Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2022

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

23.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 427

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Matias Pajulan ym. valtuustoaloitteesta koskien nousevien ajoesteiden asettamista kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille

HEL 2022-007410 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin keskusta-alueella on käytetty ajoesteinä joko kiinteitä pollareita tai avattavia pollareita. Avattavat pollarit ovat joko avaimella manuaalisesti avattavia tai alas laskeutuvia mekaanisia pollareita. Helsingin keskustassa on tehty päätökset alaslaskettavien pollareiden toteuttamisesta Kluuvikadulle, Yliopistokadulle, Kansalaistorille ja Eero Erkon kadulle sekä Iso Roobertinkadulle. Pollareiden toteuttamisessa ja toiminnassa on ollut haasteita.

Alas laskeutuvia pollareita käytetään kävelykaduilla ja torialueilla, joissa on tarvetta joko huoltoajoon tai kiinteistölle ajoon. Pollareilla estetään asiaton ajo sekä pysäköinti alueella. Pollarit laskemalla voidaan sallia välttämätön ajo kiinteistölle sekä huoltoajo tiettynä kellonaikana. Alas laskeutuvia pollareita ei ole yleisillä alueilla asetettu turvallisuussyistä (törmäyksen kestäviä). Ajoneuvojen pysäyttämiseen tarkoitetut alas laskeutuvat pylväät ovat rakenteeltaan raskaampia ja edellyttävät laajempia rakenteita maan alle. Yksityisen tai muun toimijan toimesta on keskusta-alueelle myönnetty lupia asettaa törmäyksen kestäviä pollareita yleiselle alueelle.

Alas laskeutuvien törmäyksen kestävien pollareiden asentamisen hinta on noin 20 000 euroa/kpl. Pollareita tulee asetta noin 1,5 m välein, joten laajojen alueiden ajon estäminen tuo merkittäviä investointikustannuksia. Haasteita pollareiden asettamiseen katualueelle tuo maanalle asetetut johdot ja putkitukset. Katualueella ei juurikaan ole vapaata tilaa maanalaiseen rakentamiseen ja alas laskeutuvien pollareiden asettaminen voi vaatia myös johtojen ja putkitusten siirtämistä. Lisäksi pollareiden toiminnan varmistamiseksi edellytetään kadun kuivatusjärjestelyiden muutoksia. Tämä tuo merkittäviä lisäkustannuksia pollareiden toteutukseen.

Kaupungin keskeisten spontaanien ja järjestettyjen juhlien alueiden määrittäminen edellyttää yhteistyötä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Alas laskeutuvien pollareiden suunnittelu yleisillä alueilla kuuluu liikenne- ja katusuunnittelupalvelun tehtäviin.

Mikäli edellä esitetty huomioiden katsotaan tarkoituksenmukaiseksi lähteä sijoittamaan alas laskeutuvia pollareita kaupungin keskeisille alueille valmistellaan asia yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu tulee vuoden 2023 kevääseen mennessä laatimaan selvityksen edellä mainittujen tahojen kanssa tarkoituksenmukaisista keinoista estää tilaisuuksien aikana ajo väkijoukkoon kaupungin keskeisille ajoväylillä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Pekka Nikulainen, johtava liikenneinsinööri: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 01.06.2022 Pajula Matias Nousevat ajoesteet kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Matias Pajula ja 25 muuta valtuutettua ovat tehneet 1.6.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:         

"Nousevat ajoesteet kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille

Kaupunkilaisten turvallisuuden varmistaminen on yksi kaupungin tärkeimmistä tehtävistä. Ikävä kyllä Helsinki ei ole tässä aina onnistunut. Viime vappuna räikeätä ylinopeutta ajanut kuljettaja törmäsi Pohjois-Esplanadilla muihin autoihin ja useampi henkilö loukkaantui. On ihme, ettei kukaan kuollut. Yhdenkään auton ei olisi pitänyt päästä ajamaan Esplandilla keskellä vapun juhlintaa.

Viime sunnuntain MM-kultajuhlissa sama vaarallinen ilmiö toistui. Kauppatorilla oli kymmeniä tuhansia ihmisiä juhlimassa Suomen maailmanmestaruutta ja kadut olivat täynnä onnellisia ja iloisia ihmisiä. Juhlan keskellä oli yksi erittäin keskeinen vaaratekijä: jälleen kerran autot. Samaan aikaan kun Mantan patsas oli suojattu aidalla ja vartijoilla, ajoivat lukuisat auto keskellä kymmenten tuhansien ihmisten ihmisjoukkoa. Patsas oli suojattuna, mutta ihmiset eivät.

On onnenkantamoinen, etteivät vapun kaltaiset tapahtumat toistuneet. Ei olisi tarvittu kuin yksi väkijoukkoon ajanut auto, ja useat ihmiset olisivat menettäneet henkensä. Jos joku olisi tahallaan halunnut aiheuttaa vahinkoa, olisi kuolleiden määrää laskettu kymmenissä, ellei sadoissa.

Näin ei voi olla. Kaupungin on kyettävä huolehtimaan ihmisten turvallisuudesta yleisötapahtumien aikana. Tämä koskee niin vapun kaltaisia suunniteltuja juhlia kuin kultajuhlien kaltaisia spontaaneja kokoontumisia. Jos kykenemme suojaamaan patsaan, kykenemme varmasti suojaamaan myös juhlivat
ihmiset.

Betoniporsaat eivät ole toimiva ratkaisu tähän tarkoitukseen. Niiden vieminen paikalleen on erittäin työlästä ja vaatii useamman päivän varoitusajan. Tästä syystä turvallisuuden turvaamiseen tarvitaan nopeammin käyttöön otettavia ratkaisuja. Parhaiten tähän tarkoitukseen soveltuisi maahan asennettavat
ajoesteet, jotka voidaan nostaa esiin erittäin lyhyellä varoitusajalla tilanteen niin vaatiessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki selvittäisi mahdollisuutta asentaa nousevat ajoesteet kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille, kuten Senaatintorin ja Kauppatorin ympäristöön."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 1.9.2022 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Pekka Nikulainen, johtava liikenneinsinööri: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 01.06.2022 Pajula Matias Nousevat ajoesteet kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566