Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2020

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/22

 

08.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 732

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 13.1.2020 § 2 (kompastuminen)

HEL 2019-011815 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 13.1.2020 (2 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 13.1.2020 (2 §) päätöksellään hylännyt Merisatamanrannan jalkakäytävällä 28.10.2020 tapahtuneeseen kompastumiseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Merisatamanrannan jalkakäytävällä 28.10.2019 kello 18.10 tapahtuneeseen kompastumiseen liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Pelkkä asfaltin pinnan purkautuminen ei yksistään osoita kaupungin korvausvastuuta. Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää, että kadun kunnossapito on ollut virheellistä tai huolimatonta tai että kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä.

Alueen kunnossapidosta vastaavalta on pyydetty uusi selvitys hakijan oikaisuvaatimuksen johdosta. Selvityksen mukaan asfalttipinnan purkautumisen todennäköisin syntymissyy on pitkäaikainen lämpötilavaihteluista johtuva rakenteen rapautuminen, jota edesauttaa mekaaninen kulutus. Alueella liikkuu puisto-, puhtaanapito- ja kunnossapitokalustoa henkilöstöineen, jotka tekevät huomiota alueesta, mutta yksilöityä tarkastusajankohtaa ei voida määritellä. Asfalttipinnan purkautumisen syvyys, noin 1 cm, on mitattu alueen kunnossapidosta vastaavan toimesta.

Kunnossapitolain mukaan katu tulee pitää liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Merisatamarannan jalkakäytävää kunnossapidetään III-hoitoluokan mukaisesti, jolloin jalankulun tarpeita tyydyttävä kunto säilyy, mikäli päällysteessä on vaurioita kohtuullisessa määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita. Noin senttimetrin syvyydeltä purkautunut asfaltin pinta ei ylitä kadun tasaisuudelle asetettujen laatuvaatimusten rajaa eikä sitä voida pitää vaaraa aiheuttavana tekijänä jalankulkuliikenteelle. Myös kaupungin muissa kompastumisiin liittyvissä vahingonkorvauspäätöksissä on katsottu, että noin senttimetrin syvyistä päällysteen epätasaisuutta ei voida pitää jalankulkijalle haittaa tai vaaratilanteita aiheuttavana tekijänä.

Kaupunki on korjannut asfaltin pinnan purkauman 13.11.2019 hakijan 12.11.2019 tekemän ilmoituksen perusteella. Kaupungille ei ole saapunut muita ilmoituksia tai vahingonkorvausvaatimuksia koskien jalkakäytävällä esiintynyttä asfaltin pinnan purkaumaa ennen 28.10.2019 tai sen jälkeen.

Lautakunta katsoo kaupungin osoittaneen edellä esitetyin perustein, että jalkakäytävä on ollut lain edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, eikä vahinkotapahtuma ole ollut seuraamusta kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä.

Koska kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta, ei korvausvastuun jakautuminen tule arvioitavaksi.

Hakija on kertonut oikaisuvaatimuksessa havainneensa jalkakäytävällä myös muita epätasaisuuksia, jotka hakijan mukaan ovat vaarallisia erityisesti pimeällä juoksijoille.

Jalkakäytävän yleisilmeen perusteella voidaan pitää ennalta arvattavana, että siinä esiintyy satunnaisia vaurioita. Reitti on ollut myös hakijalle ennestään tuttu. Asfaltin purkauma on lisäksi sijainnut jalkakäytävällä ajotien puoleisessa reunassa ja katualueella on ollut valaistus.

Tienkäyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää vahinkoriskiään noudattamalla olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vahingon välttämiseksi.

Asiassa on jäänyt näyttämättä syy-yhteys vahinkoseuraamuksen ja kaupungin kunnossapitotoimien välillä.  

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijan kompastumisesta johtuneista vahingoista.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §, 6:1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) 1-4 §, 14 §

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi sähköpostitse 13.1.2020. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 27.1.2020 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Oheismateriaali

1

Kunnossapitovastaavan lisäselvitys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 13.01.2020 § 2

HEL 2019-011815 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 12.11.2019 esittänyt kaupungille 3 900 euron suuruisen korvausvaatimuksen. Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on 28.10.2019 kello 18.10 kompastunut jalkakäytävällä olleeseen monttuun ollessaan juoksulenkillä.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin. Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katurakenteiden kunnossapidon, kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Pääkadun ja erittäin vilkkaan liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällysteessä ei ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys on vähäinen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen liikenteen väylän (II-luokan kadun) päällysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tonttikadun ja vähäliikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Vahinkopaikka on jalkakäytävä ja sen hoitoluokka on III.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla asfaltin pintaa oli purkautunut noin 0,3m x 0,3m alueelta, syvyydeltään noin 1 cm. Purkauma paikattiin 13.11.2019, kun kunnossapito sai tiedon purkaumasta.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle. Pelkkä asfaltin purkauma ei yksin osoita kaupungin korvausvastuuta, vaan kaupungin on tullut syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi vahingon on täytynyt aiheutua kyseisestä laiminlyönnistä tai muusta virheellisestä menettelystä (syy-yhteys).

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta ei sääntele tyhjentävästi kaikkea. Katupäällysteiden laatuvaatimuksista mittayksiköissä (cm) ei ole olemassa kaupunkia sitovaa lakia tai normia. Kadunpitäjänä kunta määrittelee yleisen katujen kunnossapidon palvelutason ja siihen liittyvät laatuvaatimukset. Kaupunki on antanut sanalliset määreet laatuvaatimusten tulkinnalle hoitoluokitusten kuvauksissa. Vahinkopaikan (III-luokan kadun) jalankulun tarpeita tyydyttävä kunto säilyy, mikäli päällysteessä on vaurioita kohtuullisessa määrin.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella on kaupunki ryhtynyt kunnossapitotoimiin välittömästi asfaltin purkaumasta tiedon saatuaan. Kaupunki on näin ollen toiminut huolellisesti, ja täyttänyt kunnossapitolain mukaiset tehtävänsä.

Kaupunki katsoo, että noin sentin syvyistä asfaltin purkaumaa ei voida pitää vaaraa aiheuttavana tekijänä jalankulkuliikenteelle. Kaupungin puolelta ei ole todettavissa tahallisuutta tai tuottamusta. Kyseinen vahinko on valitettava tapaturma, josta kaupunki ei ole vastuussa.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 310 39930

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566