Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2021

1 (7)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

21.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 729

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2022

HEL 2021-010561 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetit palvelukokonaisuuksittain.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päättämään tarvittaessa kokonaismäärärahan puitteissa talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahatarkistuksista.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa:
- toimialajohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä irtaimen omaisuuden perushankinnan (80503) alakohtien välisistä määrärahojen siirroista
- maankäyttöjohtajan päättämään talousarvion sitovuusmääritysten puitteissa esirakentamis-, katu-, puisto-, kaupunkiuudistus sekä suuret liikennehankkeet investointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80103, 80301, 80401, 809, 810) ja
- teknisen johtajan päättämään talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Talousarviokohta 31001 Kaupunkirakenne palvelukokonaisuudet:

        Maankäyttö- ja kaupunkirakenne, käyttömenot 42,844 milj. euroa,

        Rakennukset ja yleiset alueet, brutto, käyttömenot 87,932 milj. euroa,

        Palvelut ja luvat, käyttömenot 43,257 milj. euroa,

        Hallinto- ja tukipalvelut, käyttömenot 29,513 milj. euroa.

Talousarviokohta 31002 Rakennukset, toimintakate 215,699 milj. euroa.

Talousarviokohta 31003 Asuntotuotanto, toimintakate 6,543 milj. euroa.

Hyväksyttäväksi ehdotetut kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on esitetty liitteissä 1-15.

Käsittely

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Staran tehostamistavoitteen toteutus tehdään yhteistyössä Staran kanssa. Toimet valikoidaan painottaen Staran kokonaistaloudellisuutta.

Kannattaja: Mia Haglund

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Staran tehostamistavoitteen toteutus tehdään yhteistyössä Staran kanssa. Toimet valikoidaan painottaen Staran kokonaistaloudellisuutta.

Jaa-äänet: 7
Simon Granroth, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Jenni Pajunen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 5
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jenni Hjelt, Marleena Isomaa, Tuomas Nevanlinna

Tyhjä: 1
Amanda Pasanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7-5 (1 tyhjä).

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti_2022

2

Käyttötaloustaulukot

3

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

4

Muut toiminnalliset tavoitteet

5

Suorite- ja taloustavoitteet_talousarviokohdittain

6

Hankeohjelma 801 Kiinteä omaisuus 2022

7

Hankeohjelma Rakennukset 2022–2031

8

Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset 2022–2031

9

Hankeohjelma 803 Kadut ja liikenneväylät 2022

10

Hankeohjelma 804 Puistot ja liikunta-alueet 2022

11

Hankeohjelma 808 Projektialueiden infrarakentaminen 2022

12

Hankeohjelma 809 Kaupunkiuudistus 2022

13

Hankeohjelma 810 Suuret liikennehankkeet 2022

14

Irtaimen omaisuuden hankinnat 2022-2032

15

Investointien yhteenvetotaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymän talousarvion mukaisiksi.

Käyttötalous

3 10 01 Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenne -talousarviokohdan määrärahakohdennuksissa on painotettu erityisesti uuden AM-ohjelman mukaista asuntotuotantotavoitetta. Lisäksi on huomioitu kaupunginhallituksen 15.11.2021 hyväksymän talousarvioesityksen sisältämä ehdotus hissiavustuksista luopumisesta.

Tuottavuuden tehostaminen:

Toiminnan ja tilankäytön tehostamisella tavoitellaan kaupunkitasolla vähintään 50 miljoonan euron vuosittaista hyötyä vuoteen 2025 mennessä. Jo talousarvioehdotusta laadittaessa sovittiin, että Staran yksikkökustannushintoja tarkastelemalla tavoitellaan vuonna 2022 yhteensä 2 miljoonan euron säästöjä. Tämän yleisten alueiden ylläpidon tehostamistavoitteen lisäksi etsitään ja sovitaan Staran piiristä 2,5 miljoonan euron arvoiset lisätehostamistoimet. Toimet toteutetaan selkeästi ja todennettavasti.

Talousarviokohdan toimintamenot ovat valtuustoon nähden sitovia. Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 492,9 milj. euroa (TA 2021 466,3 milj. euroa) ja käyttömenot 203,5 milj. euroa (TA 2021 198,7 milj. euroa, sisältäen ylitysoikeudet hissiavustuksia varten).

3 10 02 Rakennukset

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vahvistettu vuokramenojen yläraja merkitsee kaupunkiympäristön toimialalle, Rakennukset -talousarviokohdalle vähintään 8,8 miljoonan euron suuruista tulojen vähennystä lautakunnan hyväksymään talousarvioehdotukseen verrattuna.

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion mukainen sitova toimintakate on 215,7 milj. euroa (TA 2021 236,8 milj. euroa). Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot (toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön) ovat 584,7 milj. euroa ja käyttömenot 369,0 milj. euroa.

3 10 03 Asuntotuotanto

Loppuvuonna 2020 hyväksytty AM-ohjelma nostaa Asuntotuotannon uudistuotantotavoitetta vuodesta 2023 alkaen. Tätä varten Asuntotuotanto valmistautuu rekrytoimaan vuoden 2022 aikana 18 uutta henkilöä rakennuttamisen tehtäviin, mikä nostaa talousarviokohdan käyttömenoja arviolta 1,3 miljoonalla eurolla.

Talousarviokohdan toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talousarvion mukainen sitova toimintakate on 6,5 milj. euroa. Talousarvion mukaiset käyttötalouden tulot ovat 25,273 milj. euroa ja käyttömenot 18,730 milj. euroa.

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Esitetty liitteessä 2.

3 10 06 Tuki HKL:lle

Esitetty liitteessä 2.

Käyttötalouden määrärahaerittely

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulojen ja menojen erittely on esitetty liitteessä 2.

Investoinnit

Investointitulot

Talousarviokohdat 8 01 50 Kiinteä omaisuus ja 807 Muu pääomatalous.

Vuonna 2022 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 100 milj. eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 milj. euroa. Erotuksena syntyvät 95 milj. euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne.

Vuonna 2022 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 4 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne.

Investointimenot

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2022 kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön investointimäärärahaa yhteensä 584,8 milj. euroa. Lisäksi toimiala valmistelee yhdessä kaupunginkanslian kanssa projektialueiden infrarakentamishankkeita sekä yhteishankkeita väyläviraston kanssa. Näitä koskevista määrärahoista päättää kaupunginhallitus, ja määrärahojen yhteissumma vuonna 2022 on 105,2 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostoihin ja lunastuksiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 13,5 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä täydennyskorvaukset ja korvausinvestoinnit kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 19,9 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 02 Rakennukset uudis-, lisärakennus- ja korjaushankkeisiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 267,4 milj. euroa. Uudis- ja lisärakennushankkeisiin (8 02 01) on osoitettu määrärahaa 119,8 milj. euroa. Korjaushankkeisiin (8 02 02) on määrärahaa osoitettu talousarviossa 147,6 milj. euroa.

Talousarviokohdan 8 03 Kadut ja liikenneväylät, alakohdan 80301 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 75,2 milj. euroa. Katujen uudisrakentamiseen (8 03 01 01) on talousarviossa vuodelle 2022 osoitettu määrärahaa 20,1 milj. euroa. Katujen perusparannukseen ja liikennejärjestelyihin (8 03 01 02) on talousarviossa osoitettu määrärahaa 51,1 milj. euroa. Muihin investointeihin (8 03 01 03) on talousarviossa osoitettu määrärahaa 4,0 milj. euroa.

Talousarviokohtaan 8 04 Puistot ja liikunta-alueet: uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjauksiin sekä pääosin liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden peruskorjauksiin kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 31,9 milj. euroa. Uusiin puistoihin ja puistojen peruskorjauksiin (8 04 01 01) on talousarviossa osoitettu 14,4 milj. euroa ja Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueisiin (8 04 01 02) on vuoden 2022 talousarviossa osoitettu 17,5 milj. euroa

Talousarviokohtaan 8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 4,9 milj. euroa.

Talousarviokohtaan 8 06 01 Hitas-osakkeiden ostaminen kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 1 milj. euroa

Talousarviokohtaan 809 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 7,5 milj. euroa. Malminkartano-Kannelmäki (80901) on osoitettu talousarviossa 2,4 milj. euroa, Malmi (80902) 2,5 milj. euroa ja Mellunkylä (80903) 2,6 milj. euroa.

Talousarviokohtaan 810 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi on osoitettu määrärahaa 163,5 milj. euroa. Kruunusillat (81001) on osoitettu vuoden 2022 talousarviossa 99,4 milj. euroa, Kalasatama-Pasila (81002) 50,9 milj. euroa ja Sörnäistentunneli (81003) 13,2 milj. euroa.

Investointimenojen erittely

Investointimenot hankkeittain sekä investointien yhteenveto on esitetty
liitteissä 6-15.

Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan on esitetty liitteissä 1, 3 ja 4.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin seuranta

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2022 aikana vähintään kolme talousarvion toteutumisennustetta, joissa arvioidaan talousarvion toteutumista sekä määrärahojenkäytön että tavoitteiden osalta.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti_2022

2

Käyttötaloustaulukot

3

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

4

Muut toiminnalliset tavoitteet

5

Suorite- ja taloustavoitteet_talousarviokohdittain

6

Hankeohjelma 801 Kiinteä omaisuus 2022

7

Hankeohjelma Rakennukset 2022–2031

8

Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset 2022–2031

9

Hankeohjelma 803 Kadut ja liikenneväylät 2022

10

Hankeohjelma 804 Puistot ja liikunta-alueet 2022

11

Hankeohjelma 808 Projektialueiden infrarakentaminen 2022

12

Hankeohjelma 809 Kaupunkiuudistus 2022

13

Hankeohjelma 810 Suuret liikennehankkeet 2022

14

Irtaimen omaisuuden hankinnat 2022-2032

15

Investointien yhteenvetotaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/ Ari Hietamäki, Ville Vastamäki, Markku Riekko

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 14.12.2021 § 714

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 58200

Työpajankatu 8

 09 310 1691

0201256-6

FI06 8000 1200 0626 37

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi

https://www.hel.fi/

 

 

FI02012566