Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

28.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 244

Tattarisillan eritasoliittymän asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 12480 sekä sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman)

HEL 2016-009691 T 10 03 03

Hankenumero 4844_3, 4844_11

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        asettaa 21.11.2017 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) liikenne- ja suojaviheraluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikenne- ja suojaviheraluetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) liikenne-, erityis- ja suojaviheraluetta sekä kaupunginosan rajaa ja asemakaavan muutos koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju) korttelin 38171 tontteja 28, 29 ja 30 sekä liikenne-, katu-, puisto- ja virkistysaluetta, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) liikennealuetta, 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) korttelin 47046 tonttia 37, korttelin 47098 tonttia 5, korttelia 47099 sekä katu- ja liikennealuetta.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi.

 

        että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

        valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi

Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi

Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 kartta, päivätty 21.11.2017

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 selostus, päivätty 21.11.2017

5

Liikennesuunnitelma nro 6772/21.11.2017

6

Kuvaliite suojelukohteista

7

Malmin lentokentän, Jakomäen ja Kivikon ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoituslaitteiden esiselvitys (Päivi Hakanpää, 2017)

8

Tilastotiedot

9

Vuorovaikutusraportti 21.11.2017

10

Osa päätöshistoriaa

11

Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 1

12

Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 2

13

Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee alueita Lahdenväylällä ja Porvoonväylällä Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla.

Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen, mikä parantaa alueen saavutettavuutta merkittävästi. Samanaikaisesti kaavoituksen kanssa väylille laadittiin aluevaraussuunnitelma tieosuuden toimivuuden parantamiseksi. Tiealue on asemakaavassa rajattu aluevaraussuunnitelman mukaiseksi.

Asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon julkisen liikenteen, pyöräilyn ja autoilun yhteystarpeet Malmin lentokentän alueelle. Tattarisillan poikki on suunnitteilla säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin keskustasta ja poikittainen runkolinja Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen. Alueelle suunnitellaan pyöräily-yhteydet osaksi baanaverkostoa. Puistosilta Kivikon ulkoilupuistosta muodostaa uuden jalankulku- ja pyöräilyreitin Malmin ja Kivikon välille ja tukee alueen ekologisia yhteyksiä. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6772), jossa esitetään toiminnot Tattarisillantielle ja Kivikonlaidalle.

Alueelle on sijoitettu lumenvastaanottopaikka rakentamattomien teollisuustonttien paikalle. Rakennetuilla teollisuustonteilla mahdollistetaan nykyisten toimintojen jatkuminen. Uutta toimitila ja teollisuuskerrosalaa alueelle tulee yhteensä noin 11 750 k-m².

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että liikenneyhteydet ja alueen saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla paranevat merkittävästi. Lahdenväylän muodostama estevaikutus kaupunkirakenteessa pienenee.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että se mahdollistaa poikittaisen pikaraitiotieyhteyden rakentamisen (Helsinkiä kehitetään raideliikenteen verkostokaupunkina) ja parantaa kävelyn sekä pyöräilyn yhteyksiä (Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne nostetaan kilpailukykyiseksi).

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Malmin lentokentän alueen kaavarungon (kslk 1.12.2015, muutettu 29.11.2016) jatkossa laadittavien asemakaavojen, asemakaavamuutosten ja poikkeamispäätösten pohjaksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueen maisemaa hallitsevat suurimittakaavaiset moottoritiet Lahdenväylä ja Porvoonväylä. Niiden reuna-alueet ovat pääsääntöisesti metsäistä maantien suojavyöhykettä. Maantiealueen sivuilla sijaitsevat osin rakentamattomat Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueet. Tattarisillantien linjauksen kohdalla teollisuustonttien välissä on metsäinen ja kallioinen puistoalue, jossa sijaitsee Tattariharjun maanalaiset hiekkasiilot. Väylien risteysalueella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita. Suunnittelualueen pohjoisosa on Tattarisuon pohjavesialuetta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964-2009. Asemakaavoissa alue on merkitty teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeksi, liikennealueeksi sekä katu- ja puistoalueeksi. Osa alueesta on asemakaavoittamatonta.

Tiealueet ovat suurimmalta osin valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki omistaa loput kaava-alueesta. Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Johtosiirrot (Kivikonlaita)

1,5 milj. euroa

Tattarisillan eritasoliittymä ja Tattarisillantie

30 milj. euroa

Malmin puistosilta

11 milj. euroa

Kivikonlaita  

3,5 milj. euroa

Yhteensä

46 milj. euroa

 

Asemakaava liittyy Lahdenväylän osalta käynnissä olevaan Lahdenväylän parannustoimenpiteiden suunnitteluun. Laaditussa aluevaraussuunnitelmassa on arvioitu edellä esitettyjen lisäksi kustannuksia Lahdenväylä, Porvoonväylän ja Kehä I osalta yhteensä noin 43 miljoonaa euroa. Kustannusten jako tien pitäjän ja kaupungin kesken ratkaistaan jatkosuunnittelussa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Liikennevirasto

        Museovirasto

        Uudenmaan ELY-keskus

        kaupunginmuseo

        kaupunkiympäristötoimiala (ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennusvirasto)

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteisiin, ekologisiin yhteyksiin suunnittelualueella, lumenvastaanottopaikkaan, pohjavesialueen suojeluun, joukkoliikenteen ja tattarisillan liikenteen järjestelyihin, hiekkasiiloihin, alueen vesihuoltoon, puistosiltaan sekä alueen maaperään.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että linnoituslaitteista on teetetty esiselvitys, kaavamääräyksiä ja niiden merkintöjä on tarkennettu, liikenteen suunnittelua on tarkennettu, puistosillan suunnitelmia on tarkennettu, ekologiset yhteydet on huomioitu jatkosuunnittelussa ja kaavamääräyksissä.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat alueen liikennejärjestelyihin ja pysäköintiin, puistosiltaan, asemakaavan rajaukseen ja teollisuusalueiden pysymiseen teollisuuskäytössä sekä lumenvastaanottopaikkaan.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että alueen liikennesuunnittelua on tarkennettu, puistosillan suunnitelmia on tarkennettuja ja sen sijaintia on muutettu sekä teollisuustonttien kaavamääräyksiä on tarkennettu.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

        Liikennevirasto

        Museovirasto

        Uudenmaan ELY-keskus

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

        Liikenneliikelaitos (HKL)

        Pelastuslaitos

        sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi

Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi

Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 kartta, päivätty 21.11.2017

4

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12480 selostus, päivätty 21.11.2017

5

Liikennesuunnitelma nro 6772/21.11.2017

6

Kuvaliite suojelukohteista

7

Malmin lentokentän, Jakomäen ja Kivikon ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoituslaitteiden esiselvitys (Päivi Hakanpää, 2017)

8

Tilastotiedot

9

Vuorovaikutusraportti 21.11.2017

10

Osa päätöshistoriaa

11

Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 1

12

Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 2

13

Ote Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmasta suunnitelmakartta, osa 3

Oheismateriaali

1

Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ne mielipiteensä esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lindén

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 229

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.10.2017 § 41

Nimistötoimikunta 23.08.2017 § 5

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.11.2016

Rakennusvirasto 11.11.2016

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 28.10.2016

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566