Helsingin kaupunki

Esityslista

35/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

11.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 612

HEL 2018-011380 T 10 01 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

04.12.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Juhani Linnosmaa. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Silvia Modig: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

20.11.2018 Pöydälle

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Juhani Linnosmaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 74401

juhani.linnosmaa(a)hel.fi