Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2020

1 (7)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

08.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 731

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikönpäällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.6.2020 § 106 (autovaurio)

HEL 2020-005992 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.6.2020 (106 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 2.6.2020 (106 §) päätöksellään hylännyt 3.4.2020 kello 15.45 Lucina Hagmanin kujan pysäköintialueella tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta 28.4.2020 kello 15.45 Lucina Hagmanin kujan pysäköintialueella tapahtuneeseen autovaurioon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Katkenneen liikennemerkin pystyssä olleen rikkinäisen metallitolpan (jatkossa tynkä) sijaitseminen pysäköintialueella ei yksistään osoita kaupungin korvausvastuuta. Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää, että kadun kunnossapito on ollut virheellistä tai huolimatonta tai että kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä. Syy-yhteydellä tarkoitetaan vahingon aiheuttaneen menettelyn ja vahinkoseuraamuksen välistä syy-seuraussuhdetta (syyn täytyy olla välttämätön seurauksen syntymiselle).

Kaupunki on pyytänyt uuden selvityksen kunnossapitopiiriltä oikaisuvaatimuksen johdosta. Selvityksen mukaan pysäköintipaikalla kuuluu olla liikenteenohjaussuunnitelman mukainen 5688-4 P-merkki lisäkilpineen. Liikennemerkin kaatuessa merkki korjataan joko siirtämällä merkki uuteen tankoon tai uusitaan kokonaan riippuen siitä, onko merkki vahingoittunut vai vielä käyttökelpoinen. Lähes kaikki merkit korjataan tai uusitaan kunnossapidon toimesta yhdellä kertaa, ja mikäli tämä ei poikkeuksellisesti olisi mahdollista, merkitään juuriputki kartiolla. Hakijan oikaisuvaatimuksessa esittämä oletus merkin jalan takomisesta lekalla kunnossapitäjän toimesta ei vastaa kunnossapidon toimintatapoja, sillä toimenpide vaikeuttaisi uuden merkin paikalleen asentamista.

Kunnossapidosta vastaava on todennut hakijan vahingonkorvausvaatimuksen liitteenä toimittamista valokuvista, että tolppa on litistynyt maanpinnan tasosta juuriputken tasoon. Pieni vaurio merkin jalassa on mahdollisesti syntynyt aurauksen seurauksena, mutta se ei ole aiheuttanut tolpan katkeamista.

Aikaisemmin toimitetusta kunnossapitovastaavan selvityksestä ilmenee, että liikennemerkin katkeaminen ei ole johtunut merkin huonosta kunnosta.

Kyseessä olevaa pysäköintialuetta kunnossapidetään III hoitoluokan mukaisesti.

Kaupungille ei ole saapunut ilmoituksia tai vahingonkorvausvaatimuksia kyseessä olevalta pysäköintialueelta liittyen katkenneeseen liikennemerkkiin tai sen tynkään 3.4.2020 – 7.4.2020 välisenä aikana tai sitä ennen. Kaupungilla ei ole ollut tietoa liikennemerkin katkeamisesta ja tyngän sijaitsemisesta pysäköintialueella ennen 3.4.2020 kello 15.45, joten kaupungilla ei ole ollut mahdollisuutta ryhtyä korjaustoimenpiteisiin aiemmin. Merkin rikkoutuminen on havaittu tavanomaisten rakenteiden kunnon seurannan yhteydessä ja se on korjattu heti kunnossapitotarpeen havaitsemisen jälkeen 7.4.2020.

Liikennemerkki on katkennut kaupungille tuntemattomaksi jääneestä kolmannen osapuolen aiheuttamasta ulkoisesta syystä, todennäköisesti ilkivallasta tai kolaroinnista, eikä tyngän sijaitseminen pysäköintialueella ole siten ollut kaupungin taholta ennalta arvattavissa. Kaupunki on lisäksi korjannut katkenneen merkin heti sen havaittuaan.

Lautakunta katsoo edellä esitetyin perustein, että kaupunki on osoittanut, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti eikä liikennemerkin katkeaminen ja tyngän sijaitseminen pysäköintialueella ole johtunut kaupungin tuottamuksesta tai kunnossapitotoimien laiminlyönnistä.

Katkenneen liikennemerkin tynkä on sijainnut pysäköintiruutujen risteyskohdassa yksittäisen pysäköintiruudun yläkulmassa merkintäviivan päällä, jossa liikennemerkki kuuluu olla pystytettynä.

Vahinko on tapahtunut valoisaan aikaan, jolloin tiellä olevaa estettä ei ole mahdotonta huomata. Ajoneuvon kuljettajan on noudatettava tieliikennelain säädöksiä kaikissa olosuhteissa.

Kaupungille on saapunut 23.4.2020 asiakaspalaute, jonka mukaan uutta liikennemerkkiä on käytetty rullalautailualustana.

Asiassa on jäänyt näyttämättä syy-yhteys kaupungin kunnossapitotoimien tai niiden laiminlyönnin ja hakijan ajoneuvossa ilmenneen vaurion välillä.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijan ajoneuvossa ilmenneestä vauriosta. 

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §, 6:1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) 1-4 §, 14 §

Tieliikennelaki (3.4.1981/267) 3 §, 23 §

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 3.6.2020

2

Oikaisuvaatimus 1.6.2020, saate

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi sähköpostitse 2.6.2020. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 3.6.2020 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 3.6.2020

2

Oikaisuvaatimus 1.6.2020, saate

Oheismateriaali

1

Kunnossapitovastaavan selvitys

2

Auringon laskuaika 3.4.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 02.06.2020 § 106

HEL 2020-005992 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 28.4.2020 esittänyt kaupungille 130 euron suuruisen korvausvaatimuksen. Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo on vaurioitunut 3.4.2020 n. klo 15.45 hakijan ajaessa pysäköintialueelle osoitteessa Lucina Hagmanin kuja. Vaatimuksen mukaan hakijan auton rengas on osunut maassa pystyssä olleeseen rikkinäiseen liikennemerkin metallitolppaan.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katualueella olevien liikennemerkkien kunnossapidon.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea muun muassa suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Pääkadun ja erittäin vilkkaan liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällysteessä ei ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys on vähäinen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen liikenteen väylän (II-luokan kadun) päällysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tonttikadun ja vähäliikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Vahinkopaikka on hoitoluokkaan III kuuluva pysäköintialue.

Liikennemerkin rakenne on tarkkaan standardoitu ja sillä on pitkä käyttöikäolettama. Liikennemerkin pystytysputken käyttöikä on noin 50 vuotta. Merkki kestää hyvin ympäristöstä aiheutuvat tavanomaiset ympäristökuormat, mutta se ei voi olla täysin hajoamaton ilkivallan ja vastaavien tekijöiden suhteen.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla on ollut rikkoutunut liikennemerkki. Merkki on katkennut tuntemattomasta syystä, mahdollisesti kolaroinnin tai ilkivallan johdosta. Merkki on noin kolme vuotta vanha, eikä siinä ole ollut mitään näkyvää vikaa. Hakijan toimittamien kuvien perusteella merkin jalka ei ole ollut ruosteessa. Merkin rikkoutumisesta ei ole ennen vahinkoa tullut ilmoituksia kaupungille. Vahingon jälkeen merkki on korjattu.

Katkennut liikennemerkki ei yksin osoita kaupungin korvausvastuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitovelvollinen voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti.

Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Koska liikennemerkki on ollut melko uusi, se on todennäköisesti rikkoutunut ilkivallan, kolaroinnin tai muun ulkoisen syyn vuoksi. Tapahtuma on ollut ennalta-arvaamaton eikä liikennemerkin mahdollisesta korjaustarpeesta ole tullut kaupungille ilmoituksia. Lisäksi merkki on korjattu vahingon jälkeen.

Edellä esitetyin perustein vahinko ei ole aiheutunut kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. Näin ollen kaupunki ei katso olevansa asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Tieliikennelaki (267/1981) 3 §, 23 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Katri Lindman, lakimiesharjoittelija, puhelin: 310 28693

katri.lindman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566