Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2021

1 (5)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

21.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 721

Hakaniemensilta, katusuunnitelman hyväksyminen, Kallio

HEL 2021-009898 T 10 05 02

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Hakaniemensillan katusuunnitelman nro 31415/1-2, muutettu 12.11.2021.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti määrätä tämän katusuunnitelman hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Heidi Piiroinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 23137

heidi.m.piiroinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31415/1-2

2

Suunnitelmaselostus nro  31415/1-2 muutettu 12.11.2021

3

Suunnitelmapiirustus nro 31415/1

4

Suunnitelmapiirustus nro 31415/1 muutettu 12.11.2021

5

Suunnitelmapiirustus nro 31415/2

6

Suunnitelmapiirustus nro 31415/2 muutettu 12.11.2021

7

Vuorovaikutusmuistio

8

Muistutusten käsittely

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muistuttajat

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Hakaniemensilta on uusi siltayhteys, joka yhdistää Hakaniemenrannan ja Siltavuorenrannan. Nykyinen käytössä oleva Hakaniemensilta puretaan. Hakaniemensilta on pääkatu, joka yhdistää keskustan ja koillisten sisääntuloväylien liikenteen ja toimii tärkeänä katuyhteytenä alueen asukkaille. Sillalla on myös paljon jalankulun ja pyöräilyn läpikulkuliikennettä Kruununhaan ja Sörnäisten suuntiin. Katusuunnitelmat perustuvat voimassa olevaan asemakaavaan nro 12575 (tullut voimaan 12.4.2021). Katusuunnitelmassa on huomioitu asemakaava nro 12575 liiteaineistona ollut liikennesuunnitelmaluonnos, päivätty 3.12.2019. Katusuunnitelmissa on tarkennettu liikennesuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja pyöräilyn osalta.

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan sillan uusiminen ja asemakaavan nro 12575 mukainen asuinkorttelien rakentuminen, Hakaniemenrannan raitiotien rakentaminen, jalankulun ja pyöräilyn väylien parantaminen sekä puiston rakentaminen.

Suunnitelma

Hakaniemensilta suunnitelmapiirustus nro 31415/1-2 (liitteet 3 ja 5), muutettu 12.11.2021 (liitteet 4 ja 6)

Hakaniemensilta on pääkatu, johon liittyvät Hakaniemenranta, Merihaankatu ja Siltavuorenranta. Hakaniemensilta koostuu 1-aukkoisesta tulosillasta ja 2 aukkoisesta pääsillasta. Pääsilta on liittopalkkisilta ja tulosilta betoninen laattasilta. Silta on pintamateriaaliltaan betonia ja sillan pohja verhoillaan teräslevyillä. Hakaniemensillan pohjoisessa maatuessa sijaitsee raitiotien sähkönsyöttöasema.

Hakaniemensillan keskellä sijaitsevat ajoradat ja niiden laidoille rakennetaan lasiset melukaiteet. Ajoratojen itä- ja länsipuolella sijaitsevat alemmalla tasolla jalkakäytävät ja pyörätiet. Länsireunalla pyörätie on baanatasoinen. Hakaniemenrannan puoleiseen päähän istutetaan puita ja istutusalueille pensaita.

Nähtävillä olon jälkeen muistutuksen perusteella Hakaniemensillan alikulun järjestelyitä muutettiin Signe Branderin terassin kohdalla.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31415/1-2 (liite 1), nro 31415/1-2 muutettu 12.11.2021 (liite 2).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy.

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla 18.8.−31.8.2021 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus asukkaille pidettiin verkkotilaisuutena 19.8.2021. Suunnitelman esillä olosta on ilmoitettu yleistiedoksiantona.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka muistio on liitteenä 7.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 13.10.–28.10.2021 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu yleistiedoksiantona.

Suunnitelmasta on jätetty kaksi muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutukset esitetään erillisessä liitteessä 8.

Muistutusten perusteella pyörätiejärjestelyjä muutettiin. Baanatasoinen itäpuolen pyörätie ohjattiin kulkemaan sillan länsipuolelta Hakaniemenrannan liittymään saakka. Aiemmin baanatasoinen pyörätie siirtyi Hakaniemensillan itäpuolelle alikulun kohdalla. Tämän muutoksen seurauksena myös istutusalueita muutettiin sillan itäpuolella Hakaniemenrannan päässä.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 44 297 000 euroa (alv. 0 %), josta Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan osuus on noin 42 675 000 euroa (4 962 euroa/m²) ja Helsingin kaupungin liikelaitoksen osuus noin 1 622 000 euroa.

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 60 200 euroa (alv. 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 10 01 02 Suuret liikennehankkeet, Kruunusillat, liittyvä esirakentaminen ja 8 10 01 03 Suuret liikennehankkeet, Kruunusillat, liittyvät kadut ja liikenneväylät.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, 202 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §, 42 §, 43 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 11 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajien lukumäärää ei tiedetä.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen verkkosivuilla.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Heidi Piiroinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 23137

heidi.m.piiroinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 31415/1-2

2

Suunnitelmaselostus nro  31415/1-2 muutettu 12.11.2021

3

Suunnitelmapiirustus nro 31415/1

4

Suunnitelmapiirustus nro 31415/1 muutettu 12.11.2021

5

Suunnitelmapiirustus nro 31415/2

6

Suunnitelmapiirustus nro 31415/2 muutettu 12.11.2021

7

Vuorovaikutusmuistio

8

Muistutusten käsittely

Oheismateriaali

1

Muistutus 1, 14.10.2021

2

Muistutus 2, 28.10.2021

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muistuttajat

Esitysteksti

Tiedoksi

Hallinto- ja lakipalvelut, tietopalvelut

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 14.12.2021 § 705

Kaupunkiympäristölautakunta 07.12.2021 § 683

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566