Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

14.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 211

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Aromikujan alueen (Vuosaaren keskusta) tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 hyväksymiseksi

HEL 2015-007362 T 10 03 03

Hankenumero 0579_8, 0579_12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        11.4.2017 päivätyn ja 14.11.2017 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin 54180 tontteja 6–12, korttelin 54186 tontteja 1 ja 2, korttelin 54187 tonttia 1 sekä katu- ja yleisiä pysäköintialueita.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi.

 

        Ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

        Lisäksi lautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota kauppakeskuksen itäpuoleiseen tonttiliittymään, etenkin ajoyhteyteen Vuotielle länteen päin alueen jatkosuunnittelussa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Petri Leppälä. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisäksi lautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota kauppakeskuksen itäpuoleiseen tonttiliittymään, etenkin ajoyhteyteen Vuotielle länteen päin alueen jatkosuunnittelussa.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape Lovénin vastaehdotuksen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 kartta, päivätty 11.4.2017, muutettu 14.11.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 selostus, päivätty 11.4.2017, muutettu 14.11.2017, päivitetty Kylk:n 14.11.2017 päätöksen mukaiseksi

5

Liikennesuunnitelma nro 6765/7.11.2017

6

Korttelikortti

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 7.11.2017 ja asukastilaisuuksien muistiot 13.6.2016 ja 7.2.2017

9

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 7

Ne muistutuksen esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 8

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee liike- ja toimistorakennusten (yhteensä 43 320 k-m2), liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueita (yhteensä 31 550 k-m2), autopaikkojen kortteli- ja yleisiä pysäköintialueita sekä katualueita, jotka sijaitsevat Vuosaaren keskustassa Aromikujan ympäristössä. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen tarkoituksenmukaisen käytön nykyisen kaavan mahdollistamien toimintojen kysynnän jäätyä vähäiseksi.

Tavoitteena on laajentaa Vuosaaren käveltävää keskusta-aluetta kohti Aurinkolahden itäisiä ja kaakkoisia osia. Alueelle on suunniteltu palveluita, asumista ja liiketiloja.

Uutta asuntokerrosalaa on 75 000 k-m². Asukasmäärän lisäys on 1 700 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu luonnos kaava-aluetta laajemmista Vuotien liikennejärjestelyistä, joissa maantiemäinen nelikaistainen katu muutettaisiin kaksikaistaiseksi keskustamaiseksi kulkuväyläksi. Vapautuva tila Aromikujan korttelin kohdalla varattaisiin jalankululle, pyöräilylle ja puille sekä Columbuksen tonttiliittymän kohdalla kääntyville autoille ajokaistojen välille. Lisäksi on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6765), jossa Gustav Pauligin kadun ylimääräiset kaistat on esitetty muutettavaksi tulevien kivijalkaliikkeiden asiointipysäköintipaikoiksi sekä Bertha Pauligin kadun ja Gustav Pauligin kadun risteys on esitetty korotettavaksi.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että asukasmäärä Vuosaaren keskustassa kasvaa ja palvelut sekä liiketilatarjonta paranevat. Nykyisellään huonot ja katkonaiset jalankulkuyhteydet Valkopaadentien liikenneterminaaleilta ympäristöön sujuvoitetaan ja vakiinnutetaan. Samalla mahdollistetaan liiketilojen laajeneminen uusien asiakasvirtojen varrelle. Asukasmäärä Vuosaaren keskustassa kasvaa huomattavasti lisäten osaltaan palveluiden käyttöastetta ja tarvetta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden monipalvelukeskus, perhekeskus ja terveyskeskuksen laajennus muodostavat julkisen liikenteen ääreen suuren palvelukokonaisuuden, joka tarjoaa monipuolisia tiloja myös yksityisille palveluille.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu tiivistää asuinrakentamista raideliikenteen varteen esikaupungin keskustassa.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen. Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on liike- ja palvelukeskusta C1-aluetta.

Kaavaratkaisu perustuu Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteisiin (Kslk 14.11.2016).

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee Palvelukeskus Albatrossi ja rakentamattomat alueet. Alueen pohjoispuolella sijaitsee moottoritiemäinen Vuotie ja metroraide. Alueen luoteiskulmassa sijaitsee kauppakeskus Columbus. Alueen länsipuolella sijaitsevat Vuosaaren metroasema ja linja-autoterminaali. Nykyinen rakennuskanta edustaa 1990-luvun puolivälin linjakasta toimitila-arkkitehtuuria. Alueen itäpuolella sijaitsee asuinkortteleita 2000-luvulta. Alueen eteläpuolelle on rakenteilla suuria asuinkortteleita, joiden odotetaan olevan valmiit kokonaisuudessaan 2020-luvulla. Asuinkorttelit edustavat 2010-luvun suurikokoista umpikortteliarkkitehtuuria.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1998–2005) ja niissä alue on merkitty liike- ja toimistorakennusten, liike- ja toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortteli-, autopaikkojen kortteli- ja yleiseksi pysäköintialueeksi.

Helsingin kaupunki omistaa korttelin 54187 tontin 1 ja korttelin 54180 tontin 7. Korttelialueet 54180 ja 54186 ovat muilta osin yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty alueiden omistajien hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: Liikennesuunnitelmasta aiheutuvat kustannukset ovat 300 000 €.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuvat tulot täsmennetään maankäyttösopimuksessa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 5.5.–5.6.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 11.4.2017 ja lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville.

Ehdotuksesta tehtiin 8 muistutusta. Muistutukset kohdistuivat vuorovaikutukseen ja suunnitteluprosessiin, toiminnallisiin kävelyalueisiin, katutasoon ja ihmisen mittakaavaan,  kaupunkikuvaan, korkeaan rakentamiseen Aurinkolahdessa ja työpaikkoihin, liiketiloihin ja palveluihin sekä tuulisuuteen ja varjoisuuteen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Maustetehtaankadun maanalaiseen pysäköintiin, tontin 54180/4 teknisiin järjestelyihin ja selvitysvelvoitteisiin, alueen viherkerrointavoitteen määrittelyyn, monitoimitilojen määrittelyyn ja yleiselle jalankululle osoitettuun alueeseen sekä asemakaava-alueen maankäyttösopimukseen, palotekniseen suunnitelmaan ja liikennejärjestelyiden kustannusarvioon.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        asuntotuotantotoimisto

        Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

        pelastuslaitos

        Sosiaali- ja terveystoimiala

        Ympäristöpalvelut (ympäristölautakunta)

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, Helen Sähköverkko ja Ympäristöpalvelu.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla ja yhteisissä neuvotteluissa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046

petri.leppala(a)hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37388

pekka.leivo(a)hel.fi

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 kartta, päivätty 11.4.2017, muutettu 14.11.2017

4

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12458 selostus, päivätty 11.4.2017, muutettu 14.11.2017

5

Liikennesuunnitelma nro 6765/7.11.2017

6

Korttelikortti

7

Tehdyt muutokset

8

Vuorovaikutusraportti 11.4.2017, täydennetty 7.11.2017 ja asukastilaisuuksien muistiot 13.6.2016 ja 7.2.2017

9

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 7

Ne muistutuksen esittäneet, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 8

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lindén

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 07.11.2017 § 201

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.09.2017 § 19

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 6.7.2017

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 27.06.2017 § 3

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Asuntotuotanto Hankekehitysyksikkö 22.6.2017

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 172

Nimistötoimikunta 08.03.2017 § 16

Nimistötoimikunta 08.02.2017 § 7

Rakennusvirasto 28.6.2016

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 21.6.2016

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 20.06.2016 § 9

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2100

Kansakoulukatu 3

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566