Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

25.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 444

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 hyväksyminen

HEL 2017-002328 T 14 04 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 noudatettavaksi.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Eija Kivilaakso, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aiemmat päätökset

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) hallitus hyväksyi 22.9.2017 (118 §) HSY-alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 ehdolla, että jäsenkunnat hyväksyvät omalta osaltaan kuntakohtaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat. HSY-alueen suunnitelman sisältö on kooste kuntakohtaista suunnitelmista.

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 merkitsi tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunta 7.3.2017 (135 §) ja ympäristölautakunta 16.5.2017 (171 §).

Tausta ja valmistelu

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti ja osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon tulee olla sellaista, että on saatavissa riittävästi hyvää talousvettä sekä on järjestettävissä terveyden ja ympäristön kannalta hyvä jätevesihuolto.

Velvoitteen täyttämiseksi kaikki Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän jäsenkaupungit päivittivät vesihuollon kehittämissuunnitelmansa samanaikaisesti.

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman valmistelusta vastasi työryhmä, jossa oli edustajat kaupunginkansliasta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, ympäristökeskuksesta, rakennusvirastosta ja kiinteistövirastosta sekä HSY:stä. Kaupunginkanslian edustaja toimi puheenjohtajana.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Sisältö

Suunnitelmassa esitetään yhdyskuntarakenteen laajenemisen ja tiivistymisen aiheuttamat suunnittelu- ja rakentamistarpeet. Näin muodostuvat mahdollisimman hyvät edellytykset maankäytön ja vesihuollon jatkosuunnittelulle. Keskitetyn vesihuollon tarpeessa olevat alueet voidaan saada HSY:n toiminta-alueen piiriin. HSY:lle suunnitelma antaa lähtökohtia keskipitkän tähtäimen toiminnan ja talouden suunnittelulle, jotta sen palvelut ovat riittäviä, laadukkaita ja toimintavarmoja.

Suunnitelmakartalla on esitetty seuraavat aluerajaukset:

        Asemakaavoitukseen perustuvat alueet, jotka edellyttävät vesihuoltoverkostojen rakentamista. Verkostoja rakennetaan ohjelmakaudella kaupungin määrittämässä aikataulussa. Näitä alueita on mm. Jätkäsaaressa, Hernesaaressa, Kalastamassa, Kruunuvuorenrannassa, Pasilassa, Kuninkaantammessa ja muuna täydennysrakentamisena eri puolilla kaupunkia.

        Vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet, joille laaditaan maankäytön suunnitelma, eikä kunnallistekniikan toteuttamisen ajankohta ole selvillä. Verkostot rakennetaan alueille kaupungin määrittämässä aikataulussa. Tällainen alue on mm. Malmin lentokenttä.

        Selvitysalueet, joissa on tunnistettu vesihuollon tarpeita, mutta joiden vesihuollon toteuttaminen yhteisinä verkostoina edellyttää tarkempia selvityksiä. Tällaisia alueita on mm. Östersundomissa, saaristossa, Uutelassa ja Kallahdenniemellä. Suunnitelma osoittaa vastuutahot ja aikataulut kohteiden selvittämistoimille.

        Täydennysrakentamisalue, jonka rakentuminen voi aiheuttaa muutostarpeita muualla sijaitseviin verkostoihin.

        Helsingin alueella sijaitsevien vesihuoltolaitosten toiminta-alueet, HSY, Sipoon Vesi ja Villingin vesiosuuskunta. HSY:n toiminta-alueen muuttamisesta kaupunki tekee erillisen päätöksen.

Talousarviossa on linjattu, että Vartiosaaren asemakaavoituksen suunnittelu keskeytetään tämän valtuustokauden ajaksi. Tämä vaikuttaa vesihuollon kehittämissuunnitelman toimeenpanoon suunnitelman ohjelmakaudella.

Ohjelmakaudella HSY:n ja kaupungin yhteistyönä selvitetään mahdollisuuksia siirtyä sekaviemäröinnistä erillisviemäröintiin ja laaditaan erilaisia hulevettä koskevia suunnitelmia.

HSY parantaa Helsingin vesihuoltopalveluiden toimintavarmuutta lisäämällä runkojärjestelyiden kapasiteettia ja saneeraamalla olemassa olevia verkostoja.

Vuorovaikutus

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma oli yleisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 9.10.–31.10.2017 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla Kaupunkiympäristö, Ilmoitukset ja kuulutukset sekä näyttelytila Laiturissa.

Suunnitelmasta pyydettiin erikseen kirjalliset lausunnot Sipoon kunnalta, Villingin vesiosuus-kunnalta, Uudenmaan ELY-keskukselta, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:ltä ja Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä. Lausunnot tuli jättää viimeistään 31.10.2017. Ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen (ympäristölautakunta) käsitteli asian 16.5.2017, § 171 ja merkitsi suunnitelman tiedoksi.

Määräaikaan mennessä ei jätetty yhtään lausuntoa eikä mielipidettä asiasta.

Jatkotoimet

Kehittämissuunnitelman toteutumista seuraa kehittämissuunnitelman ohjausryhmä. Suunnitelma päivitetään seuraavan kerran vuonna 2021 yhtä aikaa muiden HSY:n jäsenkuntien kanssa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Eija Kivilaakso, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 18.09.2018 § 435

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 135

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566