Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2022

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

23.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 421

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelman 2022-2025 hyväksymiseksi

HEL 2021-013395 T 11 00 01

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat ympäristötarkastaja Laura Kotilainen ja tiimipäällikkö Elina Salo-Miilumäki. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Risto Rautavan ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Laura Kotilainen, ympäristötarkastaja, puhelin: 31037730

laura.kotilainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Helsingin Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelmaa 2022-2025, ohjeellisena noudatettavaksi liitteen nro 1 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Uudessa kaupunkistrategiassa vuosille 2021-2025 on yhdeksi tavoitteeksi asetettu toimiva ja kaunis kaupunki. Strategiakaudella kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että viihtyisän kaupungin perusedellytykset, kuten puistojen ja katujen siisteys, on huomioitu kaikkialla Helsingissä. Roskaantuminen on suuri ongelma Helsingissä. Roskaantuminen aiheuttaa haittaa ja vaaraa ympäristölle, vähentää kaupunkialueiden viihtyisyyttä ja terveellisyyttä sekä vaikuttaa negatiivisesti kaupunkikuvaan. Lisäksi roskaantuminen aiheuttaa vuosittain yli 11 miljoonan puhtaanapitokustannukset. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan roskaantuminen koetaan ilmastonmuutoksen ohella suurimmaksi luontoa kohtaavaksi uhaksi. Korona-aikana on roskaantumisesta muodostunut yhä näkyvämpi ongelma kaupungin alueella.

Roskaantumisen syinä ovat asukkaiden ympäristöön jättämät roskat, hulevesien riittämätön puhdistus, viemärien ylivuototilanteet, yhdyskuntajätteen dumppaus, kadulta poistetun lumen varastointi ja hävitys, tupakantumpeille ja muille roskille tarkoitettujen roska-astioiden riittämättömyys sekä rakennus- ja purkutyömailta tuulen mukana leviävät roskat. Roskaantumiseen vaikuttavat muun muassa totutut toimintatavat, roska-astioiden saavutettavuus, jätehuollon toimivuus ja jätteen ominaisuudet, kuten uudelleenkäyttöpotentiaali ja tuotteen koko.  Roskaantumisen hillinnän ohjelma kokoaa keinot eri lähteistä peräisin olevien roskien vähentämiseksi ja yhdistää roskaantumisen kanssa työskenteleviä tahoja.

Roskaantumisen hillinnän ohjelma koostuu toimenpideohjelmasta sekä verkostosta, johon kuuluu asiantuntijoita sekä kaupungin sisältä, että ulkopuolelta. Verkoston on tarkoitus lisätä tietoisuutta roskaantumisen parissa eri organisaatioissa ja yksiköissä tehtävästä työstä ja välittää tietoa tehokkaista toimintatavoista.

Roskaantumisen hillinnän toimintaa koordinoidaan Ympäristöpalveluissa. Kesällä 2020 Ympäristöpalvelut toteutti kansainvälisen kyselyn, jolla selvitettiin roskaantumisen ohjelmien yleisyyttä, sisältöä ja toimivuutta kunnissa. Helsingin ohjelmaa lähdettiin laatimaan kyselyn tuloksien perusteella. Ohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2020 järjestetyissä työpajoissa, joihin osallistui asiantuntijoita niin kaupungin sisältä kuin ulkopuoleltakin. Ohjelman toimenpiteet on muotoiltu tulosten pohjalta vuosien 2021-2022 aikana. Ohjelmassa on viisi kärkihanketta, jotka on muodostettu useammasta toimenpiteestä ja muodostavat suurempia kokonaisuuksia ja joita toteutetaan useamman vuoden aikana. Lisäksi ohjelmassa on muita toimenpiteitä, jotka ovat pienempiä ja lyhytkestoisempia. Toimenpiteet jakaantuvat kolmeen teemaan: viestintä, yleiset alueet ja rakentaminen. Ohjelma kattaa valtuustokauden 2021-2025 ja päivitys on suunnitteilla vuodeksi 2026. Osa ohjelman toimenpiteistä kartoittaa tehokkaita tapoja vähentää roskaantumista ja muodostaa siten pohjan ohjelman tuleville päivityksille.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Laura Kotilainen, ympäristötarkastaja, puhelin: 31037730

laura.kotilainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 16.08.2022 § 412

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566