Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2018

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 590

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 22.3.2018 § 46

HEL 2018-000770 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 22.3.2018 § 46 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt Lokitiellä tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Lokitiellä tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin katujen kunnossapitotoimenpiteiden laiminlyönnistä.

Hakija on 9.11.2017 kello 7.30 ollut ajamassa pitkin Lokitietä, jolla on ollut uusi hidastetöyssy. Töyssyä ei ollut kunnolla merkitty, jonka takia sitä ei voinut huomata. Hakijan ajoneuvo on vaurioitunut ajettaessa töyssyyn.

Juuri tehty hidastetöyssy on ollut puutteellisesti merkitty. Töyssystä puuttui huomiomaalaukset. Puutteellisten merkintöjen takia se ei ole ollut havaittavissa, ja ajoneuvoa ei voinut pysäyttää ennen sitä. Töyssy oli myös korkea ja jyrkkä. Lisäksi töyssyn havaitsemista haittasi pimeys ja sade, varsinkin kun kyseisellä tieosuudella on melko uusi päällyste.

Hakija huomasi töyssyn vasta kohdalla, ja havainnon jälkeen hakija teki äkkijarrutuksen, jonka johdosta ajoneuvon etupuskuri osui töyssyyn.

Hakijan ajoneuvon puskuri on vaurioitunut ajettaessa puutteellisesti merkittyyn hidastetöyssyyn. Vahinko johtuu kaupungin kunnossapitotoimenpiteiden laiminlyönnistä. Hakija vaatii korvauksena ajoneuvon korjauksesta yhteensä 1.473,66 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Hakija on 9.11.2017 noin kello 7.30 ajanut autollaan Lokitiellä juuri uusittuun hidastetöyssyyn niin, että ajoneuvon etupuskuri on ilmeisesti vaurioitunut.

Kunnossapitopuolen mukaan tietyömaasta eli hidastetöyssyjen uusimisesta on varoitettu tietyöliikennemerkein. Paikalla on lisäksi ollut pysyvät suojatiemerkit, joissa on huomiolevy musta-valkoraidallisella ruudutuksella varoittamassa autoilijoita korotetusta suojatiestä. Vahinkopaikan kohdalla on ollut nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa, jolloin töyssyistä ei tarvita erillistä liikennemerkkiä.

Kunnossapitopuoli on noudattanut Liikenneviraston ohjetta, jonka mukaan merkinnät katupäällysteeseen tehdään heti, kun se on teknisesti mahdollista. Sade on estänyt merkintöjen maalaamisen välittömästi kunnostustyön jälkeen.

Ajoneuvon kuljettajan on noudatettava riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon tilannenopeuden tulee olla sellainen, että ajoneuvon nopeus pystytään hidastamaan tai tarvittaessa ajoneuvo kokonaan pysäyttämään ennen ajoradalla olevaa estettä eli tässä tapauksessa hidastetöyssyä. Myös sääolosuhteet esimerkiksi pimeys ja sade tulee huomioida tilannenopeutta ja näkyväisyyttä arvioitaessa.

Edellä olevan perusteella kaupunki ei ole laiminlyönyt kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisia vastuitaan. Kaupunki ei näin ollen ole vastuussa aiheutuneista vahingoista.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Tieliikennelaki (267/1981) 3.1 §, 23.1 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kaupunki ei ole vastuussa hakijan ajoneuvon vaurioitumisesta. Aiemmin tehdyn lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin toimenpiteistä. Hidastetöyssyt ovat olleet kyseisellä tiellä jo aiemmin, nyt töyssyille on vain tehty kunnostus. Tietyömaasta on varoitettu liikennemerkein. Paikalla on lisäksi ollut pysyvät suojatiemerkit. Maalaukset asfalttiin on tehty heti kun se on ollut teknisesti mahdollista.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 27.3.2018. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 3.4.2018 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

oikaisuvaatimus 3.4.2018

2

Vahingonkorvaushakemus 8.1.2018

3

selvitys HEL018-000770.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 22.03.2018 § 46

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566