikennejärjestelyt välillä Merikatu Ehrensvärdintie piirustuksen 7120 mukaisesti.

Lähiliikenteen bussilinjojen 18 (Eira – Munkkivuori) ja 39 (Eira – Myyrmäki) liikennöinti alkaa syksyllä 2021 sähkönivelbusseina, joita varten tarvitaan Eiraan sähköbussien latausasema. Sähköbussien toimintaedellytysten mahdollistamiseen varaudutaan toteuttamalla latausaseman edellyttämät liikenne- ja katujärjestelyt Laivurinkadulla.

Kolme asukaspysäköintipaikkaa poistuu. Latausinfran rakentamisesta ja kustannuksista vastaa HKL.

Asia on tullut vireille kuntayhtymän aloitteesta.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että päätöksen mukaisia töitä ei aloiteta. Toimivaltaisen tahon tulee laatia uusi suunnitelma, jossa on otettu huomioon asumisviihtyvyys ja asukkaiden terveys sekä vaikutukset kaupunkikuvaan. Asukkaita tulee kuulla uuden päätöksen valmistelussa hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Mikäli työt toteutetaan ennen oikaisuvaatimuksen ratkaisemista, kaupungin tulee palauttaa omalla kustannuksellaan ja viipymättä Laivurinkatu 7-10 edessä oleva kohta ennalleen sellaiseksi, kuin se oli 31.5.2021.

Päätöksestä aiheutuu haittaa asunto-osakeyhtiö Manulan asukkaille ja osakkaille. Katutason huoneisto nro 1:lle haitta on näkyvin, kun uusi pysäkki tulee sen ikkunoiden eteen. Terveys- ja meluhaittoja syntyy muiden kerrosten huoneistoille tupakansavusta, liikenteestä ja pysäkillä asioinnista sekä roskaamisesta. Päätepysäkki asuintalon edessä vähentää asuntojen houkuttelevuutta ja alentaa osakkaiden omaisuuden arvoa merkittävästi. Muutokset heikentävät historiallista miljöötä pilaamalla ainutlaatuisen merellisen puistoympäristön valtakunnallisesti merkittävällä RKY-alueella. Suurikalustoiset ja tiheästi liikennöivät linjat kapeilla kaduilla tukkivat täysin Laivurinkadun ja Tehtaankadun risteyksen. Massiivinen kalusto ja tiheä liikenne aiheuttavat tärinää, joka vaarantaa suojellun, vuonna 1906 rakennetun asunto-osakeyhtiö Manulan jugendtalon ja aiheuttaa pysyviä vaurioita RKY-alueella.

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikön päätös 11.12.2020 § 98, maankäyttöjohtajan päätös 16.3.2021 § 39 sekä rakennusmestarin päätös 6.5.2021 § 311 ovat samaa päätösketjua, joka perustuu edeltäviin linjastosuunnitelmiin HSL:n kanssa, joiden välttämättömyydellä päätösketjua perustellaan. Mikäli HSL:n päätökset ovat luoneet välttämättömyyden tehdä em. päätökset, olisi asunto-osakeyhtiö Manulaa tullut kuulla jo tuolloin. Jos kuuleminen voidaan ohittaa tai tehdä merkityksettömäksi ylemmän tason päätöksillä, vesittää se koko hallintolain mukaisen kuulemisen idean. Hankkeen pilkkomista osapäätöksiin on käytetty keinona ohittaa asunto-osakeyhtiö Manulan kuuleminen välittömästi sen etuun vaikuttavassa asiassa.

Oikaisuvaatimukseen 10.7.2021 kaupungille saapuneessa täydennyksessä vaaditaan päätösten kumoamista lainvastaisina ja prosessivirheiden perusteella. Mikäli suunnitelmat kuitenkin toteutetaan, runkolinjat 20 ja 30 tulee ohjata sinne, missä se on tarkoituksenmukaista matkustajien palvelemiseksi.

Oikaisuvaatimukseen 14.7.2021 saapuneessa täydennyksessä vaaditaan päätösten kumoamista sekä uuden suunnitelman laatimista, joka ottaa huomioon asuttavuuden ja ympäristön. Rakenteilla oleva pysäkki tulee poistaa Laivurinkatu 7 A 1:n edestä ja katualue ennallistaa sillä kohtaa.

Oikaisuvaatimukseen 28.7.2021 saapuneessa täydennyksessä vaaditaan päätöksen kumoamista laittomana, prosessivirheiden perusteella sekä puutteellisen selvityksen vuoksi. Toimivaltaisen tahon tulee laatia uusi suunnitelma, joka ottaa huomioon asumisviihtyvyyden ja asukkaiden terveyden ja vaikutukset kaupunkikuvalle valtakunnallisesti merkittävällä RKY-alueella. Uusi päätös tulee tehdä niin, että asukkaita kuullaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Oikaisuvaatimukseen 2.8.2021 saapuneessa täydennyksessä todetaan, että päätösketjun pilkkominen ja kokonaisuuden pimittäminen toteutussuunnitelmista on ollut tarkoituksellista ja estänyt asukkaiden puuttumisen heidän asumisolosuhteisiinsa ratkaisevasti vaikuttaviin suunnitelmiin.

Päätöksen perustelut

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Nyt kyseessä olevan päätöksen 11.12.2020 § 98 pöytäkirjanotteen muutoksenhakuohjeessa on lausuttu muun ohella seuraavaa:

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Päätös on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon 11.12.2020. osoitteeseen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista&year=2020&dkey=U5110510040VH.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus olisi tullut toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, eli viimeistään 4.1.2021.

Oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon sähköpostitse 8.7.2021 klo 20.02. Oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa. Oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki 134 §, 138 §

Hallintolaki 49 c §

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Roosa Kellokoski, lakimies, puhelin: 310 45114

roosa.kellokoski(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Liikenne- ja katusuunnittelu Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö 11.12.2020 § 98

HEL 2020-012763 T 08 00 00

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti, että toteutetaan liikennejärjestelyt Laivurinkadulla välillä Merikatu Ehrensvärdintie piirustuksen 7120 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Lähiliikenteen bussilinjat 18 (Eira - Munkkivuori) ja 39 (Eira - Myyrmäki) aloittavat liikennöinnin sähkönivelbusseina syksyllä 2021, jota varten tarvitaan Eiraan sähköbussien latausasema. Varaudutaan sähköbussien toimintaedellytysten mahdollistamiseen toteuttamalla sähköbussien latausaseman edellyttämät liikenne- ja katujärjestelyt Laivurinkadulle.

Kolme asukaspysäköintipaikkaa poistuu. Latausinfran rakentamisesta ja kustannuksista vastaa HKL.

Asiassa on tehty kuntayhtymän aloite.

Kustannusennuste

Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen 40 000 euroa

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännössä (16 luku 6 § kohta 1) on liikenne- ja katusuunnittelupäällikön toimivallassa päättää katu- ja muulle yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella merkitykseltään vähäisistä yksittäisistä liikennejärjestelyistä.

Lisätiedot

Juha Väisänen, liikenneinsinööri, puhelin: 31026659

juha.vaisanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566