Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2022

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

23.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 420

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Tapaninkylä, Himmelitie 9 ja 11

Kaupunkiympäristölautakunnan 14.6.2022 § 373 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Tapaninkylä, korttelin 39359 tontit 4 ja 5, piirustus nro 12719, Himmelitie 9 ja 11.

HEL 2020-002728

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12719
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12719 

Helsingissä 10.8.2022

Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Kärkitie 9

Kaupunkiympäristölautakunnan 14.6.2022 § 374 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, tontti 30045/1, katu-, vesi- ja puistoalueita, piirustus nro 12768, Kärkitie 9.

HEL 2021-008086

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12768
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12768

Helsingissä 11.8.2022

Voimaan tullut asemakaava: Toukola, Damaskuksentie 4

Voimaan tullut asemakaava: Toukola, Damaskuksentie 4
Kaupunginvaltuuston 15.6.2022, § 175, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Toukola, tontti 905/3, piirustus nro 12733, Damaskuksentie 4.

HEL 2016-000844

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12733
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12733

Helsingissä 12.8.2022

Voimaan tullut asemakaava: Konala, Konalankuja

Kaupunginvaltuuston 1.6.2022, 145 §, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Konala, kortteli 32038 ja katualue, muodostuu uusi kortteli 32057, piirustus nro 12665, Konalankuja.

HEL 2013-003894

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12665
Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12665

Helsingissä 21.7.2022

Voimaan tullut asemakaava: Pitäjänmäki, Kokkokalliontie 9

Kaupunginvaltuuston 1.6.2022, 146 §, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pitäjänmäki, Reimarla, tontti 46138/17, piirustus nro 12743, Kokkokalliontie 9.

HEL 2020-011398

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12743
Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12743

Helsingissä 21.7.2022

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566