Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2022

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/24

 

14.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 381

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta, jossa ehdotetaan Helsingin sisäisen vesiliikenteen siirtämistä HSL:n järjestämäksi osaksi julkista liikennettä

HEL 2022-005401 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupungin pääperiaatteena vesiliikenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua markkinaehtoisesti. Markkinaehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman yhteiskunnan maksamaa julkista tukea. Palvelun tuottava yritys vastaa reittien ja aikataulujen suunnittelusta sekä lippujen hinnoittelusta. Markkinaehtoisessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesiliikenteen mahdollistajana, mutta kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen tarjontaan ovat rajalliset.

Suomenlinnan lauttaliikenne muodostaa vesijoukkoliikenteessä poikkeuksen. Suomenlinnassa on ympärivuotista asumista ja sen vuoksi se kuuluu Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) järjestämän joukkoliikenteen piiriin, jolloin kaupungin maksamalla tariffituella myös subventoidaan lippujen hintoja.

HSL:n tariffin käyttöotto vesiliikenteestä pienentäisi saatuja lipputuloja merkittävästi. Esimerkiksi suosittuun matkakohteeseen Pihlajasaareen aikuisten meno-paluulippu maksaa nykyisin 8,50 euroa. HSL:n AB-vyöhykkeen kertalippu maksaa 2,80 euroa. Edestakaisen matkan lipputulo HSL:n kertalipuilla olisi 5,60 euroa. HSL:n matkoista 60-70 % tehdään kausilipuilla. Kausilipulla tehty vesiliikennematka ei tuo järjestelmään lainkaan lisätuloa. Karkeasti arvioiden HSL-tariffilla lipputulot jäisivät noin 20-25 %:n nykyisen tariffin tuotosta. Tulonmenetys jäisi katettavaksi verovaroista.

Koronapandemian jäljiltä pienentyneet joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat vaikeuttaneet HSL:lle asetetun 50 %:n subventioasteen saavuttamista. Vesiliikenteen siirtäminen HSL:n järjestettäväksi ja HSL-tariffin käyttö vesiliikenteessä kasvattaisivat HSL:n alijäämää entisestään. Vesiliikenne kasvattaisi myös HSL:n henkilöstökuluja. Henkilöresursseja tarvittaisiin vesiliikenteen suunnitteluun sekä liikenteen kilpailuttamiseen ja hallintoon. HSL:n tarjoamassa joukkoliikenteen reittipalvelussa on myös tiedot markkinaehtoisesti toimivan vesiliikenteen reiteistä ja aikatauluista, jolloin laivamatka on suunniteltavissa osana jo mantereella alkanutta joukkoliikennematkaa.

Merellisen Helsingin houkuttelevuuden kehittämiseksi kaupunki selvittää erilaisia mahdollisia toimenpiteitä. Yksi kokonaisuus on lauttayhteyksien parantaminen Helsingin edustan saariin. Valmistelua tehdään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdolla kaupunkiympäristön toimialan osallistuessa valmisteluun tiiviisti.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 13.04.2022 Karhuvaara Arja Helsingin sisäinen vesiliikenne HSL:n järjestämäksi osana julkista liikennettä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 16 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 13.4.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Helsingin sisäinen vesiliikenne HSL:n järjestämäksi osana julkista liikennettä

Me allekirjoittaneet kannustamme Helsingin kaupunkia toimimaan niin, että kaupungin sisäinen ja saarten välinen vesiliikenne siirtyy osaksi HSL:n hallitsemaa päivittäistä julkista liikennettä, sen lippujärjestelmää, reititystä ja liikennöitsijöiden kilpailuttamista.

Helsinki avaa entistä enemmän saaria ja ranta-alueita kansalaiskäyttöön. Jotta aidosti, myös matkailutuloja tuovan asuin- ja toimintaympäristön luominen Helsinkiin toteutuisi on tärkeää, että vesiliikenteen reitit saataisi palvelemaan merellisen Helsingin asukkaita, turismia ja ranta-alueiden yrittäjiä, myös saarten välillä siirtymisen mahdollistaen.

Myös nykyisten toimijoiden, Suomenlinnan Hoitokunnan ja Metsähallituksen työmäärä vähenisi sillä, että vesiliikenne kokonaisuudessaan siirtyisi osaksi HSL:n julkista liikennöintiä ja lippujärjestelmää, jolloin em. toimijat voivat keskittyä ydintehtäväänsä pitämään osaltaan huolta heidän vastuullaan olevista maa-alueista.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 19.8.2022 mennessä. Asiasta on pyydetty lausunto myös HSL:ltä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 13.04.2022 Karhuvaara Arja Helsingin sisäinen vesiliikenne HSL:n järjestämäksi osana julkista liikennettä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566