Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2022

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

07.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 355

Helsingin kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2022

HEL 2022-003149 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti myöntää seuraaville tiekunnille yksityisteiden kunnossapitoavustusta 1 100 euroa / kilometri ja sen lisäksi kunnossapitoavustusta 220 euroa / kilometri tien osalle, jossa on järjestettyä julkista liikennettä:

Degermosantien tiehoitokunta

0,63 km

  693 euroa

Karhutorpantien tiehoitokunta

0,60 km

  660 euroa

Kattilalaakson yksityinen tiekunta

0,33 km

  363 euroa

Lill-Fants väglag

0,46 km

  506 euroa

Maikinmäki-Långörn tiekunta

1,43 km

1573 euroa

Poroniitynlaakson tiehoitokunta

0,33 km

  363 euroa

Puroniitynmäen tiehoitokunta

0,30 km

  330 euroa

Puroniityntien tiehoitokunta

3,70 km

4070 euroa

                        + julkinen liikenne

3,70 km

  814 euroa

Ribbingö-Husö tiehoitokunta

4,20 km

4620 euroa

                        + julkinen liikenne

1,88 km

  413,60 euroa

Vanha Rajatien tiehoitokunta

0,50 km

  550 euroa

Vikkullantien tiehoitokunta

1,80 km

1980 euroa

 

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Degermosantien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

2

Karhutorpantien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

3

Kattilalaakson yksityinen tiekunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

4

Lill-Fants väglag, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

5

Maikinmäki-Långörn tiekunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

6

Puroniitynlaakson tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

7

Poroniitynmäen tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

8

Poroniityntien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

9

Ribbingö-Husön tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

10

Vanha Rajatien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

11

Vikkullantien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

12

Hakuohje 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tiehoitokunnat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Talous- ja suunnittelupalvelut

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunkiympäristölautakunta päättää Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 18 kohdan mukaisesti lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja avustusten käytön valvonnasta. Avustuksia maksetaan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden yleiset alueet palvelun kunnossapitoyksikön budjettiin varatusta määrärahasta. Yksityisteiden avustaminen kohdennetaan kunnossapitoon, jonka merkitys tielle ja sen käytettävyydelle on suurin.

Uusi Yksityistielaki hyväksyttiin 13.7.2018 ja tuli voimaan 1.1.2019. Yksityistielain 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta haki 11 tiekuntaa. Hakemukset ovat esityslistan liitteinä 1–11:

1.

Degermosantien tiehoitokunta

0,63 km

2.

Karhutorpantien tiehoitokunta

0,60 km

3.

Kattilalaakson yksityinen tiekunta

0,33 km

4.

Lill-Fants väglag

0,46 km

5.

Maikinmäki-Långörn tiekunta

1,43 km

6.

Puroniitynlaakson tiehoitokunta

0,33 km

7.

Puroniitynmäen tiehoitokunta

0,30 km

8.

Puroniityntien tiehoitokunta

3,70 km

9.

Ribbingö-Husö tiehoitokunta

4,20 km

10.

Vanha Rajatien tiehoitokunta

0,50 km

11.

Vikkullantien tiehoitokunta

1,80 km

 

Avustaminen edellyttää, että tiekunta on järjestäytynyt ja virallisesti perustettu. Hakemuksessa tiekunnan on esitettävä arvio tulevista vuosikustannuksista ja selvitys edellisen vuoden toteutuneista kustannuksista. Avustuksen ehtona on myös, että tie on avoin satunnaiselle yleiselle liikenteelle (Yksityistielaki 85 §). 

Degermosantie on hakemuksessaan ilmoittanut tien pituudeksi 0,7 km. Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä tien pituus on kuitenkin 0,63 km. Tiekunnan vastuulle ei kuulu pihatiet. Avustettavana tieosuutena on rekisterin mukainen 0,63 km.

Karhutorpantie on hakemuksessaan ilmoittanut tien pituudeksi 0,9 km, mutta Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ei ole tehty hakuohjeiden mukaisia muutoksia tiekunnan hallinnoimaan tieosuuteen. Näin ollen avustuskelpoisena pidetään edelleen aiemmin tiedossa olevaa 0,6 km tien pituutta.

Kunnossapitoavustuksen taso säilyy ennallaan viime vuoteen verrattuna. Avustus vuonna 2021 oli 1 100 euroa / kilometri ja lisäksi maksettiin 220 euroa / kilometri tien osalle, jossa on järjestettyä julkista liikennettä. Kunnossapitoavustusten yhteismäärä vuonna 2022 on 16 935,60 euroa. (Hakuohje Liite 12.)

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Degermosantien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

2

Karhutorpantien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

3

Kattilalaakson yksityinen tiekunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

4

Lill-Fants väglag, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

5

Maikinmäki-Långörn tiekunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

6

Puroniitynlaakson tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

7

Poroniitynmäen tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

8

Poroniityntien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

9

Ribbingö-Husön tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

10

Vanha Rajatien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

11

Vikkullantien tiehoitokunta, yksityistien kunnossapidon avustushakemus

12

Hakuohje 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tiehoitokunnat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Talous- ja suunnittelupalvelut

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566