Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2022

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

03.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 284

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 21.4.−27.4.2022 tekemien päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 21.4.−27.4.2022 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Päätökset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Maankäyttöjohtaja

Päätökset

Asemakaavoitus, asemakaavapäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Päätökset

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikennejärjestelmä, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Päätökset

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilat -palvelu, yritystilat-yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Tilat -palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Päätökset

Tilat -palvelu, tilaomaisuus-yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Yleiset alueet -palvelu, infrapäällikkö

Päätökset

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Yleiset alueet -palvelu, kunnossapito-yksikkö, yksikön päällikkö

Päätökset

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Päätökset

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö ja -valvonta, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimipäällikkö

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kaupungingeodeetti

Päätökset

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Päätökset

Rakennusvalvontapalvelut, lupayksikkö 1, yksikön päällikkö

Päätökset

Ympäristöpalvelut, ympäristöseuranta ja valvonta, yksikön päällikkö

Päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 21.4.2022

Päätösasiakirjat

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566