Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2022

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

23.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 429

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 9.8.−17.8.2022 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 9.8.−17.8.2022 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Päätökset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilat -palvelu, yritystilat-yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilat -palvelu, isännöintitiimi 5, tiimipäällikkö

Päätökset

Tilat -palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Päätökset

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimipäällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566