Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2019

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/33

 

11.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 346

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 9.8.2018 § 171

HEL 2018-007435 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 9.8.2018 § 171 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt 12.6.2018 Vuosaaren metroasemalla tapahtuneeseen polkupyörän renkaan varkauteen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Vuosaaren metroasemalla tapahtuneeseen polkupyörän renkaan varkauteen liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin laiminlyönnistä.

Hakija on 12.6.2018 noin kello 8.00 ollut menossa töihin aikomuksissa jättää polkupyöränsä Vuosaaren metroaseman lukittuun ja valvottuun polkupyöräparkkiin. Polkupyöräparkki on jostain syystä kuitenkin ollut lukittuna, ja hakija on tästä syystä jättänyt pyöränsä sen ulkopuolelle pyörätelineeseen. Töistä palatessaan noin kello 16 hakija huomasi, että pyörän eturengas oli varastettu.

Hakijan mukaan vahinko johtuu kaupungin laiminlyönnistä, eli siitä, että pyöräparkki oli lukittuna silloin kun sen piti olla käytettävissä.

Hakija vaatii kaupungilta vahingonkorvauksena uuden renkaan hankkimisesta aiheutuneet kulut 143,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Hakija on 12.6.2018 jättänyt polkupyörän Vuosaaren metroaseman pyörätelineeseen, koska metron pyöräparkki on ollut jostakin syystä lukittuna.

Polkupyörän jättäminen lukitun ja valvotun pyöräparkin ulkopuolelle parkkiin tapahtuu omalla vastuulla. Hakijalla olisi ollut mahdollisuus toimia toisin omaisuutensa suojaamiseksi, esimerkiksi polkupyörän olisi voinut ottaa tarvittaessa myös mukaan metroon turvallisemman pyöräparkin etsimiseksi.

On erittäin valitettavaa, että Vuosaaren metroaseman polkupyöräparkki ei ole ollut tällä kertaa hakijan käytettävissä. Hakija olisi kuitenkin edellä kerrotun mukaisesti voinut omin toimenpitein estää vahingon syntymisen. Pyörän renkaan varastaminen ei ole myöskään suora seuraus siitä, että Vuosaaren metroaseman pyöräparkki on ollut poikkeuksellisesti lukossa. Näillä perusteilla kaupunki katsoo, että se ei ole vahingosta vastuussa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Lopputulos

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että hakija on jättänyt polkupyörän omalla vastuullaan metroaseman pyörätelineeseen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi sähköpostitse 9.8.2018. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 21.8.2018 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oikaisuvaatimus

2

Vahingonkorvausvaatimus, 26.6.2018

3

Vuosaaren Pyörähuolto Oy, kuitti 13.6.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 09.08.2018 § 171

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566