Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2017

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 193

Oikaisuvaatimus Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä vahingonkorvausasiassa (Urheilukatu, Taka-Töölö)

HEL 2017-004694 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä toimialan Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 5.7.2017 15 § tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö on hylännyt Urheilukadulla tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingonkorvauksesta Taka-Töölössä Urheilukadulla tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin suorittamista katujen kunnossapitotoimenpiteistä.

Hakijan ajoneuvolle on tehty lähisiirto kadun puhdistuksen yhteydessä 13.4.2017. Hakija on huomannut 14.4. noin kello 9.30, että ajoneuvon takapuskurissa on naarmu. Hakijan mukaan naarmu on tullut ajoneuvon siirron yhteydessä.

Hakija vaatii kaupungilta ajoneuvon korjauskuluja ja ajoneuvon seisonta-ajan korvausta sekä kilometrikorvauksia yhteensä 1111,25 euroa. Hakija vaatii myös viivästyskorkoa korvaussummalle alkaen kuusi viikkoa vahinkotapahtumasta.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Hakijan ajoneuvolle on tehty lähisiirto 13.4.2017 kello 12.06 ajoneuvojen sähköisen siirtotietojärjestelmän mukaan. Ajoneuvo on jouduttu siirtämään kadun kunnossapitotyötä haittaavana osoitteesta Urheilukatu 30 osoitteeseen Urheilukatu 32.

Ajoneuvojen siirrot tapahtuvat kaupungin siirronvalvojan valvonnassa. Varsinaisen siirron suorittaa yksityinen urakoitsija. Siirronvalvojan tehtävä on puolueettomana tarkastella, että yksityisen urakoitsijan suorittama ajoneuvon siirto tapahtuu oikealla tavalla ja ilman vaurioita.

Siirronvalvoja laatii siirrosta siirtopöytäkirjan. Pöytäkirjaan merkitään, mikäli ajoneuvossa on ollut vaurioita ennen siirtämistä tai mikäli ajoneuvo vahingoittuu siirron yhteydessä. Siirronvalvoja tarkistaa ajoneuvossa olevat vauriot ensin, ja antaa vasta sen jälkeen luvan ajoneuvon siirtoon. Pöytäkirjaan ei ole merkitty, että ajoneuvo olisi vahingoittunut siirron yhteydessä.

Siirronvalvoja ottaa myös valokuvat siirrettävästä ajoneuvosta. Valokuvilla tallennetaan ajoneuvossa jo olevat vauriot sekä mahdollisesti siirron yhteydessä aiheutuneet vauriot. Ajoneuvoa ei kaupungin ohjeiden mukaisesti valokuvata uudelleen enää siirron jälkeen, jos vaurioita ei ole siirron yhteydessä syntynyt.

Siirronvalvoja on lisäksi kysyttäessä kertonut, että kyseinen ajoneuvo ei ole vaurioitunut siirron yhteydessä.

Hakijan ajoneuvo on nostettu takaapäin nostoaisaan. Nostoaisa on koko auton levyinen ja nosto tapahtuu noin 8-9 senttiä maanpinnasta. Nostoaisa on sen mallinen, että kyseisen vahinko ei ole voinut syntyä kyseiseen paikkaan siirron yhteydessä.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (5.12.2008/828) 6 §.

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kaupunki ei ole vastuussa hakijan ajoneuvon takapuskurissa olevasta naarmusta. Aiemmin tehdyn Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että vahinko johtuisi kaupungin toimenpiteistä.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 7.7.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 24.7.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Oikaisuvaatimus 24.7.2017 päätös 5.7.2017

2

Päivitetty vahingonkorvausvaatimus Urheilukatu 34

3

Lasku autokorjaamo Laakkonen 18 5 2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 05.07.2017 § 15

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 2200

Sörnäistenkatu 1

09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566