Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/23

 

06.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön vahingonkorvauspäätöksestä (Taka-Töölö)

HEL 2017-008810 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön päätöksestä 22.9.2017 23 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Hallintopäällikkö on hylännyt Topeliuksenkadulla 4.11.2016 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset

Hakija vaatii edelleen oikaisuvaatimuksessaan vahingonkorvausta Topeliuksenkatu 9:n kohdalla Taka-Töölössä tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen.

Hakija on 4.11.2016 noin kello 18.45 kävellyt Topeliuksenkatua pitkin mutta liukastunut ja kaatunut, koska jalkakäytävä on ollut jäinen, luminen ja hiekoittamaton. Jalkakäytävää ei ollut kunnolla aurattu eikä hiekoitettu. Hiekkaa on ollut vain muutamia rakeita, ja nekin ovat olleet jään alla. Jalkakäytävä kuuluu kaupungin korostetun huolellisuusvelvollisuuden piiriin, ja kaupungin tulee osoittaa, että se on toiminut riittävän huolellisesti. Kaupunki ei ole osoittanut huolehtineensa liukkaudentorjunnasta laissa ja oikeuskäytännössä hyväksytyllä tavalla.

Vaikka kaupunki on vahinkopäivän aamuna käynyt hiekoittamassa jalkakäytävän, ei tämä riitä, koska säätila on hakijan mukaan merkittävästi päivän aikana muuttunut.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan lämpötila on vaihdellut - 0,1 ja - 4,5 asteen välillä. Puolen päivän aikaan lämpötila on ollut korkeimmillaan noin - 0,1 asteessa. Topeliuksenkatu on vilkkaasti liikennöity, ja autoista tuleva lämpö on nostanut jalkakäytävän lämpötilan plussan puolelle. Pakkasen iltapäivällä kiristyessä jalkakäytävästä on jäätyessään tullut liukas. Jalkakäytävä olisi täten tullut hiekoittaa iltapäivällä uudelleen.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei ole riittävällä tavalla huolehtinut jalkakäytävän kunnossapidosta. Vahinko on aiheutunut kaupungin kunnossapitovelvoitteen laiminlyönnistä. Hakija vaatii kaupungilta 15.193,00 euroa korvausta kuluista, kivusta, särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Hakijan on liukastunut Topeliuksenkadulla jalkakäytävällä 4.11.2016 noin kello 18.45.

Kunnossapitopiiriltä saatujen tietojen mukaan vahinkopaikalla on tehty kunnossapitotöitä samana päivänä kello 6.00 – 14.00 välisenä aikana. Vahinkopaikka on tällöin hiekoitettu. Jalkakäytävä oli hiekoitettu myös päivää aiemmin.

Kyseisenä päivänä lämpötila on koko ajan pysynyt pakkasella, ja lumisadetta ei ole vahinkopäivänä tullut. Kunnossapitotöiden ja vahinkotapahtuman välisenä aikana ei ole tapahtunut tilanteessa äkillisiä muutoksia. Ohi ajavista autoista ei tule niin paljon lämpöä, että se sulattaisi lumet jalkakäytävällä. Hiekoituksen pitäisi näin ollen pysyä paikoillaan, joten hiekoitusta ei ole ollut tarvetta tehdä iltapäivällä uudelleen.

Kaupunki on toimenpiteillään pitänyt jalkakäytävän kunnossa- ja puhtaanapitopitolain edellyttämässä vähintään tyydyttävässä kunnossa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla todetaan, että kaupunki on hoitanut vahinkopaikan hiekoituksen vahinkopäivän aamuna. Päivän aikana ei ole satanut lisää lunta, eli lumisade ei ole vaikuttanut aamulla tehtyyn hiekoitukseen. Jalkakäytävä on pidetty liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Helsingin kaupunki ei täten ole laiminlyönyt velvoitteitaan.

Aiemmin tehdyn hallintopäällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin laiminlyönnistä. Näin ollen Helsingin kaupunki ei ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että hallintopäällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 22.9.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 12.10.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oikaisuvaatimus 12.10.2017

2

Oikaisuvaatimuksen täydennys 16.1.2018, kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön päätöksestä 22.9.2017 § 23: Vahingonkorvausvaatimus, liukastuminen

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

4

Kartta tapahtumapaikasta, liukastuminen 4.11.2016

5

Ilmatieteenlaitos, lausunto 25.10.2017, oikaisuvaatimuksen täydennys 16.1.2018

6

Ilmatieteenlaitos päivittäiset keskiarvot

7

HEL2017-008810 SELVITYS 2.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintopäällikkö 22.09.2017 § 23

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566