Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2022

1 (6)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

03.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 272

Kuninkaantammentien hiihtoreitin puistosuunnitelman hyväksyminen

HEL 2022-005298 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Kuninkaantammentien hiihtoreitin puistosuunnitelman VIO6241/1 liitteen numero 2 mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että latureitin toteutuksessa on huolehdittava siitä, että vaikutukset metsäluontoon ovat mahdollisimman vähäiset, ja lautakunta edellyttää, että latujen toteutuksen tulee vastata puistosuunnitelmissa esitettyä täsmällisesti puiden määrän osalta. Toteutusvaiheessa tulee siis huolehtia siitä, että ainuttakaan säilytettäväksi merkittyä puuta ei kaadeta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelupäällikkö Tiina Saukkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Päätösehdotukseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen kappale: Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että latureitin toteutuksessa on huolehdittava siitä, että vaikutukset metsäluontoon ovat mahdollisimman vähäiset, ja lautakunta edellyttää, että latujen toteutuksen tulee vastata puistosuunnitelmissa esitettyä täsmällisesti puiden määrän osalta. Toteutusvaiheessa tulee siis huolehtia siitä, että ainuttakaan säilytettäväksi merkittyä puuta ei kaadeta.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Angelvuo Petri, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus VIO 6241/1

2

Suunnitelmapiirustus VIO 6241/1

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Kuninkaantammentien hiihtoreitin puistosuunnitelman VIO6241/1 liitteen numero 2 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kuninkaantammentie on osoitettu pyöräliikenteen tavoiteverkon pääreitiksi. Kuninkaantammentien hiihtoreitin puistosuunnitelman lähtökohtana on vuonna 2020 hyväksytty Keskuspuiston opastuksen yleissuunnitelma, jonka mukaan Kuninkaantammentie muutetaan talvikunnossapidettäväksi reitiksi osana pyöräilyn edistämistä. Taustalla on myös  asukaspalaute, jossa on toivottu lisää käveltäviä ja pyöräiltäviä talviulkoilureittejä Keskuspuiston pohjoisosaan. Yksi tavoite on vähentää laduilla kävelyä ja pyöräilyä.

Suunnitelman sisältö

Puistosuunnitelma sisältää suunnitelmaselostuksen liitteen 1 mukaisesti, suunnitelmapiirustuksen VIO6241/1 liitteen 2 mukaisesti ja vuorovaikutusraportin liitteen 3 mukaisesti.

Rakennettavan latureitin pituus on noin 600 metriä. Reitti kulkee välillä Pitkäkoskenniitty–Uudentorpanpelto. Uusi latureitti yhdistää useita muita latuja toisiinsa mahdollistaen sujuvan latuverkoston Haltialan alueella. Kulttuuri- ja vapaa-ajan liikuntapalvelut, joka on määritellyt hiihtoreitin rakentamistarpeen, vastaa myös ladun kunnossapidosta.

Suunnittelun aikana etsittiin vaihtoehtoisia latulinjauksia Kuninkaantammentien ja Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen välisestä maastokäytävästä. Myös erilaisia ladun leveyksiä tutkittiin ja päädyttiin vaihtoehtoon, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen perinteisen hiihtotyylin reitin, joka on ylläpidettävissä nykyisellä kalustolla.

Suunnitelmassa on huomioitu Kuninkaantammentien maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot, mitä myös Helsingin kaupunginmuseon on edellyttänyt kannanotossaan.

Kuninkaantammentien hiihtoreitti on suunniteltu siten, että sen vaikutus metsäiseen maisemaan ja luontoon on mahdollisimman pieni. Luontotietojärjestelmän mukaiset linnuston, lepakoiden ja kääpien alueiden arvot on otettu suunnitelmassa huomioon sijoittamalla latu-ura mahdollisimman kapeana maastoon siten, että sen takia kaadettavien, yli 20 cm läpimitaltaan olevien puiden lukumäärä on mahdollisimman pieni. Kaadettavat puut jätetään maastoon lahopuiksi.

Puiden kaatamisesta ei ole haittaa liito-oraville, mikä on tarkistettu suunnittelun yhteydessä. Latureitti sijoittuu ulkoilureitin eteläpuoleiseen metsään siten, että tien ja ladun väliin jää puustoa. Latupohja pinnoitetaan puuhakkeella, ja sen luiskat maisemoituvat luonnonkasvillisuudella.

Puistosuunnitelmassa esitetty latureitti on sopivin hiihtoyhteyden säilyttämiseksi Pitkäkosken majan, sieltä lähtevien Keskuspuiston läntisten latureittien ja Niskalan pelloilla olevien latujen välillä.

Vuorovaikutus

Kuninkaantammentien hiihtoreitin tarve latuverkoston täydentäjänä määriteltiin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelussa ja hiihtoreitin puistosuunnitelma laadittiin kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta. Suunnittelu tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupunkiympäristön ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialojen kanssa. Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Kerro Kantasi verkkopalvelussa 23.1. - 13.2.2022 yhdessä Paloheinän hiihtoreitin puistosuunnitelmaluonnoksen kanssa. Kummastakin puistosuunnitelmasta pystyi antamaan palautetta erikseen. Kuninkaantammentien latusuunnitelman luonnoksesta saatiin 925 kommenttia.

Kuninkaantammentien hiihtoreitillä järjestettiin maastokatselmus 27.1.2022 kutsutuille sidosryhmätahoille. Maastokatselmuksella käveltiin suunniteltu latulinjaus läpi ja suunnitelmasta keskusteltiin paikalle saapuneiden kanssa. Suunnitelmaluonnoksesta saatiin myös kirjallista palautetta Keskuspuistoryhmältä, Kaupunginmuseolta ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys HELSY:ltä.

Edellä mainittu palaute ja mielipiteet käytiin läpi ja niihin laadittiin vastineet vuorovaikutusraportin mukaisesti (liite 3).

Saadussa palautteessa kävelijät ja pyöräilijät kannattivat hiihdon siirtämistä uudelle hiihtoreitille ja Kuninkaantammentien muuttamista talvisin kunnossapidettäväksi ulkoilureitiksi. Hiihtäjät puolestaan vastustivat Kuninkaantammentiellä tähän asti olevan ladun muuttamista talvisin kunnossapidettäväksi kävelyn ja pyöräilyn reitiksi.

Palautteessa ehdotettiin myös, että Kuninkaantammentiellä voisi jatkossa sekä hiihtää, että kävellä ja pyöräillä rinnakkain. Vastineissa todetaan, että tämä ei ole mahdollista, koska se edellyttäisi Kuninkaantammentien leventämistä, mikä taas ei ole mahdollista, koska tie on muinaismuistona suojeltu. Tämä edellyttäisi myös tien reunassa kasvavien maisemallisesti arvokkaiden kookkaiden puiden kaatamista.

Puiden kaatamista latulinjalta vastustettiin mielipiteissä. Vastineessa tuodaan esiin, että suunniteltu latulinjaus on mahdollisimman kapea ja erityisesti suuria, hyväkuntoisia havupuita väistävä. Lisäksi vastineessa todetaan, että latureitti onnistuttiin sijoittamaan siten, että puita joudutaan kaatamaan 28 kappaletta.

Suunnitellulle hiihtoreitille vaadittiin luisteluhiihtomahdollisuutta. Vastineessa todetaan, että se ei ole mahdollista ilman latu-uran leventämistä, mikä aiheuttaisi enemmän puiden kaatamista.

Latureitille toivottiin opastusta ja oltiin huolissaan ladun ja ulkoilureitin risteyksen turvallisuudesta. Vastineen mukaan uusi Keskuspuistoon rakennettava opastus tulee ottamaan nämä asiat huomioon niin, että reittien käyttö on turvallista.

Mielipiteissä tuotiin ehdotus suunnitellun hiihtoreitin kohdalle tehtävästä kävelyn ja pyöräilyn reitistä, jolloin Kuninkaantammentie jäisi talvisin hiihtäjille. Tämä ei ole mahdollista, koska tällöin uusi ulkoilureitti vaatisi huomattavan laajaa rakentamista ja puiden poistoa, mikä ei ole mahdollista maisemaltaan ja luonnoltaan arvokkaassa ympäristössä.

Ladulle satavan lumen vähyyttä pidettiin ongelmallisena palautteessa. Tähän on vaikea vaikuttaa muuten kuin poistamalla puiden alimpia oksia tarvittaessa.

Kustannukset ja aikataulu

Kuninkaantammen ladun arvioidut rakennuskustannukset ovat 181 000 euroa (alv 0%). Ylläpidon vuosikustannukset vaihtelevat talven lumimäärän mukaan arvioidun 500 - 3000 euroa (alv 0%) välillä. Ylläpidosta vastaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut.

Hiihtoreitin rakentaminen voidaan toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 § 1-3 momentti

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Yleistiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30 / henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen verkkosivuilla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Angelvuo Petri, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus VIO 6241/1

2

Suunnitelmapiirustus VIO 6241/1

3

Vuorovaikutusmuistio

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu/Haapanen Sami

Hallinto- ja lakipalvelut/Krook Tanja

Rakennukset ja yleiset alueet/tilat/Hilden Sari

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.04.2022 § 249

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566