Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2022

1 (4)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

01.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle toimitilatonttien (KTY) varauksen jatkamisesta Technopolis Holding Oyj:lle rakennushankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari, tontit 20048/9 ja 10)

HEL 2016-007159 T 10 01 01 02

Energiakatu 6 ja 8

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Länsisataman toimitilahankkeen suunnittelua koskevan tonttivarauksen jatkamista Technopolis Holding Oyj:lle (Y-tunnus 0487422-3) seuraavasti:

        varausalueena ovat edelleen tontit 20048/9 (KTY, pinta-ala 2 679 m², rakennusoikeus 9 700 k-m², Energiakatu 6) ja 20048/10 (KTY-1, pinta-ala 4 451 m², rakennusoikeus 11 600 k-m², Energiakatu 8)

        varaus on voimassa 31.12.2022 saakka

        tontin 20048/10 osalta varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2023 saakka, jos Technopolis Holding Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 31.12.2022

        varausehtoja ei ole tarpeen muuttaa.

L1120-84

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

2

Vaiheistus A

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Maka / Make

Esitysteksti

Varauksensaaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Technopolis Holding Oyj:lle esitetään Salmisaaren toimitila-alueella sijaitsevien toimitilatonttien 20048/9 ja 20048/10 varauksen jatkamista toimitilarakennushankkeen 4. ja 5. vaiheiden suunnittelua varten 31.12.2022 saakka. Tontin 20048/10 osalta varausta esitetään jatkettavaksi ilman eri päätöstä 31.12.2023 saakka, jos varauksensaaja tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 31.12.2022. Hakija on toteuttanut hankkeen aikaisemmat vaiheet 1-3 viereisille tonteille liitteen 2 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hankkeen historia

Hakija pyytää, että Salmisaaressa sijaitsevien toimitilatonttien varausaikaa jatketaan. Tontit liittyvät Technopoliksen alueelle suunnittelemaan toimitilakampus-kokonaisuuteen.

Hankekokonaisuus lähti alun perin liikkeelle 1.4.2007, kun 1. vaiheena Technopolikselle vuokrattiin tontti 20048/7, ja sille valmistui toimitilarakennus 27.8.2008. Seuraavaksi Technopolis toteutti 2. vaiheena tontille 20048/8 rakennuksen, joka valmistui 14.5.2012.

Tontti 20048/6 vuokrattiin Sponda Oyj:n kiinteistöyhtiölle 1.6.2008, mutta samana vuonna alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi esti hankkeen toteuttamisen, mikä vaikeutti Technopoliksen alueiden jatkorakentamista, koska tontti 6 olisi pitänyt toteuttaa ensin. Technopolis ratkaisi alueen toteutusongelman 2016 ostamalla Sponda Oyj:ltä Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4:n osakekannan ja toteutti tontille 6 hankekokonaisuuden 3. vaiheen, joka valmistui 28.3.2018. Tontin 6 toteuttaminen ennen tonttia 20048/9 kuitenkin väistämättä viivästytti nyt varattavan tontin 9 toteuttamista, jonka oli alun perin tarkoitus lähteä liikkeelle heti 2. vaiheen jälkeen, mikäli Sponda Oyj:n kiinteistöyhtiö olisi toteuttanut oman hankkeensa suunnitellusti.

Nyt tarkoituksena on jatkaa hanketta 4. ja 5. vaiheeseen, jotta toimitilakampus-kokonaisuus saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi.

Kartta vaiheistuksesta on liitteenä 2.

Aiemmat varaukset

Kaupunginhallitus varasi tontin 20048/10 Technopolikselle alun perin 20.11.2006 (§ 1423). Alkuperäinen varauspäätös on tehty silloisen asemakaavan mukaiselle suunnitellulle tontille 20048/5. Tontti 20048/9 on varattu Technopolikselle kaupunginhallituksen päätöksellä 19.8.2013 (§ 820).

Sittemmin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on jatkanut varausta 24.9.2018 (§ 40) ja 11.11.2019 (§ 38). Viimeisin varaus on päättynyt 30.6.2020. Lisäksi yritystonttitiimin tiimipäällikkö teki 30.9.2020 (§ 120) päätöksen tontin 20048/9 pitkäaikaisesta vuokraamisesta. Toimitilahankkeen ankkurivuokralainen kuitenkin vetäytyi hankkeesta viime hetkellä, eikä maanvuokrasopimusta siten lopulta allekirjoitettu.

Varausehdot ilmenevät tämän esityksen lopussa olevasta päätöshistoriasta.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontilla 20048/9 on voimassa asemakaava nro 11140 vuodelta 2005. Tontti on osoitettu asemakaavassa toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Tontin rakennusoikeus on 9 700 k-m².

Tontilla 20048/10 on voimassa asemakaava nro 11890 vuodelta 2010. Tontti on osoitettu asemakaavassa toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa teknologiakeskuksen (KTY-1). Tontin rakennusoikeus on 11 600 k-m². Technopolis on kuitenkin hakemassa kaavamuutosta tontille 10.

Sijaintikartta ja ote asemakaavakartasta ovat liitteenä 1.

Varauksen jatkaminen

Esittelijä esittää tonttivarauksen jatkamista hakijalle päätösesityksen mukaisesti.

Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska pääkäyttäjän vetäytyminen koronapandemiasta johtuen aiheuttaa väistämättä viivettä hankkeen seuraavien vaiheiden toteuttamiseen ja hakija on toteuttanut aikaisemmat kolme vaihetta ansiokkaasti. Pandemia on myös yleisesti vaikuttanut voimakkaasti toimitilamarkkinoihin ja jo suunniteltujen hankkeiden toteutukseen. Varauksensaajalla on kuitenkin tarkoituksena saada tontin 20048/9 osalta hanke käyntiin vuoden 2022 aikana, ja tontille on jo voimassa oleva rakennuslupa ja urakkasopimus.

Toteutuessaan hanke edistää alueen rakentamista ja on kaupungin yritys- ja elinkeinopolitiikan mukainen.

Varausehtoja ei ole tarpeen tässä yhteydessä muuttaa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 -kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta

2

Vaiheistus A

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Maka / Make

Esitysteksti

Varauksensaaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 11.11.2019 § 38

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 24.09.2018 § 40

Kaupunkiympäristölautakunta 24.09.2019 § 472

Kaupunkiympäristölautakunta 14.08.2018 § 359

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö 02.11.2016 § 213

Kaupunginvaltuusto 31.08.2016 § 215

Kaupunginhallitus 08.08.2016 § 669

Kiinteistölautakunta 30.06.2016 § 314

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566