Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

27.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 173

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Vuosaarentie 10 tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12281)

HEL 2012-017027 T 10 03 03

Hankenumero 0592_6

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        23.9.2014 päivätyn ja 27.3.2018 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12281 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54082 tonttia 4 ja puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

        ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi

Mari Soini, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta 27.3.2018

2

Ilmakuva 27.3.2018

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12281 kartta, päivätty 23.9.2014, muutettu 27.3.2018

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12281 selostus, päivätty 23.9.2014, muutettu 27.3.2018, päivitetty Kylk:n 27.3.2018 päätöksen mukaiseksi

5

Viitesuunnitelma 18.12.2017

6

Alueen yleissuunnitelma 2.12.2013

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti 23.9.2014, täydennetty 27.3.2018 ja asukastilaisuuden muistio 11.3.2013

9

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 7

Ne muistutuksen esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 8

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa olemassa olevan asuinkerrostalotontin lisärakentamisen.

Uusi kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo täydentää Viljo Revellin ja Heikki Castrenin vuonna 1965 suunnittelemaa kerros- ja rivitalojen kokonaisuutta.  Pihakannen alla oleva pysäköintilaitos muutetaan osittain kaksikerroksiseksi ja siihen rakennetaan katettu ramppi. Kaavalla saatetaan myös korttelialueet vastaamaan olemassa olevia maanomistussuhteita.

Alueelle rakennetaan 3 400 k-m² asuntoja n. 80 asukkaalle. Korttelitehokkuus AL korttelialueella on e=1,29 ja koko kaava-alueella e=1,12.

Alue sijaitsee Keski-Vuosaaren eteläosassa osana Vuosaaren keskustaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen jälkeen kaavarajausta on laajennettu itään puiston puolelle pienellä alueella.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutoksen alue sijaitsee Keski-Vuosaaressa Vuosaarentien varrella alle 300 metrin etäisyydellä Vuosaaren metroasemasta. Alueella sijaitsee Viljo Revellin ja Heikki Castrenin vuonna 1965 suunnittelema lamellikerrostalo. Talo on osa Revellin ja Castrenin suunnittelemaa kokonaisuutta, joka kietoutuu Mallasmäen kallioisen puiston ympärille. Kokonaisuuteen kuuluu kyseisen lamellitalon lisäksi kuuden kahdeksankerroksisen pistetalon sarja sekä yksikerroksisten rivitalojen rykelmä. Lamellitalo kytkeytyy pistetalojen sarjaan kiinteästi suuren pysäköintikansiratkaisun kautta. Pysäköintikansi alkaa maantasosta Lamellitalon länsipuolelta ja jatkuu pohjoiseen rajautuen Punakiventiehen ja kytkeytyen kaikkiin kuuteen pistetaloon.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1970. Kaavan mukaan tontti 54082/4 on yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialuetta (ALK), Muu osa alueesta on puistoaluetta.

Kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa. Asunto Oy Säästömasto omistaa osan Vuosaarentie 10 alueesta ja Asunto Oy Säästöpoiju osan. Kaavan mukainen tonttijako on jäänyt vahvistamatta. Puistoalueen omistaa kaupunki.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja maankäyttösopimuksen solmimisesta.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 17.10.2014–17.11.2014

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 23.9.2014 ja se päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus.

Muistutus kohdistui asemakaavatontin läpi kulkevaan jalankulkureittiin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

        Helsingin Energia -liikelaitos

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

        kaupunginmuseo

        kiinteistölautakunta

        opetusvirasto

        pelastuslautakunta

        rakennusvalvontavirasto

        sosiaali- ja terveysvirasto

        varhaiskasvatusvirasto

        yleisten töiden lautakunta

        ympäristökeskus

Helsingin Energia - liikelaitoksella, Helen sähköverkko Oy:llä, Pelastuslautakunnalla, opetusvirastolla, sosiaali- ja terveysvirastolla, ympäristökeskuksella, Varhaiskasvatusvirastolla ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä (HSL) ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. 

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.

Asemakaavamuutoksen jatkosuunnittelun johdosta on kaavan sisältö muuttunut siten, että se vaikuttaa kaava-alueen kiinteistön 91-435-1-225 omistaja As. Oy Säästömastoon. Näin ollen neuvoteltiin naapurin kanssa ja kuultiin naapuria uudelleen kahteen kertaan nähtävillä olon jälkeen ennen uutta lautakuntakäsittelyä (MRA 32 §) 12.8.2017–26.8.2017 ja 19.1.2018–2.2.2018

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi

Mari Soini, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37479

mari.soini(a)hel.fi

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta 27.3.2018

2

Ilmakuva 27.3.2018

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12281 kartta, päivätty 23.9.2014, muutettu 27.3.2018

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12281 selostus, päivätty 23.9.2014, muutettu 27.3.2018

5

Viitesuunnitelma 18.12.2017

6

Alueen yleissuunnitelma 2.12.2013

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti 23.9.2014, täydennetty 27.3.2018 ja asukastilaisuuden muistio 11.3.2013

9

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 7

Ne muistutuksen esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lindén

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 11.12.2014 § 595

Yleisten töiden lautakunta 02.12.2014 § 465

Pelastuslautakunta 25.11.2014 § 129

Kaupunginmuseon johtokunta 25.11.2014 § 92

Ympäristölautakunta 25.11.2014 § 342

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58212

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566