Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2022

1 (13)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/32

 

13.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 718

Oikaisuvaatimus asiakkuusjohtajan päätöksestä 17.10.2022 § 33 koskien yksikön päällikön viran täyttämistä

HEL 2022-010026 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaikilta osin oikaisuvaatimuksen esittelijän perusteluissa mainituilla perusteilla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Mari Randell, asiakkuusjohtaja, puhelin: 09 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Viranhakuilmoitus

2

Virkaan valitun hakemus

3

Toisen kärkihakijan hakemus

4

Oikaisuvaatimus 2.11.2022

5

Virkaan valitun lausuma 30.11.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asiakkuusjohtaja on oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla päätöksellään 17.10.2022 § 33 päättänyt valita alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön päällikön virkaan (054760) hallintotieteiden maisteri ********** 1.12.2022 alkaen.

Päätökseen on liitetty kuntalain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet. Oikaisuvaatimusohjeiden mukaan päätökseen tyytymätön voi kuntalain 134 §:n 1. momentin mukaisesti hakea päätökseen oikaisua. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 2.11.2022. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungille määräajassa ja se on otettava tutkittavaksi.

Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on kunnan jäsen, joten hänellä on oikeus vaatia päätökseen oikaisua.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Asiakkuusjohtajan tekemä valintapäätös tulee kumota. Virkaan tulee valita ********** eli toinen kärkihakija. Oikaisuvaatimusta on perusteltu seuraavasti:

Päätöksessä ei ole huomioitu ollenkaan osaamista yksikön keskeisistä tehtävistä, joita ovat kunnossapitolainalaiseen ilmoitusmenettelyyn liittyvät tehtävät, johtotietopalvelun tehtävät, johtojen ja rakenteiden pysyväisluonteiseen sijoittamiseen liittyvät tehtävät ja luvattoman maankäytön valvontaan liittyvät moninaiset ja poikkilainsäädännölliset tehtävät. Näissä toisen kärkihakijan osaaminen on erinomainen, kun taas virkaan valitulla ei ole yllä mainituista yksikön tehtävistä osaamista lainkaan.

Alueidenkäyttö ja valvonta yksikön päällikön tehtävässä on aivan keskeistä kunnossapitolain tuntemus, hallintapakkomenettelyn hallinta, osaaminen kadun- ja puistonrakentamisesta, liikennejärjestelyosaaminen, johtokarttojen tulkintataito, tuntemusta sisäisistä sopimuksista, vahingonkorvausvaatimusten käsittely ja siihen liittyvä lainsäädäntö sekä kunnossapitolainmukaisten muistutusten käsittely. Alueidenkäyttö ja valvonta yksikkö vastaa yleisillä alueilla ja katualueilla tehtävien työnaikaisten liikennejärjestelyiden lainmukaisuudesta, turvallisuudesta ja liikenteen sujuvuudesta. Lisäksi yksikkö valvoo luvatonta maankäyttöä. Toinen kärkihakija on tämän osaamisen saanut työskennellessään aikaisemmin yksikössä tarkastajana. Valitulla hakijalla ei ole näistä mistään minkäänlaista osaamista, vaan valittu hakija on lyhyen määräaikaisuutensa aikana perehtynyt ainoastaan vähämerkityksellisiin lyhytaikaisiin maanvuokrauksiin ja tapahtuma-aluesuostumuksiin. Valitun hakijan esimieskokemus on myös erittäin lyhyt riittääkseen yksikön päällikön vaativaan tehtävään eikä valitulla hakijalla ole kyseisessä työssä tarvittavaa auktoriteettiä, joka toisella kärkihakijalla taas on.

Lisäksi valintapäätöksen väite, että toisen kärkihakijan vuorovaikutustaidot olisivat huonommat kuin virkaan valitun on kestämätön. Vuorovaikutustaidot ovat subjektiivinen ja vaikeasti mitattava asia. Erinomaista vuorovaikutusta on myös esimerkiksi oikea-aikainen ohjestus tai kehotus, jolloin toiminnanharjoittajan kustannukset jäävät matalammiksi ja kadunkäyttäjän kokemus vähentyneistä katutyöhaitoista paranee. Toinen kärkihakija on lyhyessä ajassa verkostoitunut Kympin sisällä ja muiden PKS kuntien kanssa erittäin paljon mikä kertoo erinomaisista vuorovaikutustaidoista.

Se että pidettyä ja menestykkäästi toiminutta sijaista ei vakinaisteta luo epävarmuutta henkilöstöön ja vie yksikön toimintaa taaksepäin. Toinen kärkihakija on osoittanut erinomaista paineensietokykyä päättäessään haastavista mm. ydinkeskustan ja suurten pääväylien liikennejärjestelyistä ja tehdessään päätöksiä suurtenkin laskujen hyvityksistä ja muistutuksista.

Valintapäätös ja siitä seuraava täysin riittämätön johdon osaaminen ja jatkossa saamatta jäävä tuki haastavien kaivutöiden, kaupunkiomaisuuden arvon säilyttämien ja turvaamisen, luvattomaan maakäyttöön ja siihen liittyviin pitkiinkin oikeusprosesseihin on myös omiaan lisäämään erityisesti valvonnan työntekijöiden psykososiaalista kuormitusta täysin kestämättömäksi. Yksiköllä ja erityisesti valvonnalla on useita eri tehtäviä liittyen kaupungin turvallisuuteen ja toimivuuteen, josta valvojat joutuvat huolehtimaan. Tämä on asia mikä huolestuttaa oikaisuvaatimuksen tekijää työntekijänä ja luottamusmiehenä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan aiempien vakituisten yksikön päälliköiden substanssiosaaminen oli myös riittämätöntä, mistä johtuen yksikkö on joutunut erityisen tuen yksiköksi. Yksikkö jäänee erityisen tuen yksiköksi, mikäli valinnassa ei anneta mitään arvoa toisen kärkihakijan substanssiosaamiselle.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen arviointia

Virantäyttömenettelystä ja valintapäätöksestä yleisesti

Virka oli julkisesti haettavana 11.8.—29.8.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Monsterissa ja LinkedInissä.

Yksikön päällikön johtama 40-henkinen yksikkö jakautuu kolmeen tiimiin: katutyö- ja sijaintipalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus sekä alueidenvalvonta. Alueiden käyttö ja -valvonta -yksikkö vastaanottaa kadulla tehtävien töiden ilmoitukset, vuokraa yleisten alueiden terassipaikat, tekee sijoitussopimuksia ja johtotietokartoituksia, hyväksyy suunnitelmat tilapäisistä liikennejärjestelyistä sekä vuokraa kioskipaikkoja ja mainospaikkoja. Se valvoo myös käsittelemiensä ilmoitusten ja sopimusten noudattamista sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden toteutumista ja luvatonta maankäyttöä. Toiminnallaan yksikkö edesauttaa niin kaupunkilaisten toimivaa arkea, sujuvaa yritysyhteistyötä kuin toteuttaa vaikuttavaa viranomaisvalvontaa.

Yksikön päällikön tehtävänä on johtaa alueiden käyttö ja -valvonta -yksikköä, jonka tehtävät liittyvät monipuolisesti kaupunkitilan lyhytaikaisen tai pienimuotoisen käyttämisen viranomaistehtäviin. Hän toimii tiimipäälliköiden esihenkilönä sekä on asukas- ja yrityspalvelujen ohjausryhmän jäsen. Yksikön päällikkö tekee paljon yhteistyötä myös kaupungin organisaation sisällä ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi hän päättää myös muistutuksista, jotka liittyvät kadulla tehtävien töiden maksuihin. Yksikön päällikkö johtaa henkilökuntaa valmentavan johtamisen ottein, kannustaen ja linjakkaasti. Myös palveluprosessien kehittäminen on osa tehtävää.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä menestyminen edellyttää viranomaistoiminnan ja/tai sopimusten juridiikan tuntemusta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy alueidenkäyttö ja -valvonta yksikön tehtäväalueisiin sekä kokemusta esihenkilötehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus hallinnollisista- tai viranomaistehtävistä, muutosjohtamisesta sekä digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista. Sujuva englannin kielen taito on myös eduksi.

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa yhdeksän henkilöä, joista kahdella henkilöllä ei täyttynyt kelpoisuusehto. Hakijaluettelo ja hakemusten perusteella laadittu yhteenveto olivat oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen liitteinä. Yhteenvedon tiedot perustuivat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 30.8.-1.9.2022, johon kutsuttiin ne seitsemän hakijaa, jotka täyttivät viran kelpoisuusehdot. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat asiakkuusjohtaja ********** ja HR-partner ********** Lisäksi videohaastatteluiden arviointiin osallistui 1.10.2022 aloittava asukas- ja yrityspalvelupäällikkö **********

Videohaastattelun perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä, joilla arvioitiin olevan hakemuksen ja videohaastattelun perusteella riittävää tuntemusta viranomaistehtävistä sekä osaamista, joka liittyy yksikön tehtäväalueisiin, kokemusta esihenkilötyöstä sekä prosessien kehittämisestä ja muutoksen johtamisesta osana omaa työtä. Ruotsin ja englannin kielen taidon arvion hakijat ovat esittäneet hakemuksessa, kielitaitoa ei arvioitu haastattelutilanteissa. Yksi haastatteluihin kutsutuista peruutti hakemuksensa ennen viimeistä haastattelua.

Hakemusten ja videohaastatteluiden perustella ansioituneimmaksi katsottua kolmea henkilöä haastattelivat 8.-9.9.2022 asiakkuusjohtaja ********** ja HR-partner ********** Lisäksi haastatteluihin osallistui 1.10.2022 aloittava asukas- ja yrityspalvelupäällikkö ********** Kolmen ansioituneimpana pidetyn hakijoiden ansioita on tiivistäen kuvattu ja vertailtu keskenään tarkemmin oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä ilmenevällä tavalla.

Virkaan valitulla ja toisella kärkihakijalla arvioitiin olevan eniten tehtävässä tarvittavaa esihenkilötyön kokemusta sekä monipuolisempaa tuntemusta alueiden käyttö- ja valvonta yksikön tehtävistä. Lisäksi he vastasivat syvällisimmin ja monipuolisimmin johtamiseen ja johtamisotteeseen liittyviin kysymyksiin kuin kolmas ensimmäiselle haastattelukierrokselle valikoitunut hakija. Näin ollen henkilöarviointeihin ja toiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin haastattelujen jälkeen virkaan valittu hakija sekä toinen kärkihakija. Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy ajalla 13.9.—23.9.2022. Toiseen haastatteluun osallistuivat virkaan valittu hakija ja kärkihakija. Heitä haastattelivat asiakkuusjohtaja ********** ja HR-partner ********** Lisäksi haastatteluihin osallistui 1.10.2022 aloittava asukas- ja yrityspalvelupäällikkö **********

Virkaan valitun ja toisen kärkihakijan osaamista ja ansioita on vertailtu tarkemmin oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen perusteluosasta ilmenevällä tavalla. Lisäksi virkavalinnan valmisteluun osallistuneet esihenkilöt ovat laatineet oikaisuvaatimuksen tekijästä ja virkaan valitusta vertailun, jossa hakijoita on vertailtu tarkemmin johtamistaitojen, yhteistyötaitojen, esihenkilötaitojen sekä sisältöosaaminen perusteella.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä tarkemmin ilmenevin perustein katsottiin, että hakijoista virkaan valitulla on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä.

Oikaisuvaatimuksessa esitettyjen perusteluiden arviointia

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Ansiovertailun perusteella virkaan valittua on pidetty sopivimpana hakijana täytettävänä olleeseen virkaan.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetussa laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä viranhakuilmoituksen sisällöstä. Hakuilmoituksessa on mainittava ainakin haettavana oleva virkasuhde ja kelpoisuusvaatimukset. Käsiteltävänä olevassa asiassa nämä seikat ilmenneet hakuilmoituksesta.

Lisäksi hakuilmoituksessa voidaan mainita viranhoidossa tärkeinä pidettäviä seikkoja, jotka voivat vaikuttaa valintapäätökseen. Tällaisia voivat olla tietty kokemus, osaaminen, taito tai tehtävässä menestyksellistä hoitamista puoltavia hakijan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Käsiteltävänä olevassa asiassa hakuilmoituksessa on mainittu sellaisia kriteereitä, jotka voivat olla viranhoidon kannalta merkityksellisiä ja siten vaikuttaa valintapäätökseen.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan virkaa täyttäessään työnantajalla on oikeus arvioida ja painottaa hakijoiden sellaisia ansioita, joiden se katsoo parhaiten edistävän työtehtävien hoitamista (esimerkiksi KHO 2013:46, KHO 2019:151, KHO 2020:10). Tämän perusteella työnantajalla on myös viranhakuilmoitusta laatiessaan mahdollisuus parhaaksi katsomallaan tavalla huomioida sellaisia viranhoidossa tärkeinä pidettäviä seikkoja, joita valintapäätöksen tekemisen yhteydessä voidaan painottaa. Hakijoiden ansioiden vertailussa on voitu kiinnittää huomiota myös muihin asioihin, kuin työkokemukseen samoista tehtävistä tai osaamiseen yksikön vastuulla olevista tehtävistä.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä menestyminen edellyttää viranomaistoiminnan ja/tai sopimusten juridiikan tuntemusta. Lisäksi tehtävässä aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy alueidenkäyttö ja -valvonta yksikön tehtäväalueisiin sekä kokemusta esihenkilötehtävistä.

Valitulla hakijalla oli virassa vaadittua kokemusta hallinnollisista tai viranomaistehtävistä sekä tuntemusta alueiden käyttö- ja valvonta -yksikköön liittyvistä tehtävistä sekä aiempaa kokemusta juridiikan hyödyntämisestä työssä. Hänellä on maankäyttö- ja tapahtumat -tiimin tiimipäällikön tehtävissä karttunutta tuntemusta alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön tehtäväalueista. Hänellä on myös aiempaa kokemusta maankäyttö- ja lupa-asioiden sekä tonttivarausten ja maanvuokrasopimusten osalta. Hänellä on myös kokemusta esihenkilötehtävistä. Näin ollen valitulla hakijalla on katsottu olleen riittävästi aiempaa kokemusta ja tuntemusta virkaan liittyvistä tai johdettavan yksikön vastuulle kuuluvista tehtävistä sekä riittävä kokemus esihenkilötehtävistä.

Virkavalintapäätöksen perusteluosasta ilmenevällä tavalla valitun hakijan ansiona on pidetty johtamisotteessa korostuvaa vuorovaikutteisuutta, osallistavuutta ja linjakkuutta sekä strategista näkökulmaa johtamiseen. Johtamis- ja esihenkilötaitoja koskevien ansioiden arvioinnissa on voitu työkokemuksen pituuden lisäksi ottaa huomioon myös edellä sanottuja laadullisia kriteerejä.

Toisella kärkihakijalla ei ole ollut etuoikeutta täytettävänä olleeseen virkaan sillä perusteella, että hän on aikaisemmin viransijaisena suorittanut viran mukaisia tehtäviä. Työnantaja on voinut valita vakituiseen virkaan hakijan, jonka ansiot työnantajan arvion mukaan parhaiten edistävät virkaan kuuluvien työtehtävien hoitamista.

On vakiintuneesti katsottu, että hakijoiden henkilökohtaisille ominaisuuksille voidaan antaa merkitystä ansioiden vertailussa. Virkaan valitun erinomaisiksi arvioituja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja on voitu painottaa osana ansioiden vertailua.

Valitun hakijan osaamisessa korostuivat erinomaiset vuorovaikutustaidot, kehittämismyönteisyys ja asiakaslähtöisyys. Hän tunsi yksikön toimintaa ja hänellä oli kokemusta hallinnollisista ja viranomaistehtävistä. Hän oli kiinnostunut yksikön toiminnan ja prosessien kehittämisestä sekä yksikön tasolla että yhteistyössä asiakkaiden, sidosryhmien ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa, ja kokemusta tämäntyyppisestä kehittämisestä sekä nykyisestä että aiemmista tehtävistään erityisesti yritysasiakkaiden parissa. Hänellä oli esihenkilökokemusta ja hänen johtamisotteessaan korostui vuorovaikutteisuus ja osallistavuus sekä linjakkuus. Hänellä on strateginen näkökulma johtamiseen, joka pyrkii strategian toteuttamiseen konkreettisin toimin yksikön toiminnassa ja asiakkaiden palvelussa. Valitun valintaa puolsivat rekrytointiprosessin aikana esiin tuodut erinomaiset vuorovaikutustaidot, erityisesti kyky rakentaa yhteistyötä niin yksikössä kuin kaupunkitasolla osallistavalla tavalla sekä kokemus sidosryhmätyöstä niin kaupungin sisällä kuin laajemmin muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa asiakasrajapinnassa. Hänellä arvioitiin olevan halu toteuttaa kaupunkistrategiaa yksikön työssä, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi hänellä oli aiemman kokemuksensa pohjalta erittäin hyvät valmiudet ja näkemystä toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen sekä johtamiseen valmentavalla, kannustavalla ja linjakkaalla tavalla.

Työnantajan arvion mukaan virkaan valitun edellä todetut ansiot antavat valitulle hakijalle parhaat edellytykset johtaa koko yksikön laajaa toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Oikaisuvaatimuksessa viitatut valvonta- ja viranomaistehtävät ovat hyvin tärkeitä, mutta yksikön tehtävät eivät rajoitu vain niihin.  Yksikön laajan tehtäväkentän vuoksi valinnassa on ollut perusteltua antaa sisältöosaamisen lisäksi painoa myös sellaisille johtamis-, esihenkilö- ja vuorovaikutustaidoille, jotka tukevat yksikön toimintaa ja sen kehittämistä. Toinen kärkihakija jatkaa töitä samassa organisaatiossa ja hänen osaamisensa säilyy organisaation käytössä.

Yhteenveto

Edellä esitetyillä perusteilla tulee oikaisuvaatimus hylätä perusteettomana. Asiakkuusjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asiasta kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätöksen 26.6.2019 § 26 perusteella, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista tietoa, jonka vuoksi päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.

Virkaan valitulle on annettu tiedoksi oikaisuvaatimus sisältöineen sekä annettu mahdollisuus lausua siitä ennen oikaisuvaatimuksen ratkaisemista.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Mari Randell, asiakkuusjohtaja, puhelin: 09 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Viranhakuilmoitus

2

Virkaan valitun hakemus

3

Toisen kärkihakijan hakemus

4

Oikaisuvaatimus 2.11.2022

5

Virkaan valitun lausuma 30.11.2022

Oheismateriaali

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Asiakkuusjohtaja 17.10.2022 § 33

HEL 2022-010026 T 01 01 01 01

Työavain KYMP-03-60-22

Päätös

Asiakkuusjohtaja valitsi alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön päällikön virkaan (054760) hallintotieteiden maisteri ********** 1.12.2022 alkaen 5021,68 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 31.8.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 11.8.—29.8.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Monsterissa ja LinkedInissä.

Yksikön päällikön johtama 40-henkinen yksikkö jakautuu kolmeen tiimiin: katutyö- ja sijaintipalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus sekä alueidenvalvonta. Alueiden käyttö ja -valvonta -yksikkö vastaanottaa kadulla tehtävien töiden ilmoitukset, vuokraa yleisten alueiden terassipaikat, tekee sijoitussopimuksia ja johtotietokartoituksia, hyväksyy suunnitelmat tilapäisistä liikennejärjestelyistä sekä vuokraa kioskipaikkoja ja mainospaikkoja. Se valvoo myös käsittelemiensä ilmoitusten ja sopimusten noudattamista sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden toteutumista ja luvatonta maankäyttöä. Toiminnallaan yksikkö edesauttaa niin kaupunkilaisten toimivaa arkea, sujuvaa yritysyhteistyötä kuin toteuttaa vaikuttavaa viranomaisvalvontaa.

Yksikön päällikön tehtävänä on johtaa alueiden käyttö ja -valvonta -yksikköä, jonka tehtävät liittyvät monipuolisesti kaupunkitilan lyhytaikaisen tai pienimuotoisen käyttämisen viranomaistehtäviin. Hän toimii tiimipäälliköiden esihenkilönä sekä on asukas- ja yrityspalvelujen ohjausryhmän jäsen. Yksikön päällikkö tekee paljon yhteistyötä myös kaupungin organisaation sisällä ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi hän päättää myös muistutuksista, jotka liittyvät kadulla tehtävien töiden maksuihin. Yksikön päällikkö johtaa henkilökuntaa valmentavan johtamisen ottein, kannustaen ja linjakkaasti. Myös palveluprosessien kehittäminen on osa tehtävää.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä menestyminen edellyttää viranomaistoiminnan ja/tai sopimusten juridiikan tuntemusta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy alueidenkäyttö ja -valvonta yksikön tehtäväalueisiin sekä kokemusta esihenkilötehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus hallinnollisista- tai viranomaistehtävistä, muutosjohtamisesta sekä digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista. Sujuva englannin kielen taito on myös eduksi.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa yhdeksän henkilöä, joista kahdella henkilöllä ei täyttynyt kelpoisuusehto. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 30.8.-1.9.2022, johon kutsuttiin ne seitsemän hakijaa, jotka täyttivät viran kelpoisuusehdot. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat asiakkuusjohtaja Mari Randell ja HR-partner Helka Rytkönen. Lisäksi videohaastatteluiden arviointiin osallistui 1.10.2022 aloittava asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman.

Videohaastattelun perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä, joilla arvioitiin olevan hakemuksen ja videohaastattelun perusteella riittävää tuntemusta viranomaistehtävistä sekä osaamista, joka liittyy yksikön tehtäväalueisiin, kokemusta esihenkilötyöstä sekä prosessien kehittämisestä ja muutoksen johtamisesta osana omaa työtä. Ruotsin ja englannin kielen taidon arvion hakijat ovat esittäneet hakemuksessa, kielitaitoa ei arvioitu haastattelutilanteissa. Yksi haastatteluihin kutsutuista peruutti hakemuksensa ennen viimeistä haastattelua.

Jatkoon valittuja kolmea henkilöä ********** haastattelivat 8.-9.9.2022 asiakkuusjohtaja Mari Randell ja HR-partner Helka Rytkönen. Lisäksi haastatteluihin osallistui 1.10.2022 aloittava asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla kolmella hakijalla oli virassa vaadittua kokemusta hallinnollisista tai viranomaistehtävistä sekä tuntemusta alueiden käyttö- ja valvonta -yksikköön liittyvistä tehtävistä sekä aiempaa kokemusta juridiikan hyödyntämisestä työssä. Heillä oli myös kokemusta prosessien kehittämisestä sekä kiinnostusta prosessien kehittämiseen ja muutosjohtamiseen. Verrattuna ********** oli tehtävässä tarvittavaa esihenkilötyön kokemusta sekä monipuolisempaa tuntemusta alueiden käyttö- ja valvonta yksikön tehtävistä. Lisäksi he vastasivat syvällisimmin ja monipuolisimmin johtamiseen ja johtamisotteeseen liittyviin kysymyksiin. Näin ollen henkilöarviointeihin ja toiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin haastattelujen jälkeen ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy ajalla 13.9.—23.9.2022. Toiseen haastatteluun osallistuivat ********** Heitä haastattelivat asiakkuusjohtaja Mari Randell ja HR-partner Helka Rytkönen. Lisäksi haastatteluihin osallistui 1.10.2022 aloittava asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman.

Perustelut valintaesitykselle

Yksikön päällikkö johtaa alueiden käyttö- ja valvonta -yksikköä, joka jakautuu kolmeen tiimiin: katutyö- ja sijaintipalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus sekä alueidenvalvonta. Yksikkö vastaanottaa kadulla tehtävien töiden ilmoitukset, vuokraa yleisten alueiden terassipaikat, tekee sijoitussopimuksia ja johtotietokartoituksia, hyväksyy suunnitelmat tilapäisistä liikennejärjestelyistä sekä vuokraa kioskipaikkoja ja mainospaikkoja. Se valvoo myös käsittelemiensä ilmoitusten ja sopimusten noudattamista sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden toteutumista ja luvatonta maankäyttöä. Toiminnallaan yksikkö edesauttaa niin kaupunkilaisten toimivaa arkea, sujuvaa yritysyhteistyötä kuin toteuttaa vaikuttavaa viranomaisvalvontaa.

Yksikön päällikön tehtävänä on johtaa alueiden käyttö ja -valvonta -yksikköä, jonka tehtävät liittyvät monipuolisesti kaupunkitilan lyhytaikaisen tai pienimuotoisen käyttämisen viranomaistehtäviin. Hän toimii tiimipäälliköiden esihenkilönä. Tehtävä sisältää paljon yhteistyötä myös kaupungin organisaation sisällä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Tehtävä edellyttää viranomaistoiminnan ja/tai sopimusten juridiikan tuntemusta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä ajattelutapaa, aiemman työn ja/tai opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy alueiden käyttö ja -valvonta -yksikön tehtäväalueisiin sekä kokemusta esihenkilötehtävistä. Tehtävässä on etua kokemuksesta hallinnollisista tai viranomaistehtävistä, muutosjohtamisesta sekä digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista.

Lisäksi haastatteluissa painotettiin kykyä johtaa yksikköä valmentavan johtamisen ottein, kannustavalla ja linjakkaalla tavalla, sidosryhmäyhteistyöhön liittyvää osaamista, sekä näkemyksellisyyttä palveluprosessien asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja kaupunkistrategian toteuttamiseen yksikön työssä.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan ********** välillä.

**********

**********

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuodut erinomaiset vuorovaikutustaidot, erityisesti kyky rakentaa yhteistyötä niin yksikössä kuin kaupunkitasolla osallistavalla tavalla sekä kokemus sidosryhmätyöstä niin kaupungin sisällä kuin laajemmin muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa asiakasrajapinnassa. Hänellä on halu toteuttaa kaupunkistrategiaa yksikön työssä, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.

Lisäksi hänellä on aiemman kokemuksensa pohjalta erittäin hyvät valmiudet ja näkemystä toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen sekä johtamiseen valmentavalla, kannustavalla ja linjakkaalla tavalla.

Lisätiedot

Heini Oikkonen-Kerman, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 37751

heini.oikkonen-kerman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566