Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2020

1 (5)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

12.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 276

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 18.06.2019 § 14 (kiinteistövahinko)

HEL 2019-002336 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 18.06.2019 (14 §) tehdyt oikaisuvaatimukset.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Toimialan hallintojohtaja on 18.06.2019 (14 §) päätöksellään hylännyt Weekend festivaalien 17.-19.8.2018 aikana tapahtuneeseen kiinteistövahinkoon liittyvän, hakijoiden yhteisen vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakijat ovat toistaneet oikaisuvaatimuksissaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Weekend festivaalien 17.-19.8.2018 aikana tapahtuneeseen kiinteistövahinkoon liittyen. Oikaisuvaatimukset ovat kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa. 

Perustelut

Lautakunta yhtyy hallintojohtajan asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että hallintojohtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 1.7.2019

2

Oikaisuvaatimus 10.7.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimukset on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle (1) tiedoksi kirjeitse 24.6.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 5.7.2019 eli säädetyssä määräajassa. Päätös on lähetetty hakijalle (2) tiedoksi kirjeitse 24.6.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 10.7.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 1.7.2019

2

Oikaisuvaatimus 10.7.2019

Oheismateriaali

1

Vahingonkorvausvaatimus 21.1.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallintojohtaja 18.06.2019 § 14

HEL 2019-002336 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan Hietaniemen hautausmaalla sijaitseva kivimuuri vahingoittui turvatoimien pettäessä Helsingin Hietaniemen rannalla järjestettyjen Weekend festivaalien 17.-19.8.2018 välisenä aikana. Hakemuksen mukaan Helsingin kaupunki piti tiedotustilaisuuden Weekend festivaalista 23.5.2019, johon oli kutsuttu Weekend festivaalin vaikutusalueella olevia toimijoita. Tiedotustilaisuudessa oli myös läsnä muun muassa Weekend festivaalin organisaation vastuuhenkilöitä ja eri viranomaisia, kuten poliisi. Seurakunnan edustajat ovat tässä tilaisuudessa esittäneet huolensa siitä, että festivaalikävijät käyttäisivät hautausmaata kauttakulkunaan festivaalialueelle. Tilaisuudessa vakuutettiin turvatoimien olevan mittavat ja huolien olevan turhia. Turvatoimet kuitenkin pettivät ja hautausmaille pääsi asiattomia henkilöitä. Tämän seurauksena muuri koki mittavat vauriot. Hakijat vaativat Helsingin kaupunkia korjaamaan vahingot.

Weekend festivaalin järjestäjänä toimii WKND Festival Oy (2615142-1), jolle Helsingin kaupunki on vuokrannut tapahtuma-alueen. Uimarannan osalta vuokraajana on toiminut Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala (KUVA) ja vuokrapäätös on annettu liikuntajohtajan 4.7.2018 päivätyllä päätöksellä. Kaupunki ympäristön toimialan (KYMP) alueidenkäyttö on vuokrannut festivaalille lisäalueita alueidenkäytön tiimipäällikön 12.7.2018 päivätyllä päätöksellä sekä antanut tilapäisiä liikennejärjestelyitä koskevan 15.8.2018 päivätyn päätöksen.

Helsingin kaupunki ei näin ollen ole ollut järjestäjänä kyseisessä tapahtumassa vaan se on vuokrannut maa-alueitaan WKND Festivaali Oy:lle. Kaupunki ei vuokratessaan maa-alueitaan ota vastatakseen tapahtumien turva- tai muista järjestelyistä, vaan kaupunki sopii näistä tapahtuman järjestäjän kanssa vuokrausehtojen muodossa. Tapahtuman järjestäjä on vastuussa itse tapahtumasta sekä siihen liittyvistä muista järjestelyistä. Esimerkiksi kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) tarkoitetun turvallisuusasiakirjan ja pelastuslaissa (379/2011) tarkoitetun yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa järjestäjä.

KUVA:n tekemässä vuokrasopimuksessa on edellytetty, että tapahtuman järjestäjällä on koko tapahtuman ajan voimassa oleva vastuuvakuutus. Tämän lisäksi sopimuksessa on edellytetty, että tapahtuman järjestäjä esittää suunnitelman lähiympäristössä toimiville seurakunnille sekä toimia heidän esittämien rajoitusten mukaan. Ehdoissa on myös mainittu, että järjestäjä vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen vaadittavaista viranomais- ja muista luvista sekä tilaisuuden järjestelyitä ja turvallisuudesta.

KYMP alueidenkäytön tekemän yleisen alueen vuokrapäätöksen ehdoista on vastaavasti edellytetty, että tapahtuman järjestäjä on velvollinen hankkimaan kaikki toimintaansa liittyvät ja tarvittavat viranomais- ja muut luvat sekä sopimukset omalla kustannuksellaan. Sopimuksessa on ehtokohta, jonka mukaan järjestäjä vastaa siitä kaikesta haitasta ja vahingosta, mitä rakenteiden ja vastaavien paikalla pitäminen ja tapahtuman toiminta saattavat aiheuttaa kaupungille tai kolmannelle osapuolelle. Vuokrauspäätöksen liitteenä olevissa yleisissä ehdoissa on täsmennetty, ettei kaupungin valvonta alueella poista järjestäjien vastuuta. Vahinkoriskin ollessa vähäistä suurempi on tapahtuman järjestäjä velvollinen hankkimaan vakuutussuojan.

WKND Festival Oy on ollut hakijana niin ikään tilapäisiä liikennejärjestelyitä koskevassa päätöksessä. Päätös koskee Helsingin kaupunki ympäristön alueidenkäytön hallinnoimaa aluetta. Tämä alue käsittää festivaalialueelle jääviä sekä sen välittömässä läheisyydessä olevia katualueita. Liikennejärjestelypäätöksen mukaan järjestelyn hakijan on tiedotettava lähistön asukkaita ja toimijoita. Järjestely ei myöskään saa missään vaiheessa estää pääsyä festivaalialueen läheisyydessä sijaitseviin tiloihin, joista esimerkkinä on mainittu myös hautausmaa. Päätöksen ehtojen mukaan päätöksenhakija eli tässä tapauksessa WKND Festival Oy vastaa kaupungille ja kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Lisäksi toiminnan tai laiminlyönnin ja seurauksen välillä on oltava syy-yhteys. Vahingonkorvausvelvollisuus perustuu siis siihen, että korvausvelvollinen on omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon.

Hakijoiden ilmoittama vahinko on tapahtunut festivaalialueen ulkopuolella hautausmaa-alueella. Kyseinen alue ei kuulu Helsingin kaupungin tekemien vuokrapäätöksissä tarkoitettuun vuokra-alueeseen eikä se myöskään sijaitse liikennejärjestelypäätöksessä tarkoitetulla alueella. Hakijoiden vaatimuksen perusteella vahingon on aiheuttanut asiattomien henkilöiden liikkuminen hautausmaalla. Vahingon ovat aiheuttaneet siis yksittäiset henkilöt, jotka ovat kiivenneet festivaalin aikana festivaalialueen ulkopuolella sijaitsevan hautausmaan muurille ja rikkoneet ilkivaltaisesti muuria. Tällainen toiminta ei ole kaupungin toimin estettävissä. Helsingin kaupunki on vuokrannut maa-alueitaan WKND Festivaali Oy:lle, eikä siis ole toiminut tapahtuman järjestäjänä. WKND Festivaali Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten perusteella tapahtuman järjestäjä on vastuussa kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Kaupungin myöntämä liikennejärjestelypäätös on koskenut ajoneuvo- ja muuta liikennettä katualueilla, eikä sillä ole ohjattu liikennettä hautausmaa-alueelle.

Edellä esitetyin perustein vahinko ei ole aiheutunut kaupungin toimesta tai laiminlyönnistä. Näin ollen kaupunki ei katso olevansa asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut lainkohdat

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566