Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2020

1 (5)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

14.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.4.2019 79 § (autovaurio)

HEL 2019-002126 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 2.4.2019 (79 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 2.4.2019 päätöksellään (79 §) hylännyt 3.2.2019 Mellunkylässä Rautahatuntiellä ja Häklinkujalla illalla tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Mellunkylässä Rautahatuntiellä ja Häklinkujalla 3.2.2019 illalla tapahtuneeseen autovaurioon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa. 

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Pelkkä aiheutunut vahinkotapahtuma ei yksin osoita, että kadun talvikunnossapitovelvollisuus olisi kaupungin taholta laiminlyöty.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan on vahinkopaikka aurattu vahinkoa edeltävänä päivänä eli lauantaina 2.2.2019 kello 11.00.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen mittausaseman säähavaintotietojen perusteella on lumensyvyys aurauksen jälkeen noussut noin 5 cm seuraavalle päivälle eli vahinkopäivälle 3.2.2019, jolloin myös ilman lämpötilassa on tapahtunut siirtymä pakkasasteista lämpöasteiden puolelle.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan on vahinkopaikka aurattu vahinkopäivän aamuna sunnuntaina 3.2.2019 kello 06.00.

Kunnossapitopiiri on antamissaan lisätiedoissa kertonut, että kunnossapitotoimia on tehty 2.2.2019 kello 11.00 alkaen 3.2.2019 kello 20.00 saakka.

Asiassa saadun selvityksen nojalla ei katujen kunnossapitotoimia ole laiminlyöty.

Laki velvoittaa kunnan pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Kaupungin velvollisuus on poistaa III-luokan ajoradoilta lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta ja riittävä kulkukelpoisuus säilyy.

Kaupungin palautejärjestelmien mukaan ei Häklinkujalta ole tullut aloitteita tammi-helmikuun 2019 aikana. Rautahatuntie kohdalta on tullut yksi aloite ennen vahinkopäivää. Tämä aloite (31.1.2019) ei ole koskenut talvikunnossapidon laiminlyöntiä.

Hakija on esittänyt oikaisuvaatimuksen tueksi 4.2.2019 vastaanottamansa sähköpostin kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta. Hakijan antama palaute ei käy ilmi sähköpostista. Asiakaspalvelulla ei ole tietoa tai toimivaltaa arvioida yksittäisten katujen kunnossapitotoimia.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen. Kaupunki ei ko. tapauksessa ole menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijan ajoneuvossa ilmenneestä vauriosta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) 1–4 §.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 9.4.2019

2

Kunnossapitopiirin antama selvitys

3

Ilmatieteen laitos_ havainnot_oikaisuvaatimukseen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksentekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 5.4.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 9.4.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 9.4.2019

2

Kunnossapitopiirin antama selvitys

3

Ilmatieteen laitos_ havainnot_oikaisuvaatimukseen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 02.04.2019 § 79

HEL 2019-002126 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui ajettaessa lumisella ja hiekoittamattomalla ajoradalla Häklinkujalla ja Rautahatuntiellä 3.2.2019 illalla. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan ajoneuvon korjauskuluista 124,00 euroa.

Katujen kunnossapitolain mukaan kunnan tulee pitää kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapitolaki sallii kunnan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella ovat laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan.

Häklinkuja ja Rautahatuntie kuuluvat hoitoluokkaan III. III-luokan ajoradoilta poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta ja riittävä kulkukelpoisuus säilyy. Aurauksen lähtökynnys on 7 cm lumen ja 5 cm sohjon osalta. Toimenpideaika on aurauksen osalta kolme vuorokautta.

Kunnossapitopiiristä saadun selvityksen mukaan lämpötila on noussut rajusti vahinkoa edeltävänä päivänä. Tästä johtuen sivukatujen pehmennyttyä kunnossapitotoimet aloitettiin vahinkoa edeltävänä päivänä kello 11.00 ja niitä jatkettiin vahinkopäivän iltaan kello 20 asti. Vahinkopaikka on aurattu vahinkopäivänä kello 06.00 ja edeltävänä päivänä kello 11.00.

Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pystyä pysäyttämään edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Vahingonkorvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan evätä, jos vahingonkärsijä on itse myötävaikuttanut vahinkoon. Tällaisessa lumitilanteessa tienkäyttäjän huolellisuusvelvollisuus korostuu.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tämän lisäksi laiminlyönnillä ja vahingolla tulee olla syy-yhteys.

Auraustoimenpiteet on aloitettu ennen vahinkoa ja olleet käynnissä iltaan asti vahinkopäivänä.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti. Toimenpiteet on suoritettu asetettujen toimenpideaikojen puitteissa. Näin ollen kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä näin ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Tieliikennelaki (267/1981) 3 §, 23 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566