Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

23.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 510

Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla

HEL 2018-004193 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2018 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion 2018 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2018 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:

1) kaupunkirakenne TA- kohta 31001 (brutto)

2) rakennukset TA-kohta 31002 (netto)

3) asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto)

Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.

Kunta-alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä saavutettu neuvottelutulos tulee kasvattamaan henkilöstökustannuksia 1,25% alkaen 1.5.2018. Vuositasolla korotuksen vaikutus on toimialalla 0,8 milj. euroa. 1.1.2019 maksettava kertaerä kirjataan vuoden 2018 kuluksi, kertaerän vaikutus toimialalla on noin 0,7 milj. euroa.  Korotusta eikä kertaerää ollut tiedossa vuoden 2018 budjetin laadintavaiheessa

Käyttötalous

31001 Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen kolmannen ennusteen mukaan käyttötalouden tulotavoitteen 457,4 milj. euroa ennustetaan ylittyvän 13 milj. euroa ennusteen ollessa näin ollen 470,4 milj. euroa. Ylitys johtuu ennakoitua suuremmista maanmyyntituloista ja rakennusvalvonnan tuloista. 

Käyttötalouden menojen 184,1 milj. euroa ennustetaan alittavan tulosbudjetin 185,7 noin 1,6 milj. euroa. Säästöistä pääosan ennustetaan kertyvän henkilöstömenoista.

Kirjanpitokäytännön muutoksesta johtuen rakennusten myynneistä koituvat tappiot ja maaomaisuuden vastikkeettomista vaihtokaupoista korvauksena saadut maankäyttösopimukset kirjataan ostoksi käyttömenopuolelle.  Syyskuun loppuun mennessä yllämainittuja menoja on kirjattu noin 0,74 milj. euroa, mikä sisältää vastikkeettomasta vaihtokaupasta menoja 0,50 milj. euroa ja rakennuksen myynnistä menoja 0,24 milj. euroa. Kirjauksista aiheutuvat kulut anotaan vuoden lopussa ylitysoikeutena.

* 1000 EUROA

Tubu 2018

Ennuste 3/2018

 

 

 

TULOT YHTEENSÄ

457 400

470 352

MENOT YHTEENSÄ

185 692

184 063

TOIMINTAKATE

271 708

286 289

POISTOT

92 000

93 312

TULOS

179 708

192 977

TUOTTOTAVOITE

0

0

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

179 708

192 977

 

 

31002 Rakennukset

Rakennukset talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 236 milj. euroa saavutetaan.

* 1000 EUROA

Tubu 2018

Ennuste 3/2018

 

 

 

TULOT YHTEENSÄ

512 094

509 999

MENOT YHTEENSÄ

276 095

274 000

TOIMINTAKATE

235 999

235 999

POISTOT

160 000

160 000

TULOS

75 999

75 999

TUOTTOTAVOITE

0

0

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

75 999

75 999

 

 

31003 Asuntotuotanto

Asuntotuotannon talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakate 3,7 milj. euroa saavutetaan

* 1000 EUROA

Tubu 2018

Ennuste 3/2018

 

 

 

TULOT YHTEENSÄ

23 200

23 200

MENOT YHTEENSÄ

19 466

19 466

TOIMINTAKATE

3 734

3 734

POISTOT

45

45

TULOS

3 689

3 689

TUOTTOTAVOITE

0

0

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

3 689

3 689

 

Kaupunkiympäristön käyttötalouden ennustetaulukot on esitetty liitteessä 1.

30101 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha 1,8 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän kokonaan. Vuonna 2019 tulee ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi jälkiasennettavien hissien kokonaismäärää kasvattavat vuodelta 2017 siirtyvät hankkeet yhteensä 7 hissiä.

31004 HSL‐ ja HSY‐kuntayhtymien maksuosuudet

Maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 198,05 milj. euroa.

31006 Tuki HKL liikelaitokselle

Tuen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 21,58 milj. euroa.

Investoinnit, tulot

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2018. Syyskuun loppuun mennessä on tehty 45 kauppaa ja kauppojen kokonaisarvo on  yhteensä noin 86 milj. euroa, vastaten noin 86 % tavoitteesta. Noin 80 % kauppojen arvosta muodostuu Jätkäsaaren ja Hietalahden Telakkarannan asuntotonttien myynneistä. Tähän sisältyy lisäksi yksi toimistotontti Jätkäsaaressa ja keskustassa Kansakoulunkadulla 3 kauppa. Myös loppuvuonna toteutuviksi ennustetuista kaupoista pääosa ovat edellä mainittujen alueiden myynnisä johtuvaa. Myynneistä arvioidaan saatavan noin 130 milj. euroa.

Talousarviossa arvioidaan myytävän kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomia rakennuksia ja osaketiloja 20 milj. eurolla.  Rakennusten ja osakkeiden myynnistä arvioidaan toteutuvan noin 10 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta palautti 21.8.2018 §379 esityksen ”Pienrakennusten myynti vuonna 2018” uudelleen valmisteltavaksi. Esityksessä ehdotettiin myytäväksi 18 pienrakennusta. Esitys valmistellaan uudelleen päätettäväksi 2019 kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti.

Investoinnit, menot

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta investointimäärärahoista 391,3 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän noin 334,2 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön investointien osavuosikatasaus on esitetty liitteessä 2 ja investointien ennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

30001 Kaupunkirakenne

Asuntotonttien luovutusta koskeva sitova tavoite on 380 000 k-m². Tavoitteen ei ennusteta toteutuvan. 30.9. mennessä on luovutettu asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 249 600 k-m2, josta 193 800 k-m2 vuokraamalla ja 55 800 k-m2 myymällä. Sitovasta tavoitteesta on saavutettu noin 65 %. Asuntotuotantoon arvioidaan luovutettavan rakennusoikeutta noin 300 000 kerrosneliömetriä.

Muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

31002 Rakennukset

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

31002 Asuntotuotanto

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Kaupunkiympäristön sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä muut   toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 4.

Määrälliset tavoitteet

Määrällisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteissä 5, 6 ja 7.

Palvelujen osavuosikatsaukset

Palvelujen osavuosikatsaukset on esitetty liitteessä 8.

Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen

Strategiaohjelman tavoitteiden pohjalta laadittu toimenpideohjelma on
toteutumassa hyvin. Toimenpideohjelma on liitteessä 9.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ennuste 3_2018_Palvelukokkonaisuuksien käyttömenotaulukot_1

2

Ennuste_3_2018_Investointien osavuosikatsaus_2

3

Ennuste 3_2018_Investoinnit taulukko määrärahat_3

4

Ennuste 3_2018_Sitovat ja muut toiminnalliste tavoitteet 2018_4

5

Ennuste 3_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne_5

6

Ennuste 3_2018 Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset_6

7

Ennuste 3_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto_7

8

Ennuste_3_2018_Kymp_palvelujen osavuosikatsaukset _8

9

Ennuste_3_2018_Kaupunkistrategian toimenpideohjelma_ 9

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Vastamäki Ville

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.08.2018 § 380

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 208

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566