Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

10.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 145

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 27.6.2019 § 213 (autovaurio)

HEL 2019-005485 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 27.6.2019 (213 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 27.6.2019 (213 §) päätöksellään hylännyt Rautapaidantie 16-18 kohdalla 9.2.2019 noin kello 14.00 tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Rautapaidantie 16-18 kohdalla 9.2.2019 tapahtuneeseen autovaurioon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Hakija on vahingonkorvausvaatimuksessaan osoittanut, että hakijan auto on vaurioitunut. Huoltoliikkeen laskun (12.2.2019) selitteestä ilmenee, että auto on tullut huoltoon hinauksessa. Asiakkaan antamien tietojen mukaan on auto ajettu lumipenkkaan, jolloin auton kytkin ja vaijeri ovat vinottuneet. Lisäksi autosta vuotaa mahdollisesti nestettä. Laskusta ilmenee, että autoon on kohdistunut korjaustoimia (mm. kytkinletku ja sylinteri on uusittu). Työ on tilattu 11.2.2019. Laskun loppusumma on 578,88 euroa. Vahingonkorvausvaatimukseen on liitetty vahinkotapahtuman silminnäkijöiden yhteystiedot.

Kaupunki katsoo että asiassa on riidatonta, että hakijan autossa on todettu 12.2.2019 laskusta ilmenevät vauriot. Pelkkä aiheutunut vahinkotapahtuma ei kuitenkaan yksin osoita, että kadun kunnossapitovelvollisuus olisi kaupungin taholta laiminlyöty tai että todettu vaurio olisi syy-yhteydessä kaupungin tuottamukselliseen toimintaan.

Laki velvoittaa kunnan pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Saadun selvityksen mukaan on vahinkopaikka aurattu vahinkopäivänä 9.2.2019 kello 01 ja hiekoitettu kello 06. Vahinkopaikka on vahinkoa edeltäneenä päivänä 8.2.2019 aurattu kello 06 ja hiekoitettu kello 06.

Kaupungin tietojärjestelmistä on tarkistettu, onko kaupungille saapunut ilmoituksia Rautapaidantien talvikunnossapidon laiminlyönnistä. Tällaisia ei ole saapunut lainkaan vuoden 2019 puolella vahinkopäivään mennessä. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisia vastuitaan ryhtyä välittömin toimenpiteisiin.

Aiemmin tehdyn lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin tuottamuksesta.

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kaupunki ei ole vastuussa hakijan auton vaurioitumisesta.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) 1–4 §.

Tieliikennelaki (267/1981) 3 §, 23 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 12.7.2019

2

Oikaisuvaatimus 12.7.2019, liite, kuva

3

Oikaisuvaatimus 12.7.2019, liite, silminnäkijät

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi e-kirjeenä 1.7.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 12.7.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 12.7.2019

2

Oikaisuvaatimus 12.7.2019, liite, kuva

3

Oikaisuvaatimus 12.7.2019, liite, silminnäkijät

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 27.06.2019 § 213

HEL 2019-005485 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui 9.2.2019 noin klo 14.00 osoitteessa Rautapaidantie 16-18 peruuttaessa noin 30 metriä pitkin Rautapaidantietä omaa pihaansa kohti. Auto jäi keskeltä pohjaa kiinni jää- ja lumisohjoon. Tien keskellä oleva jäävalli oli niin korkea, että se oli ylettynyt tunkeutumaan moottorin alalevyn alle, minkä seurauksena kytkimen vaijeri meni poikki. Hakija on esittänyt kaupungille yhteensä 578,88 euron korvausvaatimuksen.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun, tarpeet.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Vahinkopaikan kunnossapito hoidetaan III-luokan mukaisesti. III-luokan ajoradoilta poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. Liukkaus torjutaan heti I ja II-luokan ajoratojen jälkeen. Aurauksen lähtökynnys on 7 cm. Toimenpideaika on aurauksen osalta kolme vuorokautta kuitenkin niin, ettei viikonloppuna tarvitse aloittaa toimenpiteitä. Liukkaudentorjunnan toimenpiteiden osalta toimenpideaika on kuusi tuntia, kuitenkin niin, että klo 15-7 aikavälillä ilmenneen liukkauden tuntuvan lisääntymisen johdosta liukkaudentorjuntatoimenpiteet tulee olla suoritettu klo 13 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika alkaa siitä, kun liukkaudessa on tapahtunut tuntuva lisääntyminen.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 1,6°C ja 2,7°C välillä ja sademäärä on vedeksi muutettuna ollut 5,9 mm. Vahinkopäivänä klo 14 sää on ollut pilvinen ja sateinen ja lämpötila on ollut 1,7°C. Vahinkopäivää edeltäneenä päivänä lämpötila on vaihdellut 0,7°C ja 2,4°C välillä. Sademäärä on ollut vahinkoa edeltäneenä päivänä 0,5 mm vedeksi muutettuna.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan kunnossapitopiirin alueella on aloitettu auraustoimenpiteet tapahtumapäivänä klo 01.00 ja hiekoitustoimenpiteet klo 06.00. Kyseisen viikonlopun aikana säät ovat lämmenneet hyvin äkillisesti ja polanteet ovat pettäneet. Kunnossapitotoimia ollaan tehty vuorokauden ympäri koko kunnossapitokaluston voimin.

Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tällöin kuljettajan on erityisesti otettava huomioon tien kunto, sää, keli ja näkyvyys. Hakijan toimittamien kuvien perusteella on ollut mahdollista havaita tien huono kunto jo ennen ajoon lähtemistä. Lisäksi peruuttaessa ajoneuvon kuljettajan tulee varmistaa, että se tapahtuu vaaraa tai vahinkoa aiheuttamatta.

Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Lisäksi laiminlyönnillä ja seurauksella tulee olla syy-yhteys. Kyseisen viikonlopun aikana sää on äkillisesti lämmennyt ja töitä ollaan tehty lähes vuorokauden ympäri. Kunnossapitotoimet on aloitettu kunnossapitoalueella koko kaluston voimin vahinkopäivänä klo 01.00. Kunnossapitotoimet aloitetaan aina ensin I-luokan alueilta ja tämän jälkeen siirrytään II-luokkaan kuuluville alueille. Vahinko on sattunut hoitoluokkaan III kuuluvalla ajoväylällä. III-luokkaan kuuluvilla ajoväylillä kunnossapitotoimia ei tarvitse aloittaa viikonlopun aikana. 

Vahingonkorvausvastuuta voidaan rajoittaa, jos vahingonkärsijä on itse myötävaikuttanut vahinkoon. Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa peruuttaa eikä kääntää tiellä, ellei se voi tapahtua vaaratta ja muita estämättä. Hakijan toimittamien kuvien perusteella tien huono kunto on ollut selvästi havaittavissa. Näin ollen ajoneuvon kuljettajan olisi tullut noudattaa erityistä varovaisuutta.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti ja kunnossapitolain mukaisesti. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 § 6 luku 1§

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Tieliikennelaki (267/1981) 1 luku 3 §, 2 luku 20 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566