Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

16.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 191

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle AB Invest AS:lle Hakaniemenrannasta hotellin suunnittelua varten varatun tontin varauksen jatkamisesta (Kallio, Siltasaari, kaavatontti 11208/1)

HEL 2016-004071 T 10 01 01 00

Hakaniemenranta 3

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle AB Invest AS:lle Hakaniemenrannasta hotellin suunnittelua koskevan varauksen jatkamisesta seuraavasti:

        varausalue on kaavatontti 11208/1 (KL-1, pinta-ala 2 829 m², rakennusoikeus 14 500 k-m², osoite Hakaniemenranta 3)

        varaus on voimassa 31.12.2024 saakka

        varauksessa noudatetaan liitteen 1 mukaisia päivitettyjä erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

(Varaustunnus L1111-12R)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erityiset ja yleiset varausehdot_Hakaniemenrannan hotelli

2

Viitesuunnitelma

3

Asemakaava

4

Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

AB Invest AS:lle esitetään suunnitteluvarauksen jatkamista Hakaniemenrannan hotellihankkeen suunnittelua varten 31.12.2024 saakka. Hankkeen suunnittelu on edistynyt aikaisempien varausehtojen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja kuvaus hankkeesta

AB Invest AS pyytää hakemuksessaan, että sille varatun hotellitontin varausaikaa jatkettaisiin. 

Kiinteistölautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti 30.5.2016 varata hakijalle alueen 31.12.2018 saakka hotellin suunnittelua varten. Varauspäätöksen ehdot ilmenevät jäljempänä päätöshistoriasta.

Hakija on toteuttanut varausehtojen mukaisesti kohteesta arkkitehtikilpailun yhdessä Helsingin kaupungin kanssa, minkä tuloksena tontille saatiin toteuttamiskelpoinen ehdotus (liite 2). Tähän ehdotukseen perustuva uusi asemakaava (liite 3) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 29.8.2018 § 220.

Hotellin toteuttamista ovat kuitenkin viivästyttäneet valitus asemakaavasta ja poikkeuksellisen vaativan esirakentamisen vaatima luvitus. Esirakentaminen on ajoitettu vuodelle 2022.

Varausehdot

Päivitetyt erityiset varausehdot ovat sisällöltään pääosin aikaisempien varausehtojen mukaiset. Lisäksi varauksensaaja on velvollinen noudattamaan kaupungin yleisiä varausehtoja. Varausehdot ovat esityksen liitteenä 1.

Aikaisemmassa varauksessa oli ehto: "Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään kaavavalmistelun yhteydessä mahdollisuudet rakentaa kävelysilta Hakaniemenrannan ja Siltasaarenrannan välille." Sillan edellytyksiä on tutkittu ja liikenteellisesti silta sijoittuu parhaiten John Stenbergin rannan ja Siltavuorenrannan välille Hakaniemenrannan asemakaava-alueen länsipuolelle, jolloin se ei estä vesireittiliikenteen kehitystä. Seuraavassa vaiheessa tutkitaan sillan vaikutuksia ja kustannuksia.

Hanke tukee Helsingin vapaa-ajan- ja liikematkailun kehitystä

Esittelijä puoltaa hotellitontin varauksen jatkamisesta. Korkeatasoisen hotellirakennuksen suunnittelu on edistynyt hyvin ja aiemmassa varauksessa vaadittu arkkitehtikilpailu on järjestetty asianmukaisesti, joten varauksen jatkamiselle ei ole esteitä.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää hallintosäännön 8 luvun 2 § 1 momentin 7 kohdan mukaan kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erityiset ja yleiset varausehdot_Hakaniemenrannan hotelli

2

Viitesuunnitelma

3

Asemakaava

4

Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kanslia/Nelskylä Maria, Kallio Sirpa, Maarttola Minna

Aska/Pulkka Perttu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.05.2016 § 555

Kiinteistölautakunta 19.05.2016 § 210

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566