Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2022

1 (5)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

03.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 280

Tehtaanpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Punavuori

HEL 2022-005012 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Otto Meri: Pyydän asian viikoksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle Otto Meren ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Tehtaanpuiston puistosuunnitelman VIO 6211/1, liitteiden nro 1 ja 2 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee Punavuoren (32.) kaupunginosassa, osa-alueella Punavuori. Puistosuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 7715 (tullut voimaan 11.1.1977). Asemakaavassa alue on merkitty puistoksi (P). Koko Tehtaanpuisto ei sisälly puistosuunnitelmaan, vaan osa puistosta jää nykyiselleen. Suunnittelualue on esitetty suunnitelmapiirustuksessa VIO 6211/1 liitteen 2 mukaisesti. Tehtaanpuiston pinta-ala on 21 254 m², josta suunnittelualueen pinta-ala on 8100 m².

Tehtaanpuisto rajautuu Tehtaan-, Laivurin- ja Sepänkatuun. Puiston eteläpuolelta alkaa Eiran huvilakaupunginosa, itäpuolella on Ullanlinna ja pohjoispuolella ovat Punavuoren kerrostalokorttelit. Puiston keskellä sijaitsee Mikael Agricolan kirkko, joka on yksi Helsingin keskustan maamerkeistä. Kirkon itäpuolella on Leikkipuisto Seppä, jonka leikkipuistorakennus tullaan uusimaan vuonna 2023. Suunnittelualueeseen kuuluu leikkipuisto Sepän lisäksi Sepänkadun reuna ja puiston koilliskulmaus.

Tehtaanpuisto on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Rky). Se on rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä aikakaudelleen tyypillinen puisto.

Suunnittelun tavoitteet pohjautuvat Tehtaanpuiston puistohistorialliseen selvitykseen vuodelta 2014 (Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy). Selvityksen mukaan puiston itä-länsi- ja koillis-lounassuuntaiset näkymälinjat kirkolle tulee huomioida suunnittelussa. Puistossa on harvinaisen iäkkäitä ja kookkaita puita sekä merkittäviä puukujanteita ja puurivejä.  Leikkikentän eteläpäädyn nurmialueen ja muotoon leikatun pensasaitarajauksen palauttamista tulisi harkita mahdollisuuksien mukaan. Selvityksessä suositellaan 1980-luvulla uusitun koilliskulmauksen palauttamista puiston alkuperäisen tyylin mukaiseksi.

Leikkipuistossa käy päivittäin runsaasti leikkijöitä ja kulutus on kovaa.  Leikkivälineet ovat kuluneita ja leikkipuistoa ympäröivä kasvillisuus on kauttaaltaan kärsinyt. Leikkipihalla sijaitsee vesiaihe. Leikkipuistoa käyttävät päiväkoti- ja leikkipuistoryhmät sekä alueen asukkaat.

Myös puistoalue on kovalla kulutuksella. Puistoa käyttävät palloa pelaavat koululaisryhmät, lähialueen asukkaat sekä koiranulkoiluttajat.  Sepänkadun puoleiselle nurmikaistalle on muodostunut epävirallinen, savipintainen kulkureitti.

Puistoalueen puustosta on laadittu kuntokartoitus ja puiston poikittaisen puistokäytävän puukujanteen pylväshaavat on todettu huonokuntoisiksi. Puiston keskiakselin puukujanne on puistolle tärkeä tilallinen elementti. Tavoitteena on uusia huonokuntoiset puut ja taata puiden elinvoimaisuus.

Suunnittelualueesta on tehty PIMA-selvitys ja rakentamisessa varaudutaan kynnysarvot ylittävän maa-aineksen käsittelyyn asianmukaisella tavalla.

Tavoitteena on peruskorjata Tehtaanpuiston leikkipuisto Seppä ja tehdä siitä turvallinen, monipuolinen leikkipaikka, sekä parantaa Sepänkadun puoleisen osan toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä. Kunnostuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentämiseksi tavoitteena on käyttää mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä materiaaleja.

Puistosuunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan nro 7715 mukaisen puiston kunnostaminen.

Suunnitelma

Leikkipuisto Seppä on suunniteltu luontevaksi osaksi kulttuurihistoriallisesti merkittävän Tehtaanpuiston laajaa kokonaisuutta. Leikkialueesta on tehty muodoltaan selkeämpi, mukaillen alkuperäisen suunnitelman funktionalistista tyyliä. Leikkialueen keskeltä on poistettu 2000-luvun alussa toteutettu tekonurmipintainen kumpare. Sisäänkäynnin läheisyydessä sijaitsee pienten lasten leikkialue, isojen lasten leikkialue on puiston pohjoisosassa. Rakennuksen länsipäädyssä olevaa hyötykasvikulmausta uudistetaan. Puiston koilliskulmauksen muotokieli on pelkistetty ja Sepänkadun reunaan on suunniteltu kivituhkapintainen puistoraitti tallautuneen savipolun paikalle.

Leikkipaikan pinnoitteena käytetään asfalttia, kivituhkaa, turvasoraa sekä hiekan väristä valettavaa turva-alustaa.

Puiston kookkaat puut säilytetään. Huonokuntoiseksi todetut puut uusitaan. Leikkialueelle istutetaan uusia puita ja pensaita. Puiston länsikulmaukseen istutetaan perennoja.

Leikkialueen ympärille rakennetaan uusi turvanormien mukainen aita. Leikkipuiston välineiden valinnassa otetaan huomioon ajattomuus, ekologisuus, funktionaalisuus ja visuaalinen keveys sekä leikittävyys. Piha-alueen keskeltä poistetaan maastonmuotoilu ja sen paikalle sijoitetaan monitoimikiipeilyväline.

Sepänkadun puolella olevien puistoraittien alkuun asennetaan irrotettavat pollarit läpiajon estämiseksi.

Suunnittelualueen valaistusta uusitaan ja täydennetään. Alue kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy nykyiseen viemäristöön. Pallokentän kohdalla uusi puistoraitti nousee tuettuna katutasosta noin 40 cm verran. Tällä tavoin arvopuiden juuristoa häiritään mahdollisimman vähän. Leikkipuisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta VIO 6211 liitteen 1 mukaisesti ja suunnitelmapiirustuksesta VIO 6211/1 liitteen 2 mukaisesti.

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 7715 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla 16.2.-1.3.2022 välisen ajan.

Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta lähetettiin puistoon rajautuvien kiinteistöjen omistajille, paikallislehdille ja paikalliselle asukasyhdistykselle. Maksullinen lehti-ilmoitus julkaistiin Helsingin Uutisissa 16.2.2022. Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 1.3.2022 mennessä.

Asukkaiden kommenteissa toivottiin leikkialueen keskellä olevan tekonurmipintaisen kumpareen sekä pienten lasten aitauksen säilyttämistä. Toivottiin myös hyvää valaistusta turvallisuuden ja käytettävyyden lisäämiseksi. Kumpare on suunniteltu poistettavaksi turvallisuuden ja alueen historiallisen ilmeen palauttamiseksi. Aidatun alueen sisällä olevaa aidattua aluetta ei ole suunniteltu säilytettäväksi, koska se muodostaisi pienille lapsille suhteettoman pienen käyttötilan. Julkinen leikkipuisto on suunniteltu ensisijaisesti kaikille alueen lapsille eikä sitä varata yksityiseen käyttöön. Valaistusta tullaan parantamaan.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon liitteen 3 mukaisesti.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston rakentamisen kustannukset suunnittelualueelta ovat noin 1 393 000 euroa eli noin 172 euroa/m² (alv 0%) kustannus sisältää lisäksi kynnysarvomaiden puhdistuskustannuksia 187 000 euroa. Suunnittelualueen arvonlisäverottomat vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat 12 150 euroa, 1.5 euroa/m² (alv 0%). Suunnittelualue kuuluu hoitoluokkaan A2 käyttöviheralue (RAMS R2).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus.

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan lautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia. Puistosuunnitelma mahdollistaa puiston peruskorjauksen. Suunnitelman voidaan katsoa olevan taloudellisesti merkittävä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 §, 1-3 momentti

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Puistosuunnitelmaselostus VIO 6211/1

2

Suunnitelmapiirustus VIO 6211/1

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Hallinto- ja lakipalvelut/Krook Tanja

Rakennukset ja yleiset alueet/tilat/Hilden Sari

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566