Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 190

Kaupunkiympäristölautakunnan maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista sekä muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen tukkutori-yksikön päällikölle

HEL 2017-005922 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää 31.5.2018 saakka hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin 6 kohdan toimivaltaa päätti hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tukkutori-yksikön päällikölle seuraavasti:

        Tukkutori-yksikön päällikkö päättää kauppahallien, torien ja tukkutorialueen tilojen sekä alueiden vuokrauksesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

        Tukkutori-yksikön päällikkö päättää Malmin lentokentän lentokonehallin (hangaarin) vuokraamisesta ja muusta luovuttamisesta tapahtumakäyttöön kerrallaan enintään kolmen kuukauden ajaksi sekä siihen liittyvien alueiden luovuttamisesta tapahtumakäyttöön kolmannelle myös Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle vuokratulla alueella kaupungin ja lentokenttäyhdistyksen välillä maanvuokrasopimuksessa nro 24319 solmituin ehdoin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Elina Siltanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32500

elina.siltanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ehdotettu toimivallan siirto vastaa pääosin aiemman organisaation aikaista tilannetta ja sen tarkoituksena on, että päätöksenteko tapahtuisi toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla.

Päätöksen mukainen toimivallan siirto on todettu toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, sillä mainituista asioista tehtävien päätösten vuosittainen määrä on merkittävä.

Todetaan, että samasta kaupunkiympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvasta hallintosäännön kohdasta (HL 10 luku 1 § 3 mom. 6 kohta) on kaupunginhallituksen johtamisen jaosto tehnyt 22.5.2017 (95) seuraavan sisältöisen toimivallan siirron määräaikaisena, joka päättyy 31.5.2018:

Alueidenkäyttö ja -valvontayksikön alueidenkäyttöpäällikkö päättää

        Banderollipaikkojen, koirakoulutuskenttien, hiekkasiilojen, kesäteattereiden ja kaupunkiviljelypaikkojen käyttöön liittyvistä sopimuksista sekä muista vastaavista tilapäisistä ja vähämerkityksellisistä alueen käyttöön liittyvistä sopimuksista siten, että toistaiseksi voimassa olevien sopimusten irtisanomisaika on korkeintaan 6 kuukautta ja määräaikaisten sopimusten kesto enintään yhden vuoden.

        Metsästysoikeuksien vuokrasopimuksista.

        Ulkomainoslaitteisiin, sähköautojen latauspaikkoihin, kaupunkipyöräpaikkoihin, kioskipaikkoihin ja terassialueisiin liittyvistä sopimuksista siten, että toistaiseksi voimassa olevien sopimusten irtisanomisaika on korkeintaan 6 kuukautta ja määräaikaisten sopimusten kesto enintään 10 vuotta, kun on vahvistettu yleiset vuokrausperiaatteet.

Keväällä 2018 on tarkoitus uusia ja samalla yhdistää samaan päätökseen sekä nyt ehdotettu toimivallan siirto että 22.5.2017 tehty toimivallan siirto. Tämän johdosta päätösehdotuksen mukainen toimivallan siirto esitetään nyt tehtäväksi määräaikaisena.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Elina Siltanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32500

elina.siltanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.10.2017 § 167

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500

Elimäenkatu 5

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566