Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2021

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

05.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 542

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 22.6.2021 § 123 (ajoneuvovaurio)

HEL 2021-007176 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 22.6.2021 § 123 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 22.6.2021 § 123 päätöksellään hylännyt 10.6.2021 kello 21.30 Mannerheimintie 112 kohdalla tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvuksesta 10.6.2021 noin kello 21.30 Mannerheimintie 112 kohdalla tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija on kertonut oikaisuvaatimuksessa, että kyseisen kaivon kansi on ollut poikkeuksellisen syvällä suhteessa ajorataan (arviolta 15-20 cm), ja tästä johtuen paikalla on ollut kuoppa. Hakija on esittänyt 22.8.2021 saapuneessa oikaisuvaatimuksen täydennyksessä, että Mannerheimintie 112 kohdalla ollut kuoppa on paikattu.

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Vahinkotapahtuma ei yksistään synnytä kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyksenä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä.

Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen perusteluissa on saadun selvityksen nojalla todettu, että vahinkopaikalta ei ole löytynyt kuoppaa, vaan paikalla on kaksi kaivoa. Perusteluista käy myös ilmi, että vahinkopaikalla ei ole ollut mitään sellaista vauriota, joka olisi vaatinut kunnossapidon toimenpiteitä.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kyseessä olevaa katualuetta kunnossapidetään I-hoitoluokan mukaisesti.

Kaupunki on pyytänyt kadun kunnossapitopiiriltä selvityksen oikaisuvaatimuksen johdosta. Saadun selvityksen mukaan kunnossapidosta vastaava on tarkastanut kohteen 21.6.2021, jolloin kadussa ei ole havaittu sellaista rakenteellista vikaa, joka olisi tarvinnut korjausta tai aiheuttanut vaaraa tienkäyttäjille. Kadun päällystys on tehty normaalin uudelleenpäällystyöohjelman mukaisesti ja se on aloitettu 10.8.2021.

Selvitykseen saadusta 21.5.2021 otetusta valokuvasta on nähtävissä, ettei kadussa ole kuoppaa, ja että kaivon tai kaivojen kannet ovat lähes samalla tasolla kadun asfalttipäällysteen kanssa. Kyseessä oleva kaivon kansi ei ole näin ollen ollut syvällä suhteessa ajorataan siten, että se olisi voinut muodostaa kuopan, kuten hakija on oikaisuvaatimuksessa esittänyt. 15.8.2021 otetusta valokuvasta käy lisäksi ilmi, ettei kadulla ole paikattu kuoppaa, vaan koko katualueelle on tehty uusi päällystys.

Kaupungille ei ole saapunut muita ilmoituksia tai vahingonkorvausvaatimuksia liittyen kyseessä olevaan kadun kohtaan.

Edellä esitetyin perustein kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti kadun kunnossapidossa. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Tienkäyttäjän on noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä sopivaa tilannenopeutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijan ajoneuvossa ilmenneestä vauriosta. 

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/2018) 1-4 §, 14 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 23.6.2021

2

Oikaisuvaatimus, täydennys 22.8.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi sähköpostitse 23.6.2021. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 23.6.2021 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 23.6.2021

2

Oikaisuvaatimus, täydennys 22.8.2021

Oheismateriaali

1

Kunnossapidon selvitys 31.8.2021

2

Valokuva 21.5.2021 Mannerheimintie 112

3

Valokuva 15.8.2021 Mannerheimintie 112

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 22.06.2021 § 123

HEL 2021-007176 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 10.6.2021 esittänyt kaupungille vielä erittelemättömän vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan Mannerheimintie 112 kohdalla hakijan ajoneuvo on 10.6.2021 kello 21.30 vaurioitunut ajettaessa keskimmäisellä kaistalla syvään, mutta ei kovin laajaan kuoppaan.

Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katurakenteiden kunnossapidon, kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Pääkadun ja erittäin vilkkaan liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällysteessä ei ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys on vähäinen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen liikenteen väylän (II-luokan kadun) päällysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tonttikadun ja vähäliikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Mannerheimintie on pääkatu ja luokiteltu I-luokkaan kunnossapidon suhteen. Päällysteessä sallitaan yksittäisiä viivahalkeamia ja vähäinen urasyvyys.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta taholta. Selvityksen mukaan vahinkopaikalta ei ole löytynyt kuoppaa, vaan paikalla on kaksi HSY:n kaivoa. Vahinkopaikalla ei ole mitään sellaista vauriota, joka vaatisi kunnossapidon toimenpiteitä.

Pelkkä asfaltin päällystevaurio ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitäjä vapautuu vahingonkorvausvastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Vaikka kaduilla olleita muita rakenteita olisi joskus hankalia havaita, ajoneuvojen kuljettajia sitovat silti tieliikennelain säännökset. Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa.

Vahinkopaikka on hoitoluokkaan I kuuluva ajorata, jonka päällysteessä ei sallita vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys on vähäinen. Vahinkopaikalta ei ole löytynyt sellaista vauriota, joka vaatisi kunnossapidon toimenpiteitä. Vahinkopaikan liikennemäärä on suuri, vuorokaudessa keskimäärin 32 443 ajoneuvoa ajaa kyseistä kohtaa. Muita ilmoituksia ei hakijan ilmoittamasta kuopasta ole tullut kaupungille.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella kaupunki katsoo, ettei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §,  6 luku 1 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566