Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 453

Kalasataman Sompasaaren asuinkerrostalotonttien (AK) 10637/1-4 ostotarjouskilpailun ratkaiseminen ja esitys kaupunginhallitukselle tonttien myymisestä/esisopimusten hyväksymisestä (Sörnäinen, Kalasatama, tontit 10637/1-4)

HEL 2018-001827 T 10 01 01 01

Sompasaaren laituri, Kaljaasi Fortunan katu

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti Sompasaaren ostotarjouskilpailun perusteella valita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10637

        tontin (AK) 1 (pinta-ala 915 m², os. Sompasaarenlaituri) varauksensaajaksi ja toteuttajaksi korkeimman ostotarjouksen tehneen Peab Oy:n (Y-tunnus 1509374-8) ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 1 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että Peab Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.
 

        tontin (AK) 2 (pinta-ala 1 124 m², os. Kaljaasi Fortunan katu) varauksensaajaksi ja toteuttajaksi korkeimman ostotarjouksen tehneen Peab Oy:n (Y-tunnus 1509374-8) ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että Peab Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.
 

        tontin (AK) 3 (pinta-ala 915 m², os. Sompasaarenlaituri) varauksensaajaksi ja toteuttajaksi korkeimman ostotarjouksen tehneen Sato-Asunnot Oy:n (Y-tunnus 1471718-4) ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 3 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että Sato-Asunnot Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.
 

        tontin (AK) 4 (pinta-ala 915 m², os. Sompasaarenlaituri) varauksensaajaksi ja toteuttajaksi korkeimman ostotarjouksen tehneen Lumo Kodit Oy:n (Y-tunnus 2336408-5) ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy mainitun tontin osalta liitteenä 4 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja että Lumo Kodit Oy sitoutuu noudattamaan mainitun tontin varausehtoina po. sopimuksessa sovittuja ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunki myy

        tontin (AK) 10637/1 tai siitä muodostettavat tontit Peab Oy:lle (Y-tunnus 1509374-8) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 462 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 1 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
 

        tontin (AK) 10637/2 tai siitä muodostettavat tontit Peab Oy:lle (Y-tunnus 1509374-8) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 6 960 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
 

        tontin (AK) 10637/3 tai siitä muodostettavat tontit Sato-Asunnot Oy:lle (Y-tunnus 1471718-4) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 5 610 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin liitteenä 3 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.
 

        tontin (AK) 10637/4 tai siitä muodostettavat tontit Lumo Kodit Oy:lle (Y-tunnus 2336408-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun vähintään 6 094 000 euron kauppahinnasta noudattaen kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymisen ja muilta osin noudattaen liitteenä 4 olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

        oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tekemään ehdotuksessa B mainittuihin kiinteistökauppojen esisopimuksiin ja niiden perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.
 

        oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitut esisopimukset ja niiden perusteella tehtävät kauppakirjat.

D

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että tontti 10637/1 esitetään myytäväksi Peab Oy:lle, tontti 10637/2 Peab Oy:lle, tontti 10637/3 Sato-Asunnot Oy:lle ja tontti 10637/4 Lumo Kodit Oy:lle tai niiden perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun 27.4.2018 päättyneessä Kalasataman tonttien 10637/1-4 ostotarjouskilpailussa, joten muut kilpailussa annetut tarjoukset mainittujen tonttien osalta eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

Lopuksi kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että kiinteistökaupan esisopimus tulee allekirjoittaa kunkin edellä mainitun tontin osalta viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun kaupunginhallitus on po. sopimukset hyväksynyt.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (1)

2

Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (2)

3

Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (3)

4

Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (4)

5

Tarjouspyyntö

Muutoksenhaku

kohta A

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

kohta B, C ja D

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Peab Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1
Liite 2

Sato-Asunnot Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 3

Lumo Kodit Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 4

Muut tarjouksen tehneet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristön toimiala

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hintakilpailu ja myytävät tontit

Helsingin kaupunki järjesti 27.2. – 27.4.2018 Kalasataman Sompasaaren asuinkerrostalotontteja (AK) 10637/1-4 koskevan ostotarjouskilpailun.

Helsingin kaupunki myy avoimella tarjouskilpailulla tontit (AK) 10637/1-4 sääntelemättömien vapaarahoitteisten omistus- ja/tai vuokra-asuntojen rakennuttamista varten tarjouspyynnössä mainitun ehdoin. Kullekin myytävälle tontille toteutettavasta asuinrakennusoikeudesta enintään 50 % saa olla vuokra-asuntoja, ellei kaupungin kanssa toisin sovita.

Myytävät tontit sijaitsevat Kalasatamassa Sompasaaren asemakaava-alueella meren läheisyydessä. Osasta tontteja avautuvat merelliset näkymät kohti Sompasaarenallasta ja tulevaisuudessa myös Nihdinkanavaa.

Myytävän tontin 10637/1 rakennusoikeus on asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaan asuintilojen osalta 3 400 k-m², jonka lisäksi on rakennettava liiketilaa vähintään 150 k-m².

Myytävän tontin 10637/2 rakennusoikeus on asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaan asuintilojen osalta 4 000 k-m².

Myytävän tontin 10637/3 rakennusoikeus on asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaan asuintilojen osalta 3 400 k-m², jonka lisäksi on rakennettava liiketilaa vähintään 150 k-m².

Myytävän tontin 10637/4 rakennusoikeus on asemakaavan muutoksen nro 12200 mukaan asuintilojen osalta 3 800 k-m², jonka lisäksi on rakennettava liiketilaa vähintään 150 k-m².

Tarjoajan tuli ilmoittaa ostotarjouksessaan kunkin myytävän tontin asuintiloille ja liiketiloille (li) tarjottava kiinteä rakennusoikeuden nykyarvoa vastaava yksikköhinta (euroa/k-m²). Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena on kunkin tontin kokonaishinta (vertailukauppahinta), joka lasketaan kunkin tontin osalta tarjottujen rakennusoikeuden yksikköhintojen ja mainittujen kerrosalamäärien perusteella. Tontin 2 osalta tulee ilmoittaa yksikköhinta (euroa/k-m²) vain asuintilojen osalta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikkien tonttien osalta asuintiloille annetaan hallintamuodosta (omistus ja/tai vuokra) riippumatta vain yksi yhteinen yksikköhinta (euroa/k-m²).

Ostotarjouskilpailu oli avoin kaikille. Tarjouksen voi antaa yhdestä tai useammasta tontista joko yksin tai yhteenliittymänä. Selvyyden vuoksi todetaan, että kustakin tontista tuli kuitenkin tehdä oma erillinen tarjouksensa ostotarjouslomakkeen mukaisesti.

Kaupunki myy tehtyjen ostotarjousten perusteella kunkin tontin siitä korkeimman kokonaishinnan tarjonneelle. Asuntojen erittäin korkeatasoisen suunnittelun ja rakentamisen varmistamiseksi edellytetään kuitenkin, että tarjoajalla on kohteen rakentamisen edellyttämä tekninen taito, kokemus sekä taloudelliset ja muut rakentamisen edellytykset merkittävän ja haastavan rakentamisprojektin toteuttamiseksi tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla (yleiset kelpoisuusedellytykset). Tarjoajan yleinen kelpoisuus arvioidaan kilpailun päättymishetken mukaan.

Ostotarjouksen tekemisestä ei makseta mitään korvausta eikä  ehdollisia tarjouksia hyväksytä.

Tarkemmat hintakilpailua koskevat taustatiedot ja ehdot ilmenevät liitteenä 5 olevasta tarjouspyynnöstä.

Tarjoukset, hintakilpailun ratkaiseminen ja esitys tonttien myymisestä

Määräaikaan 27.4.2018 klo 12.00 mennessä yhteensä 13 eri ostajaehdokasta jätti myytävistä kohteista ostotarjouksen.

Myytävän tontin 10637/1 ostotarjoukset (9 kpl) olivat 5 462 000 euroa – 4 189 000 euroa.

Myytävän tontin 10637/2 ostotarjoukset (7 kpl) olivat 6 960 000 euroa –  4 840 000 euroa.

Myytävän tontin 10637/3 ostotarjoukset (11 kpl) olivat 5 610 000 euroa – 4 189 000 euroa.

Myytävän tontin 10637/4 ostotarjoukset (11 kpl) olivat 6 094 000 euroa – 4 673 000 euroa.

Lumo Kodit Oy ja Peab Oy ovat tarjonneet yhteisesti tontista 10637/1 ja tontista 10637/4 ostotarjouskilpailun ratkaisuperusteena olevat korkeimmat kokonaishinnat (kaksi erillistä tonttikohtaista tarjousta). Mainitut yhtiöt ovat sopineet keskenään järjestelystä, jossa Peab Oy toteuttaa tontille 10637/1 vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja Lumo Kodit Oy tontille 4 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja jossa Lumo Kodit Oy luopuu tarjouksestaan tontin 1 osalta ja Peab Oy vastaavasti tontin 4 osalta.

Tämän vuoksi Peab Oy on tarjonnut tontista 10637/1 ostotarjouskilpailun ratkaisuperusteena olevan korkeimman kokonaishinnan 5 462 000 euroa, mikä muodostuu tarjotusta asuintilan 1 580 euroa/k-m² ja liiketilan 600 euroa/k-m² kiinteästä rakennusoikeuden nykyarvoa vastaavasta yksikköhinnasta.

Lumo Kodit Oy on tarjonnut tontista 10637/4 ostotarjouskilpailun ratkaisuperusteena olevan korkeimman kokonaishinnan 6 094 000 euroa, mikä muodostuu tarjotusta asuintilan 1 580 euroa/k-m² ja liiketilan 600 euroa/k-m² kiinteästä rakennusoikeuden nykyarvoa vastaavasta yksikköhinnasta.

Mainittu järjestely esitetään hyväksyttäväksi, koska yhtiöt ovat esittäneet korkeimmat kokonaishinnat tonteista 10637/1 ja 4, koska järjestely ei vaikuta tonttien osalta hintakilpailun ratkaisuperusteisiin (kokonaishintaan), koska molemmat yhtiöt täyttävät yksinkin tarjouspyynnön mukaiset yleiset kelpoisuusedellytykset ja koska vuokra-asuntoja toteutetaan järjestelyn perusteella kokonaisuudessaan enintään tarjouspyynnön sallima määrä tonteille 1 ja 2 ja 4 koska kiinteistökaupan esisopimuksen mukaan asiasta voidaan sopia toisin kaupungin kanssa.

Peab Oy on tarjonnut tontista 10637/2 ostotarjouskilpailun ratkaisuperusteena olevan korkeimman kokonaishinnan 6 960 000 euroa, mikä muodostuu tarjotusta asuintilan 1 740 euroa/k-m² kiinteästä rakennusoikeuden nykyarvoa vastaavasta yksikköhinnasta (tontilla ei ole liiketilaa).

Sato-Asunnot Oy on tarjonnut tontista 10637/3 ostotarjouskilpailun ratkaisuperusteena olevan korkeimman kokonaishinnan 5 610 000 euroa, mikä muodostuu tarjotusta asuintilan 1 650 euroa/k-m² ja liiketilan 0 euroa/k-m² kiinteästä rakennusoikeuden nykyarvoa vastaavasta yksikköhinnasta.

Edellä mainittuja tarjouksia ja tonttien kauppahintoja voidaan pitää kaupungin puolesta hyvinä ja hyväksyttävinä ottaen huomioon laaditut arviolausunnot tonttien markkina-arvoista, vertailukauppahinnat ja nykyiset markkinaolosuhteet. Tarjoajat täyttävät myös tarjouspyynnössä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset. Tarjoukset olivat myös tarjouspyynnön mukaisia.

Kaupunki on neuvotellut korkeimman kokonaishinnan tarjonneiden kanssa liitteinä 1 - 4 olevat maakaaren muotomääräyksen mukaiset kiinteistökauppojen esisopimukset.

Tonttien myyminen ostotarjousten perusteella mainituille yhtiöille tai niiden perustamille/määräämille asunto-osakeyhtiöille taikka perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun on perusteltua.

Tämän vuoksi nyt esitetään kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi ostotarjouskilpailun ratkaiseminen ja tonttien varaaminen tontin 10637/1 osalta Peab Oy:lle, tontin 10637/2 osalta Peab Oy:lle, tontin 10637/3 osalta Sato-Asunnot Oy:lle ja tontin 10637/4 osalta Lumo Kodit Oy:lle.

Lisäksi esitetään kaupunginhallitukselle edellä mainittujen tonttien myymistä edellä mainituille yhtiöille ja/tai näiden perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun yhteensä arviolta noin 24,1 miljoonan euron kauppahinnasta ja ensivaiheessa myytäviä tontteja koskevien kiinteistökaupan esisopimusten tekemistä yhtiöiden kanssa. Ostajat suorittavat tonttien kauppahinnan kokonaisuudessaan kaupungille kaupanteon yhteydessä, jolloin tonttien omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajille.

Hallintosäännön mukaan tontin myymisestä päättäminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivallan piiriin kauppahinnan ollessa yli 5 milj. euroa ja enintään 10 milj. euroa.

Edellä mainitun esityksen perusteella esittelijä toteaa lopuksi, etteivät muut ostotarjouskilpailussa tehdyt tarjoukset tällä kerralla anna aihetta toimenpiteisiin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (1)

2

Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (2)

3

Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (3)

4

Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot (4)

5

Tarjouspyyntö

Oheismateriaali

1

Avauspöytäkirja Sompasaaren korttelin 106371-4

2

Lehti-ilmoitus Kalasataman tonttikilpailu

Muutoksenhaku

kohta A

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

kohta B, C ja D

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Peab Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 1
Liite 2

Sato-Asunnot Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 3

Lumo Kodit Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
Liite 4

Muut tarjouksen tehneet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristön toimiala

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Kanslia/Linden, Nelskylä ja Villeneuve

Kanslia/Taso/Asikainen

Maka/Make/Tallila

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 27.02.2018 § 96

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566