Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2022

1 (5)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

13.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 698

Merikannontie välillä Toivo Kuulan puisto–Eteläinen Hesperiankatu, katusuunnitelman hyväksyminen, Etu-Töölö, Taka-Töölö

HEL 2022-009883 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Petra Rantalainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Tuomas Nevanlinna: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Nevanlinnan ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31765/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31765/1

3

Koostepiirustus nro 31765/2

4

Vuorovaikutusmuistio

5

Muistutusten käsittely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan Merikannontie välillä Toivo Kuulan puisto–Eteläinen Hesperiankatu katusuunnitelman nro 31765/1.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Merikannontie välillä Eteläinen Hesperiankatu–Pohjoinen Hesperiankatu on uusi katu. Pohjoisesta Hesperiankadusta pohjoiseen katu on nykyinen. Kadun länsipuolelle sijoittuu kapea puistoalue, joka rajoittuu Taivallahden venesatamaan. Puisto-alueen eteläosaan sijoittuu uusi Marta Ypyän aukio. Kadun itäpuolelle sijaitsee etelässä Hesperian Esplanadi puisto ja pohjoisessa asuinkerrostaloja.

Katusuunnitelma pohjautuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 11290 (tullut voimaan 18.6.2009). Suunniteltu ratkaisu on kehitetty vuonna 2021 laaditun Taivallahden kunnallistekniikan yleissuunnitelman pohjalta.

Merikannontien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen katuyhteyden välille Pohjoinen Hesperiankatu–Eteläinen Hesperiankatu, siis Merikannontien jatko etelään. Helsingin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaan Merikannontie kuuluu läntisen kantakaupungin pohjois-eteläsuuntaiseen baanayhteyteen: Munkkiniemenbaanaa. Suunnittelualueella toteutetaan siihen kuuluvat pyörätiejärjestelyt.

Helsingin liito-oravaselvityksen mukaan Toivo Kuulan puisto on liito-oravien ydinaluetta ja etelä-pohjoissuuntainen liito-oravien tavoitteellinen reitti kulkee rantaluiskan puiden kautta. Asia huomioidaan länsipuolen puiston suunnittelussa ja rakentamisessa istuttamalla rantaluiskaan uutta puustoa.

Suunnitelma

Merikannontie välillä Toivo Kuulan puisto–Eteläinen Hesperiankatu suunnitelmapiirustus nro 31765/1 (liite 2)

Merikannontie on katuluokitukseltaan tonttikatu. Merikannontien Pohjoisesta Hesperiankadusta etelään on asemakaavan mukaisesti linjattu niin, että se kohtaa Eteläisen Hesperiankadun suorakulmaisena T-risteyksenä.

Pohjoisen Hesperiankadun liittymästä pohjoiseen itäpuolen jalkakäytävän leveys pysyy nykyisellään 3,0 metrissä, samoin ajorata 7,0 metrissä. Ajoradan länsireunalle rakennetaan 0,75 metriä leveä kivetty erotuskaista, 2,75 metriä leveä pyörätie ja 2,5 metriä leveä jalkakäytävä.

Pohjoisen Hesperiankadun liittymästä etelää rakennetaan uusi asemakaavan mukainen katuyhteys. Itäpuolen jalkakäytävän leveys on 3,0 metriä ja ajoradan 6,5 metriä. Ajoradan länsipuolelle rakennetaan 1,9 metriä leveä erotuskaista ja 3,6 metriä leveä jalkakäytävä.

Kadun itäreunalle rakennetaan 3,0 metriä leveä jalkakäytävä. Viereinen länsipuolella oleva Sigurd Frosteruksen puisto on suunnittelussa myös ja sinne istutetaan uusia puita ja muita istutuksia.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31765/1 (liite 1). Koostepiirustus on liitteenä 3.

Katu on suunniteltu niin, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat: Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy.

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 8.−21.6.2022 välisenä aikana. Esillä olosta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen on tiedotettu alueen talouksiin postitetulla tiedotekirjeellä, kaupungin verkkosivuilla ja Helsingin Uutisten etelä-länsipainoksessa.

Katusuunnitelmaluonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin internetin välityksellä Teams Live Event -tapahtumana 15.6.2022 klo 17–19. Samassa tilaisuudessa käsiteltiin Sigurd Frosteruksen puiston puistosuunnitelmaluonnos. Tilaisuudessa käytiin läpi suunnitelmien keskeinen sisältö, minkä jälkeen oli varattu aikaa yleisön kysymyksiin vastaamiselle. Tilaisuuteen osallistui 8 henkilöä. Tilaisuudessa oli paikalla myös edustajat kaupunkiympäristön toimialalta ja suunnittelukonsultilta.

Tiedote asukastilaisuudesta lähetettiin kadun varren kiinteistöille, Töölö-Seuralle, Töölön kaupunginosat – Töölö ry:lle sekä pääkaupunkiseudun lehdistölle 25.5.2022. Lisäksi Helsingin Uutisten etelä-länsipainoksessa julkaistiin ilmoitus suunnitelmien esittelystä. Ilmoitus julkaistiin 8.6.2022.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 4.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 21.9.–4.10.2022 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muille osallisille yleistiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla.

Katu- ja puistosuunnitelmista jätettiin yhteensä 14 muistutusta. Suoraan katusuunnitelmaan liittyviä muistutuksia oli yhteensä 3 kpl (muistutus 5, 7 ja 11).

Muistutusten käsittely

Muistutusten käsittelystä on laadittu erillinen asiakirja (liite 5).

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuun katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 540 000 euroa, 156 euroa/m² (alv. 0 %).

Kadun vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 20 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 5 000 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2029 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 Uudisrakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31765/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 31765/1

3

Koostepiirustus nro 31765/2

4

Vuorovaikutusmuistio

5

Muistutusten käsittely

Oheismateriaali

1

Muistutus 1

2

Muistutus 2

3

Muistutus 3

4

Muistutus 4

5

Muistutus 5

6

Muistutus 6

7

Muistutus 7

8

Muistutus 8

9

Muistutus 9

10

Muistutus 10

11

Muistutus 11

12

Muistutus 12

13

Muistutus 13

14

Muistutus 14

15

Taivallahti Yleissuunnitelma suunnitelmaselostus

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen
Liite 2

Muistuttajat

Esitysteksti

Tiedoksi

Liikunnan palvelukokonaisuus/Ulkoilupalvelut

Hallinto- ja lakipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566