Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2019

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/25

 

16.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 197

Hankintaoikaisuvaatimus tietohallintopäällikön päätöksestä 9 § 12.3.2019 koskien vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmähankintaa

HEL 2019-003108 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää tutkimatta myöhässä tulleena CGI Suomi Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen, joka koskee tietohallintopäällikön päätöstä 9 § 12.3.2019 vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmähankinnasta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 25.3.2019, saate 27.3.2019, CGI Suomi Oy

2

Oikaisuvaatimus 25.3.2019, CGI Suomi Oy

3

Oikaisuvaatimus 25.3.2019, liite, referenssikuvaus 5

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ehdokkaat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 133 §:n 2 momentin mukaan asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Edellä mainitut päätösasiakirjat annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Tietohallintopäällikön päätös 9 § 12.3.2019 tarjoajien valinnasta neuvottelumenettelyyn annettiin liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen sähköisesti tiedoksi ehdokkaille 12.3.2019. Määräaika hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle on asianosaiselle päättynyt 26.3.2019. CGI Suomi Oy on tehnyt tietohallintopäällikön päätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen. CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 27.3.2019. Siten CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut hankintayksikölle myöhässä, eikä sitä voida hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin perusteella tutkia.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta. Kaupunkiympäristölautakunta on siten toimivaltainen tekemään päätöksen asiassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388

janne.penttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 25.3.2019, saate 27.3.2019, CGI Suomi Oy

2

Oikaisuvaatimus 25.3.2019, CGI Suomi Oy

3

Oikaisuvaatimus 25.3.2019, liite, referenssikuvaus 5

4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

7

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

8

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ehdokkaat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Tietohallintopalvelut Tietohallintopäällikkö 12.03.2019 § 9

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566