Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

13.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Oikaisuvaatimus Lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Munkkiniemi)

HEL 2017-008707 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 22.9.2017 86 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt Munkkiniemessä tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Munkkiniemessä tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan ajoneuvon vahinko on aiheutunut kaupungin suorittamista katujen kunnossapitotoimenpiteistä.

Hakijan ajoneuvo on ollut pysäköitynä kadun varressa osoitteessa Tiilimäki 9-11. Kunnossapito on suorittanut lumenaurausta ja hiekoitusta kyseisen kadun jalkakäytävällä. Hakijan mukaan tässä yhteydessä jäälohkare on kiilautunut kunnossapitoajoneuvon ja hakijan auton väliin. Jäälohkare on aiheuttanut naarmuja sekä auton takalokasuojan kaareen että auton helmaan takaoven kohdalle. 

Lumipaakku on ollut auton kyljessä kiinni, ja paakku on ollut auton vaurioiden kohdalla.

Hakija on ilmoittanut vahingon määräksi 1.313,29 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Hakijan esittämät ajoneuvon vauriot ovat lumipaakun molemmilla puolilla. On näin ollen epätodennäköistä, että kunnossapitoajoneuvo olisi aiheuttanut kyseisiä vahinkoja, koska sen olisi tullut ajaa edestakaisin hakijan ajoneuvon kohdalla samalla kiilaten lumipaakkua hakijan ajoneuvoa vasten.

Lumipaakun korkeus ei ulotu ajoneuvon takalokasuojassa esitettyjen vaurioiden korkeudelle. Kyseinen lumipaakku ei näin ollen ole voinut aiheuttaa takalokasuojan kaaren vaurioita.

Valokuvista näkyy selvästi kunnossapitoajoneuvon renkaan jäljet. Kunnossapitoajoneuvo on kulkenut niin kaukana hakijan ajoneuvosta, että se ei ole voinut kiilata kyseistä lumipaakkua hakijan ajoneuvoa vasten. 

Kyseinen lumipaakku ei näytä jäiseltä. Valokuvista päätellen ei myöskään ole nähtävissä, että lumipaakku olisi ylipäänsä liikkunut sivuttaissuunnassa.

Edellä kerrotuilla perustella ajoneuvon vahinkojen ja kaupungin kunnossapitotoimenpiteiden välillä ei ole olemassa syy-yhteyttä.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kaupunki ei ole vastuussa hakijan ajoneuvon kyljen naarmuuntumisesta. Aiemmin tehdyn Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin toimenpiteistä.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 25.9.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 3.10.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oikaisuvaatimus 2.10.2017

2

Vahingonkorvausvaatimus 1.8.2017, autovaurio 24.2.2017, Tiilimäki 9-11

3

Vahingonkorvausvaatimus 1.8.2017, autovaurio 24.2.2017, Tiilimäki 9-11, valokuvat

4

Lausunto vahinkoon HEL2017-008707 12.9.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 22.09.2017 § 86

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566