Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2022

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

23.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 428

Kruununhaan korttelin 15 tontin 3 (Pohjoisranta 12) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12796)

HEL 2022-006525 T 10 03 05

Hankenumero 2921_8

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Otso Kivekäs: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Irene Siljama, arkkitehti, puhelin: 09 310 33174

irene.siljama(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12796 / 23.8.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää pidentää 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin 15 tonttia 3 (Pohjoisranta 12) koskevaa rakennuskieltoa kahdella (2) vuodella. Rakennuskieltoalue ilmenee liitteenä olevasta piirustuksesta nro 12796 (liite 1). Rakennuskielto on voimassa 23.8.2024 asti.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päättää määrätä, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätöksestä tulee kuuluttaa.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 1.9.2020 § 454 pidentää 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin 15 tontin 3 rakennuskieltoa kahdella vuodella 9.9.2022 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus numero 12664, päivätty 1.9.2020) kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan tontti 15/3 on keskusta aluetta C2, kantakaupunki, mikä tarkoittaa toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää aluetta. Kulttuuriympäristöt - teemakartalla tontti 15/3 on merkitty kuuluvan Uudenmaan kulttuuriympäristöt -selvitykseen 2012. Tontti 15/3 kuuluu teemakartan mukaan myös Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviin alueisiin vuoden 2002 selvityksen perusteella.

Tontilla 15/3 on voimassa asemakaava nro 7949 (tullut voimaan 14.1.1983), jonka mukaan tontti 15/3 on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Tontin 15/3 sisäpihalla sijaitsevaa puurakennusta ei ole määrätty suojeltavaksi. Lisäksi puurakennus sijaitsee asemakaavaan merkityn rakennusalan ulkopuolella. Tontilla sijaitseva kadunvarren kivitalo on suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kohteena ark-merkinnällä.

Voimassa oleva asemakaava ei turvaa puurakennuksen kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymistä.

Tontin 15/3 asemakaavamuutoksen tarve on ollut esillä 1998 lähtien. Kaupunginmuseon johtokunta laati 10.3.1998, kaupunginhallituksen kehotuksesta, selvityksen Kruununhaan puurakennusten suojelutilanteesta ja esityksen suojeltavista puurakennuksista.

Kaupunginmuseon johtokunnan esitykseen sisältyneet puurakennukset, mihin tontilla 15/3 sijaitseva talo kuuluu, edustavat Helsingissä harvinaiseksi käynyttä 1800-luvun lopun ja vuosisadan vaihteen puurakennuskantaa. Ne ovat viimeisiä jäänteitä Helsingin puukaupungista. Kaupungin rakentumisvaiheista ja asutushistoriasta kertovat rakennukset ovat arvokas osa niemen rakennuskantaa, vaikka yksittäisiin säilyneisiin rakennuksiin ei liittyisikään erityisiä arkkitehtonisia tai rakennustaiteellisia arvoja. Rakennusten suojelussa on olennaista, että rakennukset säilyvät nykyisillä paikoillaan.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.1998, että näiden suojeltavien puurakennusten asemakaavaa muutetaan ja asetti tontit rakennuskieltoon. Puurakennusten asemakaavoja on muutettu vähitellen hankekohtaisesti. Tontilla 15/3 asemakaavan muutos ei ole ollut muista syistä ajankohtaista, eikä tontin läheisyydessä ole ollut valmistelussa laajempaa asemakaavaa, johon tontin olisi voinut luontevasti liittää.

Rakennuskieltoa on jatkettu kaksi vuotta kerrallaan.

Alue on yksityisessä omistuksessa.

Rakennuskiellon pidentäminen

Voimassa oleva asemakaava ei turvaa tontin 15/3 sisäpihalla sijaitsevan puurakennuksen kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymistä. Rakennuskiellolla turvataan kaavoituksen keinoin suojeltavan rakennuksen säilyminen.

Tontti 15/3 kuuluu kantakaupungin uudelleenkaavoituksen asemakaavamuutoksen alueeseen. Koska uudelleenkaavoitusta ei ole Kruununhaan osalta vielä ohjelmoitu, on tavoitteena laatia tonttikohtainen kaava rakennuskieltojakson aikana, jonka myötä myös sisäpihan rakennus suojellaan.

Rakennetun ympäristön suojelun turvaamiseksi ja kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Kaupunkiympäristön asemakaavoituspalvelu on laatinut rakennuskieltoalueesta 23.8.2022 päivätyn piirustuksen nro 12796.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon määräämisestä alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, ja kiellon voimassaolon pidentämisestä.

Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 53 § 2 momentti, 202 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 93 §

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Irene Siljama, arkkitehti, puhelin: 09 310 33174

irene.siljama(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12796 / 23.8.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Tiedoksi

Kymp/Asemakaavoituspalvelu (kuulutus) tiedoksianto

Kaupunginkanslia tiedoksianto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566