Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2022

1 (3)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

29.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 191

Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 16.3.2022 § 66

Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen sekä vuokrausperiaatteiden määrittäminen (Kalasatama, Verkkosaaren pohjoisosa, tontit 10656/1 ja 2)

HEL 2020-011554 T 10 01 01 00

Kvsto 16.3.2022 § 67

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylä, tontit 45205/9, 12 ja 15)

HEL 2021-011860 T 10 01 01 02

Kvsto 16.3.2022 § 68

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vuosaari, tontti 54145/1)

HEL 2022-000700 T 10 01 01 02

Kvsto 16.3.2022 § 69

Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja asemakaavan muuttaminen (nro 12421)

HEL 2014-004718 T 10 03 03

Kvsto 16.3.2022 § 70

Mellunkylän Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutos (nro 12717)

HEL 2020-010779 T 10 03 03

Jatkotoimenpiteet

Esittäessään kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä lautakunta hyväksyi yksimielisesti seuraavan toteutukseen liittyvän lausuman:

Rakennusaikaisten töiden yhteydessä pyritään välttämään pysyviä muutoksia Aarrepuistoon, kuten puiden kaatoja. On myös huomioitava, että rakennushanke on aina velvollinen korjaamaan hankkeen aiheuttamat muutokset puistoalueella vähintään entiseen tasoon. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösesityksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessä ottamaan huomioon em. jatkosuunnitteluohjeen.

Kvsto 16.3.2022 § 71

Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen (nro 12680)

HEL 2020-000365 T 10 03 03

Pöytäkirja 16.3.2022

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 7.3.2022 § 190

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 2022-2026

HEL 2021-003269 T 08 00 00

Pöytäkirja 7.3.2022

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (Eja)

Eja 14.3.2022 § 7

Varauksen jatkaminen Royal Areena Oy:lle kiinteistökokonaisuushankkeen jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari)

HEL 2021-014621 T 10 01 01 00

Eja 14.3.2022 § 8

Varauksen jatkaminen Technopolis Holding Oyj:lle toimitilahankeen suunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari)

HEL 2016-007159 T 10 01 01 02

Eja 14.3.2022 § 9

Varauksen jatkaminen Kelluva Kehitysyhtiö Flotel Oy:lle hotellihankkeen toteutusedellytysten jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari)

HEL 2019-013540 T 10 01 01 00

Pöytäkirja 14.3.2022

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Kluuvi, Aleksanterinkatu 13

Kaupunkiympäristölautakunnan 25.1.2022 § 43 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kluuvi, tontti 35/16, piirustus nro 12707, Aleksanterinkatu 13.

HEL 2020-008123

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12707
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12707

Helsingissä 18.3.2022

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 310 64373

marianne.hirsikko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566