Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2022

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

07.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 354

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Elina Kauppilan toivomusponnesta koskien mahdollisuutta säästää mahdollisimman paljon nykyistä puustoa tulevan Kurjenmiekanpuiston alueella Mannerheimintien ja Vihdintien kulmassa

HEL 2022-000735 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ruskeasuon kaupunginosaan, Pikku Huopalahden osa-alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus nro 12591, Huopalahdenportti. Pikku Huopalahden pohjoisosaan suunnitellaan uusi kantakaupunkimainen asuinalue n. 2 500 asukkaalle. Kadunvarsille sijoitetaan liiketiloja. Alueelle tulee myös päiväkoti ja päivittäistavarakauppa. Hammaslääketieteen ja oikeuslääketieteen laitosten toiminnot siirretään Meilahden ja Tilkanmäen alueille ja nykyiset laitosrakennukset puretaan. Alueelle rakennetaan uusia katu- ja puistoalueita sekä aukio, ja nykyisiä katuja ja puistoja peruskorjataan. Uusien katujen varsille sekä puistoihin istutetaan puita sekä muuta kasvillisuutta.

Kaupunginvaltuusto on 19.1.2022, 14 § päättänyt alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Päättäessään kaavasta kaupunginvaltuusto on edellyttänyt tutkittavan mahdollisuutta säästää mahdollisimman paljon nykyistä vaahteravaltaista puustoa tulevan Kurjenmiekanpuiston alueella Mannerheimintien ja Vihdintien kulmassa.

Asemakaavan muutosehdotuksesta on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen.

Huopalahdenportin alueelle on laadittu katu- ja puistosuunnitelmia kaavamuutoksen pohjalta. Kaava-alueen koillisosaan on kaavassa osoitettu asuinkortteleita, Kurjenmiekankuja-niminen jalankululle ja pyöräliikenteelle osoitettu katualue, jonka kautta kulkuyhteydet paranevat Huopalahdenportin tulevalta sekä muun muassa nykyiseltä Kytösuontien varren asuinalueelta Mannerheimintien, Hakamäentien sekä Hämeenlinnanväylän suuntiin, sekä Kurjenmiekanpuisto-niminen uusi puistoalue. Puistoalueelle tulee myös reittejä jalankulku- ja pyöräliikenteelle sekä huolto- ja pelastusajolle.

Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu alueen luontoarvoja ja alueen säilytettävää puustoa tarpeellisessa laajuudessa.

Alueen luonnonympäristön lähtökohtia ja kaavaratkaisua on myös selostettu asemakaavan selostuksessa (s. 22-23). Selostuksen mukaan (s. 13) alueen säilyvät puistot ovat Haaganpuronlehto ja Punamäenlehto, jotka säilyvät luonnonmukaisina ja puustoisina alueina.

Asemakaavan vuorovaikutusraportissa (s. 16-17, 21) on käsitelty kaava-alueella sijaitsevia jalopuumetsiköitä. Vuorovaikutusraportin mukaan Pikku-Huopalahden pohjoisosan kaava-alueen metsiköt sijaitsevat Oikeuslääketieteen ja Hammaslääketieteen laitoksien tontilla Mannerheimintien varrella. Pohjoisempi puustoalue on kooltaan 0,55 hehtaaria ja eteläisempi 0,18 hehtaaria. Vuorovaikutusraportissa todetaan, että Huopalahdenportin kaava-alueen metsiköt eivät ole Helsingin luontotietojärjestelmän arvokkaita kasvillisuuskohteita tai metsäkohteita. 

Asemakaavan liitteenä olevan vuorovaikutusraportin mukaan alueen metsiköt voidaan nähdä piha-aluekohteina, jotka eivät edusta luonnontilaista metsäaluetta: metsiköiden aluskasvillisuus ja maaperä on kulunutta käytön vuoksi, jolloin alueen luonnontilaisuus on kärsinyt. Kyseessä olevat metsiköt eivät rajaudu metsään tai muuhun luontaiseen biotooppiin ja ne sijaitsevat hyvin urbaanissa ympäristössä, joka on tiivistymässä entisestään. Kyseessä olevien metsiköiden suojelu ei kaupungin arvion perusteella edistä luonnonsuojelulain 29 §:n mukaista luontotyypin suojelua, koska alueen metsiköissä on vähän muita luonnontilaisuuteen perustuvia arvoja.

Asemakaavan selvitysten lisäksi puuston säilyttämismahdollisuuksia on tutkittu katu- ja puistosuunnittelun yhteydessä.

Tulevalla Kurjenmiekanpuiston alueella, joka sijaitsee Mannerheimintien ja Vihdintien kulmauksessa, on nykyisin vähäisiä määriä vaahteroita. Tulevaa puistoaluetta runsaasti enemmän nykyistä puustoa on tulevien asuinkerrostalojen korttelialueilla sekä katualueen kohdalla.

Puut sijaitsevat liian lähellä rakennettavia asuintaloja ja ne ovat enimmäkseen kulku- ja huoltoväylien ja pelastusteiden kohdalla. Tasaus eli maanpinnan korkeustaso tulee muuttumaan alueen ja kulkureittien rakentamisen seurauksena koko puiston alueella niin paljon, että puustoa ei ole mahdollista tässä kohdassa säilyttää. Täyttöä tulee olemaan puiston itäosassa noin 0,5 metriä ja länsipäässä enimmillään 2,5 metriä nykyiseen verrattuna.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Silja Hurskainen, tiimipäällikkö: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauppila Elina, toivomusponsi, Kvsto 19.1.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Elina Kauppila on tehnyt 19.1.2022 seuraavan toivomusponnen:         

"Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavan muuttaminen (nro12591

Hyväksyessään Huopalahdenportin asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää tutkittavan mahdollisuutta säästää mahdollisimman paljon nykyistä vaahteravaltaista puustoa tulevan
Kurjenmiekanpuiston alueella Mannerheimintien ja Vihdintien kulmassa."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 30.6.2022 mennessä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Silja Hurskainen, tiimipäällikkö: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauppila Elina, toivomusponsi, Kvsto 19.1.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566